Woda - życie czy zniszczenie

Wszystkie " normalne " substancje w stanie stałym są cięższe niż w stanie ciekłym, gdyby z wodą było tak samo, każdy zbiornik zamarzałby od dna i niemożliwa byłaby egzystencja organizmów.

Wody mineralne Polski jako atrakcja turystyczna świata

WODY MINERALNE:

- odmiana wód podziemnych

- wody gruntowe

- zawierają sole mineralne i gazy w ilości nie mniejszej niż 1g/dm3

- wyróżniają się temperaturą nie niższą niż 20oC (cieplice)

- mają minimalną choćby ilości składników aktywnych farmakologicznie (brom, jod, radon)

- ze względu...

Wody powierzchniowe i podziemne

Głównym elementem sieci wód powierzchniowych Pragi jest Wisła. Do niej odprowadzane są wody a licznych kanałów melioracyjnych osuszających taras zalewowy oraz wilgotne fragmenty tarasu nadzalewowego. Największym kanałom i ich budowniczowie nadali nazwy własne np. Nowe Ujście, Nawa Ulga, Wystawowy...

Wody powierzchniowe Polski

Jezior średniej wielkości (550 ha) jest 3 510, co stanowi 37% wszystkich jezior. Jezior wielkich, o powierzchni przekraczającej tysiąc hektarów, jest zaledwie 34, co stanowi 0,4% liczby jezior.

Województwo małopolskie - WODY

Występowanie wód podziemnych wiąże się z wielkimi jednostkami geologicznymi, jakie stanowi na południu Orogen karpacki, a na północy zapadlisko podkarpackie. Stanowi ona także nieodłączny element krajobrazu.

Woliński Park Narodowy - WODY

Wody obok lasów to dominujące ekosystemy Parku. W północnej jego części jest to pas wód Bałtyku, a od zachodu delta Świny. Delta Świny jest to kompleks wodno-błotnych wysp i wysepek oddzielonych kanałami o zmiennych kierunkach przepływu oraz różnych poziomach wody, okresowo zalewanych zwłaszcza w czasie...

Występowanie i charakterystyka wód podziemnych

Wody podziemne to wody krazace w glebie i w skalach . Ich wystepowanie uzaleznione jest od budowy geologicznej-od przepuszczalnosci skl.

Wyrozniamy wody zaskorne-tworza sie blisko pod powiezchnia ziemii na grobej warstwie skal nieprzepuszczalnych,sa wodami zanieczyszczonymi.Nie posiadaja soli...

Zanieczyszczenia wód i oceanów

Jako kraj gęsto zaludniony (około 50% mieszkańców obszaru zlewiska Bałtyku stanowią Polacy) i posiadający dużo ziemi uprawnej (około 50% w zlewisku Bałtyku), mamy niejako "prawo" do większego odprowadzania zanieczyszczeń do morza.

Zanieczyszczenie i ochrona wody, powietrza i gleby w Polsce

Budowa wodociągów na wsi wyprzedzająca budowę kanalizacji i oczyszczalni ścieków stanowi poważne zagrożenie dla wód podziemnych.

Zasolenie wód na świecie

1) Ogólna wagowa zawartość w wodzie rozpuszczonych soli mineralnych, wyrażona w procentach lub promilach. W wodach słodkich przeważają węglany (60% wszystkich rodzajów soli), a w wodzie morskiej - chlorki (88%). W wodach powierzchniowych wysokie zasolenie wody występuje zazwyczaj na obszarach suchych i...

Zróżnicowanie form osadniczych - Woda i ukształtowanie terenu

Obszary, gdzie deszcz pada rzadko lub wcale, talie jak pustynie płd.-zach. Afryki, Sahara czy wnętrze Australii, są bardzo słabo zaludnione. Ludzie skupiają się tam jedynie wokół oaz oraz w dolinach rzek. Innym czynnikiem decydującym o osiedlaniu się ludzi jest ukształtowanie terenu. Łatwiej żyje się...

RADIATORY – ZASTOSOWANIE W KOMPUTERACH - Uwaga na wodę

Jeśli stosujesz jeden z bardziej wydajnych sposobów chłodzenia wiatraka, np. za pomocą ogniwa Peltiera lub chłodzenie cieczą, poważnym problemem mogą się okazać kropelki wody skraplające się podczas chłodzenia w pobliżu procesora lub, co gorsza, na samym procesorze. Sytuacja taka jest dość...

Stany skupienia wody

Woda występuje najczęściej w postaci cieczy, jednak może być ona również ciałem stałym (lód lub snieg), a także gazem (para wodna).Prawie wszystkie substancje mogą przechodzić z jednego stanu skupienia w inny.Rozróżnia się następujące przejścia fazowe wody :

- ze stanu stałego w ciekły -...

Woda we współczesnym świecie

Dziś woda prócz podstawowego znaczenia w przyrodzie, przydaje się również ludzią w codziennym życiu.

Codziennie używamy jej do kąpieli, lub w kuchni np. do zrobienia klusek na parze. Woda jest ekologiczna, dla tego naukowcy próbują wynaleźć pojazd, którego paliwem była by woda ponieważ pojazdy...

Inne rodzaje wód

WODA CIĘŻKA, tlenek deuteru, D20, woda, w której skład wchodzi izotop wodoru - deuter; uzyskiwana z wody naturalnej, której stanowi domieszkę; stosowana w reaktorach jądrowych do spowalniania neutronów (moderator) i syntezy organicznej związków deuteronowych.

Ekologia - Zanieczyszczenia wód

Czystość wody jest niewątpliwie problemem w skali światowej. Woda ta, do której zresztą spływają ścieki, jest oczywiście oczyszczana, ale najbardziej zaawansowane technologie nie zdołają wyeliminować wszystkich zanieczyszczeń. W dodatku ścieki pochodzące z przemysłu, rolnictwa i gospodarstw domowych...

Mechanizmy pobierania wody

Mechanizmy pobierania wody:

- dyfuzja prosta lub wspomagana

- transport aktywny

osmoza:

- przechodzenie rozpuszczalnika (wody) przez błonę półprzepuszczalną oddzielającą roztwory o różnym stężeniu.

Sub osmotyczne czynne wywierają ciśnienie osmotyczne ponieważ posiadają określoną energie...

Ocena skutków zanieczyszczeń powietrza, wód i gleb wywołanych przez działalność człowieka

wodom I klasy czystości (wg kryterium fizykochemicznego), 20,3% należało do wód II klasy, 33,8% - III klasy czystości, 43% stanowiły wody pozaklasowe; wg kryterium biologicznego brak było wód I klasy, 3,7% należało do II, 11% do III klasy czystości, 85,1% to wody pozaklasowe.

OCHRONA ŻYWNOŚCI I WODY PRZED SKAŻENIAMI

Gdy kupujemy jogurt- świadomi otaczającego nas środowiska naturalnego- już przy stoisku z chłodziarką jesteśmy narażeni na mękę wyboru.

Rola wody w procesach zachodzących w organizmie

W cytoplazmie woda stanowi faze rozpraszajaca koloidu,a w niej zawieszona jest faza rozproszona. DLa wielu stanowi szanse przetrwania niekorzystnych warunkow srodowiskowych.