GŁADYSZ STANISŁAW ks.

ur. 4 X 1865 we Włoszakowicachk. Leszna, zm. 5 IX 1934 w Komornikach k. Poznania,działacz społ. i narodowy. Teologię studiował w Würzburgu,Wrocławiu i Münster; po przyjęciu 1890 święceńkapł. był wik. w Dolsku, Wieluniu, Potulicach, Kościaniei Poznaniu, a 1896 a d m i n i s t r a t o r em par. Krobia;...

GŁOWACKI MICHAŁ STANISŁAW

Pseud. Świętopełk,k s . , ur. 24 IX 1804 w Janowicach k. Limanowej, zm. 14 V1846 w Nowym Sączu, etnograf, bibliofil, działacz patriotyczny.

Po studiach filoz.-teol. we Lwowie i przyjęciu 1831święceń kapł., był od 1834 wik. w Nowym Sączu, od 1837w Ż a b n i e i Żywcu, a od 1842 w P o r o n i n i e ;...

GOGOLEWSKI STANISŁAW ks.

ur. 1868 w Ciechocinku,zm. 28 X 1939 w Rypinie, działacz społ. i kościelny.

Po studiach filoz.-teol. w seminarium duch. w Płockuprzyjął 1890 święcenia kapł.; od 1911 był proboszczem wRypinie, gdzie dla dzieci ubogich założył ochronkę, zorganizowałmacierz szkolną, a nast. gimnazjum; wybudowanyprzez...

Stanisław Herakliusz Lubomirski (1642-1702) - Rozmowy Artaksesa i Ewandra...

Ani jeden pisarz XVII wieku, nie wyłączając Krzysztofa Opalińskiego i Fredry, nie cieszył się taką poczytnością i sławą za życia i długo jeszcze po śmierci, fak mar­szałek wielki koronny Stanisław Herakliusz Lubomirski (1642-1702), autor wielu pism polskich i łacińskich, prozą i wierszem...

Stanisław Herakliusz Lubomirski - O ułudzie rad księga jedna...

Większą jeszcze sławę niż Rozmowy Artaksesa i Ewandra przyniosło Lubomirskiemu jego pismo łacińskie, wydane po raz pierwszy w roku 1699: De vanitate consiliorum liber unuss in quo vanitaset Veritas rerum humanarum politicis et moralibus rationibus clare demonstratur et dialogice exhibetur (O ułudzie rad...

Stanisław Herakliusz Lubomirski - Poezje

Z utworów poetyckich Lubomirskiego największą wartość mają poezje reli  gijne oparte na tekstach Pisma świętego, po części Nowego, ale głównie Starego Testamentu. 

Upodobał on sobie zwłaszcza księgę Salomona pt. Kaznodzieja (Ecclesiastes), ujrzał w niej bowiem częściowo zwierciadło własnej...

GOMOLIŃSKI STANISŁAW bp.

zm. 1604, kanclerz AkademiiZamojskiej. Kształcił się 1559 w Wittenberdze; poprzyjęciu 1580 święceń k a p ł . , studiował we Włoszech; 1582zarządzał diec. kujawsko-pomorską (za spokrewnionegoz nim bpa H. Rozrażewskiego); 1589 G. został b p em kamienieckim,1591 chełmskim (1593 odprawił synod d i e c...

Literatura XVIII wieku - Czasy saskie - Marcin Matuszewicz, Kasper Niesiecki, Benedykt Chmielowski, Wojciech Bystrzonowski, Józef Baka, Józef Andrzej Załuski, Wacław Rzewuski, Elżbieta Drużbacka, Stanisław Leszczyński

W całej historii Polski nie ma okropniejszej, bardziej upokarzającej epoki, jak czasy panowania dwóch Sasów, Augusta II i jego syna, Augusta III. Już w wieku XVII było źle, już triumfowała anarchia i złota wolność, ale przynajmniej gospo­darzami Polski byli Polacy, a jeśli chcieli gospodarować...

GÓRSKI LUDWIK STANISŁAW SchP bp.

ur. 29 IV 1725w Roćmirowej (Nowosądeckie), zm. 25 IX 1799 w Warszawie.

Po złożeniu ślubów zak. został rektorem kolegiumw Złoczowie; 1766 był delegatem prowincji pol. na kapitułęw Rzymie; 1772 został rektorem kolegium warsz., nast.lwowskiego i ponownie warsz., gdzie 1774 wybrano go...

GÓRSKI STANISŁAW ks.

ur. 8 IX ok. 1497 w Górzek. Płocka, zm. 12 III 1572 w Krakowie, historyk.

Studiów wAkademii Krak., gdzie 1518 immatrykulował się, i we Włoszechnie ukończył; od 1521 był współpracownikiem bpaP. Tomickiego i 1535 przyjął święcenia kapł.; pełnił teżobowiązki sekretarza królowej Bony; 1539 został...

