Stanisław Staszic

Stanisław Staszic

Czytaj Dalej

Stanisław Staszic

Stanisław Staszic Jednym z najwybitniejszych postaci polskiego oświecenia był Stanisław Staszic (1755-1826), wybitny uczony, filozof, przyrodnik, działacz, pisarz polityczny, ksiądz. Do dnia dzisiejszego Stanisław Staszic uważany jest za najwybitniejszą postać polskiego oświecenia.

Stanisław Staszic, Józef Wybicki, Andrzej Zamoyski

» Otóż Staszic obiecał matce, że spełni jej życzenie, że zostanie księdzem-tym więcej że w latach młodości miał jeszcze, jak wolno mniemać, żywą wiarę katolicką: nie przetłumaczyłby inaczej poematu będącego uzasadnieniem, obroną i wykładem wiary objawionej: Religija, poema w języku francuskim napisane przez Rasynay przetłumaczone na język polski w roku 1772 przez Stanisława Staszica.

Stanisław Staszic (1755-1826)

Wiele rozsądnych postulatów wysunął Staszic w dziedzinie organizacji władz państwowych i prawodawstwa w Polsce. Do dnia dzisiejszego Stanisław Staszic uważany jest za najwybitniejszą postać polskiego oświecenia.

Stanisław Staszic – biografia

Bilans ośmioletniej działalności prezentował Staszic w "Ostanie górnictwa rządowego" i "Stan górnictwa" .

Stanisław Staszic - Uwagi nad życiem Jana Zamoyskiego..., Przestrogi dla Polski...

Śmiało można powiedzieć, że to nie Słowacki, tylko Staszic pierwszy wołał, że dopóki Polska nie zrzuci z siebie «płacht ohydnych» stanowości, dopóki «duszę anielską będzie więziła w czerepie rubasznym», dopóty nie będzie jej «miecz zemsty strasznym*).

Stanisław Staszic - Ród Ludzki

» Kiedy Staszic zaczynał pisać Ród ludzki, nie śniło mu się jeszcze o tym, żeby Rosja mogła stanąć na czele ludów słowiańskich i powieść je do spełnienia wiel­kiej misji; myśl ta powstała w głowach polskich dopiero w XIX wieku, już po zwycięstwie Rosji nad «największym wojarzem» (Napoleonem) i po utworzeniu Królestwa Kongresowego; wiele szlachetnych serc polskich, a w ich liczbie serce Staszica, biło ...

DZIAŁALNOŚĆ I PROGRAM SPOŁECZNO - POLITYCZNY STANISŁAW STASZICA

−  „Prawodawstwo” Staszic jest przeciwny prywacie i egoizmowi posłów. −  „Wolne obieranie królów” Staszic sugeruje żeby tron był dziedziczny.

STANISŁAW STASZICA - „Przestrogi dla Polski”

Staszic zwracając się do szlachty stawia jej następujące zarzuty: −  brak poszanowania prawa −  zbezczeszczenie sprawiedliwości −  uczą podstępu, zdrady, podłości −  warstwa szlachecka przekupuje, oszukuje Za słabość narodu Staszic oskarża szlachtę.

Radykalna publicystyka oświeceniowa (Hugo Kołłątaj, Stanisław Staszic)

W "PRZESTROGACH DLA POLSKI" Staszic stwierdza, że główne przyczyny upadku Polski to: rozpusta, lekkomyślność, chciwość, marnotrastwo, duma i podłość możnowładców.

Wielkie postacie historyczne z XVI – XVIII w. - Staszic Stanisław

 

Ur. 1755, zm. 1826, uczony, filozof, wybitny działacz i pisarz polityczny, ksiądz; czołowy przedstawiciel obozu reform w okresie Sejmu Czterolet­niego, rzecznik interesów mieszczaństwa i chłopów. W okresie przedrozbiorowym ja­ko mieszczanin nie miał możliwości szerszej działalności...

STASZIC, Staszyc, Stanisław

STASZIC, Staszyc, Stanisław, ur.

