CZERSKI STANISŁAW ks.

ur. 11 VIII 1777 w Inflantach, zm. 1833 w Worniach (Żmudź), Historyk, leksykograf.

W 1794 wstąpił do jezuitów i po studiach filoz.-teol. w Po-łocku przyjął 1804 święcenia kapł., a 1810 opuścił zakon; 1805-10 był nauczycielem retoryki i poetyki w kolegium jez. w Orszy, 1810-14 uczył języków staroż...

DĄBROWSKI STANISŁAW ks.

ur. 1502 prawdopodobnie w Dąbrowie (k. Radomia), zm. 2 I 1575 w Krakowie, Archidiakon gnieźn., prawnik, kanonista.

W 1521 zdobył na UJ stopień bakałarza, a za granicą uzyskał doktorat obojga praw; od 1542 należał do kapituły włocł. i został wikariuszem gen.;

1547 otrzymał probostwo w Wolborzu i...

DĄMBSKI STANISŁAW KAZIMIERZ bp.

ur. ok. 1638, zm. 15 XII 1700 w Krakowie, Działacz polityczny.

Wstąpiwszy do stanu duch. i uzyskawszy na Akademii Krak. doktorat obojga praw, został archidiakonem płoc; za króla Michała Korybuta Wiśniowieckiego był sekretarzem król. sprawującym ważne funkcje poselskie, a 1673 został bpem chełmskim; na...

DOMIŃCZAK STANISŁAW ks.

ur. 15 VI 1880 w Zdołbunowie (Wołyń), zm. 5 IX 1936 w Paryżu, Filozof.

Po studiach teol. w Żytomierzu (1897-1901) i Akademii Duch. w Petersburgu (1901-05) przyjął 1904 święcenia kapł. i rozpoczął studia filoz. w Lo wan i urn, uwieńczone 1907 doktoratem; 1908-19 był prof, seminarium duch. w...

DUDZIŃSKI STANISŁAW ks.

ur. 14 III 1878 w Rakoniewicach (k. Grodziska Wlkp.), zm. 16 III 1942 w Drogini (k. Myślenic), Działacz niepodległościowy i społeczny.

Po studiach teol. w Poznaniu, gdzie 1902 przyjął święcenia kapł., został 1903 wik. w Kcyni, a nast. w Mikorzynie, 1904 w Gostyniu, 1905 wik., a później prob, w Borku...

DUŃCZEWSKI STANISŁAW JÓZEF

ur. 8 V 1701 w Kętach (k. Bielska-Białej), zm. 27 IX 1767 w Zamościu, Pisarz.

Po studiach w Akademii Krak. uzyskał 1723 magisterium nauk wyzwolonych; 1724 objął katedrę matematyki i astronomii w Akademii Zamojskiej i ok. 1730-40 kierował drukarnią akademicką, 1741 został prof, prawa, a 1745 uzyskał...

DURINK STANISŁAW

zm. przed 26 I 1492 w Krakowie, Iluminator i malarz królewski pochodzenia śląskiego, przybyły 1448 do Krakowa.

Związany blisko z J. Długoszem i dworem króla Kazimierza IV Jagiellończyka posiadał prawo patronatu nad ołtarzem św. Agnieszki w kościele Mariackim i ołtarzem św. Apostołów w kościele św...

DUTKIEWICZ STANISŁAW ks.

ur. 17 IV 1862 w Zakliczynie (k. Tarnowa), zm. 26 III 1926 w Tuchowie (k. Tarnowa), Pedagog, duszpasterz.

Po studiach teol. w seminarium duch. w Tarnowie i przyjęciu 1886 święceń kapł. studiował prawo kan. na Gregorianum, uwieńczone 1888 doktoratem; 1888-97 był wychowawcą i ojcem duch. w tamt. seminarium...

ERGIETOWSKI STANISŁAW ks.

ur. 11 XII 1908 w Korczynie, zm. 9 VIII 1965 w Hyżnem (k. Rzeszowa), duszpasterz i kompozytor.

Jako dyrygent i kompozytor łączył pracę duszpast. w parafiach z organizowaniem chórów i orkiestr, zwł. w Dobrzecho-wie (1934-36), Brzyskach (1939-47), Brzozie Król. (1947-58) i Hyżnem (1958-65); był też dobrym...

Stanisław Orzechowski

Żywy udział społeczeństwa polskiego w życiu publicznym stworzył nową, prawie zupełnie nie znaną w wiekach średnich gałąź literatury, mianowicie publicystykę; prasy periodycznej nie było jeszcze w Polsce XVI wieku, ale ukazywało się za to całe mnóstwo pisemek ulotnych i broszur, których...

FALĘCKI STANISŁAW bp.

ur. 1516 w Falęcicach k.Grójca, zm. prawdopodobnie 9 II 1581 w Gnieźnie.