Stanisław Konarski (1700-1773)

Aby jednak odradzająca się dzięki rozumnym jednostkom mądrość literatury mogła wywrzeć wpływ na życie społeczeństwa, należało przede wszystkim wyrwać je z ciemnoty, której głównym źródłem był opłakany stan oświaty; innymi słowy, ze wszystkich potrzeb ówczesnej Polski najbardziej palącą...

GRABOWSKI ADAM STANISŁAW bp.

ur. 3 IX 1698 wGrabowie k. Człuchowa, zm. 15 XII 1766 w LidzbarkuWarm., humanista. Kształcił się u jezuitów w Chojnicach iToruniu; nast. studiował prawo w Rzymie, a po powrocieprzebywał na dworze króla Augusta II; 1730 przyjął święceniakapł.; 1733 został bpem sufraganem pozn.;

1733 poparł...

GRABOWSKI STANISŁAW CM

ur. 4 IV 1883 w Kętach,zm. 1 IV 1914 w Krakowie, malarz, rzeźbiarz.

Do zgromadzeniawstąpił 1900 w Krakowie, gdzie odbyl nowicjat i studiateol.; 1908 przyjął święcenia kapł. ; był kapelanem szpitala św.Łazarza i nauczycielem w małym seminarium zgrom, w Krakowie(1911). Malarstwa uczył się prywatnie...

GRABSKI STANISŁAW

ur. 5 IV 1871 w Borowie k. Łowicza,zm. 6 V 1949 w Sulejówku, ekonomista i historyk, działaczpolit, i publicysta, brat Władysława.

Odbył studia przyrodnicze na UW (1890-91), a nast. społ.--filoz. w Berlinie (1891-92) i nauk polit, w Paryżu (1892-93);doktorat filozofii uzyskał na uniw. w Brnie; 1899...

GROCHOWIAK STANISŁAW

ur. 24 I 1934 w Lesznie,zm. 2 IX 1976 w Warszawie, poeta, prozaik, dramaturg, publicysta.

Studiował polonistykę na uniw. w Poznaniu i Wrocławiu.Debiutował jako poeta 1951 w dodatku do „Słowa Powszechnego";od 1955 w Warszawie pracował najpierw jako redaktorInstytutu Wydawniczego PAX, a potem w czasopismach„Za...

GROCHOWSKI STANISŁAW ks.

ur. ok. 1542 na Mazowszu,zm. 30 I 1612 w Krakowie, poeta i tłumacz.

Studia odbył w kolegium jez. w Pułtusku, gdzie był uczniemm.in. J. Wujka; ok. 1573 przyjął święcenia kapl., anast. został kanonikiem uniejowskim, później kał. (1577) iłowickim; 1584 pełnił funkcję sekretarza król., a od 1595...

GRODZICKI STANISŁAW SJ

ur. 1541 w Poznaniu, zm.1613 tamże, teolog, kaznodzieja (zw. apostołem Litwy).

Po studiach 1557-61 w Akademii Krak. przebywał w Poznaniu,a nast. w Rzymie, gdzie 1567-71 studiował filozofię iteologię; do zakonu wstąpił 1571; uzyskawszy 1575 doktoratteologii, został rektorem kolegium jez. w Pułtusku, a...

GROMNICKI STANISŁAW ks.

ur. 25 XI 1843 w Skalenad Zbruczem, zm. 20 V 1921 we Lwowie, kaznodzieja.

Po przyjęciu 1866 święceń kapł. pracował jako duszpasterzw Kozłowie, od 1868 zaś w Płotyczy, gdzie wzniósł kościół, ana terenie parafii - 2 kaplice (w Ihrowicy i Jankowcach); od1878 był prob, w Petlikowcach (wybudował kaplicę...

GRUCHALSKI STANISŁAW ks.

ur. 3 V 1872 w Kleczewiek. Słupcy, zm. 10 XII 1936 we Włocławku, duszpasterz,redaktor.

Studiował 1889-94 w seminarium duch. we Włocławkui w Rzymie, gdzie na Gregorianum uzyskał doktorat filozofii;po przyjęciu 1895 święceń kapł. był wik. w Słupcy,Częstochowie, Piotrkowie Trybunalskim, Sulmierzycach...

GRUDOWICZ STANISŁAW COr

ur. 8 V 1611 prawdopodobniewe wsch. rejonach Polski, zm. 19 XI 1684 w Gostyniu,założyciel kongr. Oratorium św. Filipa Neri w Polsce (—>filipini).

Pochodził z rodziny szlacheckiej, której nazwiska nie ujawnił,przyjmując pseudonim G.; po śmierci matki (1621) zostałoddany na dwór Zygmunta III Wazy i był...