Władysław Stanisław Reymont - krótka biografia

Władysław Stanisław Reymont (właśc. Rejment) żył w latach 1867—1925. Syn wiejskiego organisty, w młodości próbował różnych zawodów — krawca, kolejarza, wędrownego aktora. W 1893 roku osiadł w Warszawie i rozpoczął pracę publicystyczną i pisarską. Powstawały wówczas naturalistyczne opowiadania...

Stanisław Wyspiański - krótka biografia

Stanisław Wyspiański żył w latach 1869— 1907. Związany był z Krakowem i tam, w kościele Na Skałce, został pochowany. Studiował malarstwo pod kierunkiem Jana Matejki, a jednocześnie historię sztuki i literatury na Uniwersytecie Jagiellońskim. W czasie swej podróży (Włochy, Szwajcaria, Francja, Niemcy...

GRZMOT-SKOTNICKI STANISŁAW (1894-1939) - generał

Żołnierz Legionów Polskich od 1914 r., internowany w 1917 r. Po I wojnie światowej wyjechał do Francji, gdzie studiował w Szkole Jazdy w Saumur. Odwołany do kra­ju, brał udział w wojnie polsko--bolszewickiej w 1920 r. W okresie międzywojennym dowodził bryga­dami kawalerii: Baranowicze, No­wogródzką...

KNOLL-KOWNACKI EDMUND STANISŁAW (1891-1953) - generał

Od 1914 do 1917 r. w Legionach Polskich, od listopada 1918 r. służył w Wojsku Polskim. W czasie woj­ny polsko-bolszewickiej dowodził m. in. brygadą artylerii 1 dywizji piechoty Legionów, a następnie brygadą piechoty tej dywizji.

W la­tach 1922-24 studiował w Ecole Superieure de Guerre. Po powrocie do kraju...

MACZEK STANISŁAW (1892-1995) - generał

Polski oficer, w czasie I wojny światowej powołany do armii au­striackiej, walczył na froncie wło­skim. W listopadzie 1918 r. rozpo­czął służbę w Wojsku Polskim; na czele ochotniczej kompanii z Kro­sna brał udział w walkach z Ukraiń­cami na terenie Małopolski, a na­stępnie był dowódcą lotnej...

MIKOŁAJCZYK STANISŁAW (1901-1967) - polityk

Działacz ruchu ludowego, po kam­panii wrześniowej 1939 r. przedo­stał się przez Węgry do Francji, gdzie w październiku tego roku ob­jął stanowisko wiceprzewodniczą­cego Rady Narodowej Rzeczypo­spolitej Polskiej.

Od września 1941 r. był wicepremierem i ministi-em spraw wewnętrznych, a 14 lipca 1943 r...

POPŁAWSKI STANISŁAW (1902-1973) - generał

Oficer Armii Czerwonej od 1920 r., we wrześniu 1944 r. został skierowa­ny do Wojska Polskiego; od listopa­da 1944 r. był dowódcą 2 armii WP. 28 grudnia 1944 r. przejął dowodze­nie 1 armią. Po wojnie był dowódcą Śląskiego Okręgu Wojskowego, do­wódcą wojsk lądowych i wicemini­strem obrony narodowej. W...

SOSABOWSKI STANISŁAW FRANCISZEK (1892-1967) - generał

Działacz polskich organizacji nie­podległościowych, od 1913 r. służył w armii austriackiej. Do Wojska Polskiego wstąpił 1 listopada 1918 r.; był m.in. ekspertem wojsko­wym na konferencji w Spa oraz członkiem komisji zakupów woj­skowych w Paryżu. W październiku 1923 r. ukończył Wyższą Szkołę...

WIEK XVIII W POLSCE - STANISŁAW KONARSKI

Wszechstronny działacz, zajmował się:

•  praca nad reformą ustroju państwa 

„Traktat o skutecznym rad sposobie”

Charakteryzuje ówczesną RP i wysuwa postulaty, żądania mające uzdrowić państwo. Przeciwstawia się liberum veto, proponuje, aby źródłem decyzji była większość głosów. Gani prywatę...