Stan wewnętrzny

Czytaj Dalej

Wydzielanie wewnętrzne

 

HORMONY:Cechy hormonów:substancje chemiczne o różnorodnej budowie,większość z nich to białka;regulują i koordynują czynności różnych narządów;utrzymują stałość składu środowiska wewnętrznego organizmu;są czynne w bardzo małych stężeniach;jakakolwiek zmiana ich ilości we krwi zakłóca...

FFI (Forces Francaises de 1'lnterieur) - francuskie siły wewnętrzne

Francuskie siły zbrojne utworzone w lutym 1944 r. pod dowództwem gen. Marie Pierre *Koeniga objęły niemalże wszystkie grupy ruchu oporu. Początkowo liczyły ok. 30 tys. lekko uzbrojonych żołnierzy. W czerwcu 1944 r. ich liczebność wzrosła do ok. 200 tys. żołnierzy. Okazały się przydatne działając na...

NKWD - (Narodnyj Komissariat Wnutriennych Dieł - Ludowy Komisariat Spraw Wewnętrznych)

W drugiej połowie lat trzydziestych NKWD (kierowane przez Gienricha Jagodę, a następnie Nikołaja Jeżo­wa) z rozkazu Stalina dokonało ma­sowych czystek: aresztowano ok. miliona (połowę tej liczby stanowili członkowie partii komunistycznej).

Przemiana wewnętrzna jako motyw określający odrębność polskiego bohatera romantycznego

Miał on jak gdyby wpisany w swój los możliwość przemiany, możliwość stania się kimś innym.

Prawo wewnętrzne państwa a prawo międzynarodowe

Poza wewnętrznymi porządkami prawnymi i systemami prawa poszczególnych państw istnieją także inne porządki prawne. Współcześnie charakterystyka prawa jako wieloaspektowego zjawiska kulturowego byłaby niepełna bez uwzględnienia cech charakterystycznych owych innych porządków prawnych, w tym przede...

Otoczenie wewnętrzne

Z kolei wymienione elementy tego otoczenia stanowią zasoby firmy (materialne i niematerialne), a więc tym samym tkwią wewnątrz organizacji.

Kontrola wewnętrzna

Podmioty w niej uczestniczące są wewnętrznymi częściami organizacji. Przedmiotem jej jest sprawdzenie przestrzegania norm szczególnie ważnych z punktu widzenia sprawności zarządzania organizacją.

Metoda wewnętrznej stopy zwrotu (IRR)

Pomiędzy metodą IRR i NPV jest jedna zasadnicza różnica: stopa dyskontowa w metodzie IRR stanowi równowartość oczekiwanej stopy dochodu, a nie kosztu kapitału - k (przepływy środków pieniężnych są dyskontowane wg IRR a nie k).

Zmodyfikowana wewnętrzna stopa zwrotu (MIRR)

Zmodyfikowana wewnętrzna stopa zwrotu jest to stopa dyskontowa, która zrównuje wartość bieżącą wydatków inwestycyjnych z wartością bieżącą wartości końcowej projektu. W porównaniu do IRR modyfikacja polega na tym, że wpierw nie dyskontujemy dodatnich przepływów pieniężnych ale obliczamy ich...

Wewnętrzne i Zewnętrzne Uwarunkowania Polityki Zagranicznej

Nie stanowią tajemnicy i powinny być obywatelom znane.

Odpowiedzialność karna osób, które działały w stanie nietrzeźwości lub odłużenia

Opisana w tym przepisie sytuacja zachodzi, gdy: -sprawca wprawił się dobrowolnie, bez przymusu, umyślnie -znalazł się w stanie nietrzeźwości lub odłuzenia -wyłączenie lub ograniczenia niepoczytalności -wymaga się od sprawcy, aby wyłączenie lub ograniczenie przewidywał albo mógł przewidzieć.

Prawo wewnętrznie obowiązujące

Nie mogą one regulować bezpośrednio sfery praw i obowiązków obywateli, nie mogą stanowić podstawy decyzji wobec osób fizycznych i prawnych - uchwały Rady Ministrów, - niektóre uchwały Sejmu i Senatu, - zarządzenia Prezydenta RP, - zarządzenia Prezesa Rady Ministrów, - zarządzenia ministrów, - regulamin Zgromadzenia Narodowego, - niektóre akty innych centralnych organów państwowych.

Kontekst wewnętrzny

 

1. Wiek i wielkość organizacji. Wpływ tych uwarunkowań wydaje się być oczywisty: inaczej wyglądają struktury organizacji starych i wielkich, a inaczej młodych, o małych rozmiarach. Nie można bezkrytycznie przenosić rozwiązań strukturalnych sprawdzających się w małych organizacjach, np. ... na...

Wizualne atrybuty komunikowania się firmy z otoczeniem - Oznakowanie i wygląd zewnętrzny i wewnętrzny firm

Wrażenie jakie kontrahent odnosi podczas pobytu w siedzibie firmy, może miećdecydujące znaczenie dla dalszych kontaktów. Zastosowanie określonych standardów postępowania w zakresie stylu, kolorów i wyposażenia ma duże znaczenie dlaprzedsiębiorstw mających liczne oddziały i filie. Zasada dla wielu...

Jacek Soplica – Sarmata i nowy typ bohatera romantycznego. Ewolucja wewnętrzna postaci.

Buntuje się przeciwko złu, krzywdzie, niesprawiedliwości, niewoli narodowej i przesądom stanowym.

Ewolucja wewnętrzna Andrzeja Kmicica – bohatera „Potopu” H. Sienkiewicza.

 

Andrzej Kmicic to bohater „Potopu” H. Sienkiewicza. Jego dzieje były bardzo burzliwe, prowadziły do duchowego dojrzewania i przemiany psychicznej. Główną przyczyną zmiany była miłość do Oleńki Billewiczównej, ale także służba u Janusza Radziwiłła i ciążące na nim piętno zdrajcy. W chwili...

Rozwój świadomości ideowej Cezarego Baryki (wpływ rodzinnego domu i życiowych doświadczeń bohatera na jego ewolucję wewnętrzną).

Chce wobec spraw politycznych i społecznych zająć własne stanowisko, szuka dróg rozwoju, poznaje różne programy, ale żadnego nie akceptuje.

Kryzys współczesnej Rosji; przyczyny, skutki wewnętrzne, implikacje międzynarodowe

21 mld USD miesięcznie (co stanowi roczny budżet Rosji).

Skutki kontroli społecznej, konformizacja zachowań, znaczenie kontroli wewnętrznej

1) Komformiz a więc postawę ścisłego podporządkowania się zwyczajom, normom, i poglądom funkcjonujących w danej grupie społecznej. Wymuszony społecznymi mechanizmami i wywieraniem presji

2) Kształtowanie zachowania w sposób społecznie pożądany

3) Całokształt oddziaływań zapewnia zgodność...

Audyty wewnętrzne

 

Audyty wewnętrzne mają za zadanie sprawdzić czy organizacja działa w sposób w jaki zostało to określone w dokumentach (procedurach, instrukcjach, rozporządzeniach, procesach itp.). Inaczej mówiąc celem audytów jakości jest ocena zgodności (z określonymi wymaganiami) i skuteczności systemu jakości...