Postudiach na Akademii Krak., gdzie 1542 uzyska! b a k a l a u r e a t ,a 1545 d o k t o r a t , był scholastykiem w kolegiacie św. Michaław Płocku; z nominacji króla Zygmunta II Augusta otrzyma!(przed 1551) opactwo cysterskie w...

FARNOWSKI, Farnovius, Farnesius STANISŁAW

ur.ok. 1525 prawdopodobnie w Farnowej (dawna wieś k. NowegoSącza), zm. ok. 1616, teolog i ideolog —» braci polskich,przedstawiciel —» dyteizmu.

Po studiach 1548-51 w Akademii Krak. przyjął święceniakapł. i został wik. kolegiaty w Nowym Sączu; opowiedziawszysię za —* kalwinizmem, został skierowany przez...

FEDEROWICZ MACIEJ STANISŁAW ks.

ur. 1686 w Małopolsce,zm. 20 III 1744 prawdopodobnie w Krakowie,teolog.

Studiował w Akademii Krak., gdzie 1710 uzyskał bakalaureati 1713 został magistrem artium; po przyjęciu 1718 święceńkapł. był prob, w Janinie k. Buska i w Stradowie k. KazimierzyWielkiej, a z prezenty Akademii - prob. Proszowici...

FELCZAK STANISŁAW SJ

ur. 27 I 1906 w Krzemieniewie(Sieradzkie), zm. 9 V 1942 w Dachau, dogmatyk.

Dozakonu wstąpił 1921; studia filoz. odbył 1928-31 w Vals(pd. Francja), a teol. 1931-35 w Bobolanum w Lublinie;święcenia kapł. przyjął 1934; doktorat z teologii uzyska!1937 na Gregorianum;

od 1938 wykłada! w Bobolanum;prace z...

FENICKI, Phaenicius, Phoenicius FRANCISZEK STANISŁAW SJ

ur. 7 III 1592 we Lwowie, zm. 3 VII 1652 w Sandomierzu,kaznodzieja i teolog.

Po studiach filoz. w Krakowie wstąpił 1615 do zakonu;studiował nast. na G r e g o r i a n um w Rzymie, gdzie 1621 przyjąłświęcenia k a p ł . ; powróciwszy do kraju pracował w duszpasterstwie,a 1627-28 wykładał teologię mor. w...

FIGIELSKI STANISŁAW ALEKSANDER ks.

ur. 26 XI1875 w Soczewce k. Płocka, zm. 20 VIII 1958 w Płocku,duszpasterz.

Po studiach filoz.-teol. w seminarium duch. w Płockuprzyjął 1898 święcenia kapł. i był wik. w Rypinie i Przasnyszu,a od 1906 prob, w Radzyminie; 1909 został prokuratorem seminarium duch., a 1912 red. tygodnika kat. „Mazur";1918-21...

FILIPOWICZ STANISŁAW JAN

ur. ok. 1690, zm.2 VII 1760 w Krakowie, teolog.

Po uzyskaniu 1713 stopnia magistra sztuk wyzwolonychna UJ był nauczycielem Akademii Lubrańskiego w Poznaniu,a nast. prof, astronomii i matematyki na UJ w Krakowie;1721 wszedł do Kolegium Mniejszego, a 1722 do Większego;1730 uzyskał doktorat z teologii i zosta...

FOGELWEDER STANISŁAW ks.

ur. 1525, zm. 1603w Miechowie k. Krakowa, humanista, dyplomata.

Pochodził z osiadłego w Krakowie kupieckiego roduszwajc.; po studiach w College Royal w Paryżu i w Padwiepowrócił 1562 do Krakowa j a k o doktor medycyny i filozofii;

1564 już j a k o duchowny związał się z kancelarią król.; cieszącsię...

FRANKL STANISŁAW ks.

ur. 15 I 1903 w Tłustemk. Tarnopola, zm. 26 VI 1944 we Lwowie, dogmatyk.

Studiował teologię od 1924 na uniw. Jana Kazimierza weLwowie, a od 1926 w Innsbrucku, gdzie 1929 przyjął święceniakapł., a 1931 otrzymał doktorat; 1932-34 studiowałdogmatykę na Gregorianum; od 1934 kierował katedrą dogmatykina...

GALL STANISŁAW abp.

Właśc. nazwisko Gała, ur. 21 IV1865 w Zamojskiem, zm. 11 IX 1942 w Warszawie, bp polowyWojska Polskiego.

Teologię i filozofię studiował 1880-83 w warsz. seminariumduch., a 1883-87 łącznie z prawem na Gregorianum w Rzymie,gdzie uzyskał doktorat z filozofii; po przyjęciu 1887w Warszawie święceń kapl...