Czy można nabyć własność rzeczy znalezionej?

Kto znalazł rzecz zgubioną, powinien niezwłocznie zawiadomić o tym osobę uprawnioną do odbioru rzeczy. Znalazca obowiązany jest w tych wypadkach oddać rzecz zarządcy budynku lub pomieszczenia albo właściwemu zarządcy środków transportu publicznego, a ten postąpi z rzeczą zgodnie z właściwymi przepisami.

Nabycie własności poprzez akcesję (połączenie rzeczy)

nabycie własności nowej rzeczy przez właściciela materiałów przetworzonych Własność nowej rzeczy przypadnie właścicielowi materiałów użytych do wytworzenia nowej rzeczy, jeżeli zabraknie dobrej woli przetwarzającego albo gdy wartość materiałów przewyższać będzie wartość pracy koniecznej do wytworzenia nowej rzeczy.

Na czym polega stan wyższej konieczności?

Działanie w stanie wyższej konieczności polega na poświę­ceniu dobra korzystającego z ochrony prawnej, aby w ten sposób uchronić przed niebezpieczeństwem inne dobro korzystające rów­nież z ochrony prawnej.

Omów problem odpowiedzialności za popełnienie czynu zabronionego w stanie niepoczytalności lub ograniczenia poczytalności spowodowane upojeniem alkoholowym lub innym odurzeniem

Niepoczytalność wyłącza winę. Niepoczytalność może być spowodowana nietrzeźwością lub odurzeniem.

Mamy tu do czynienia z konfliktem dwóch podstawowych zasad prawa karnego. [Zasada winy - jeśli brak winy to jest brak odpowiedzialności; Zasada ochrony społecznej (dóbr prawnych)]. Może być brak winy...

Procedura stawiania Prezydenta w stan oskarżenia

Wstępny wniosek o postawienie prezydenta w stan oskarżenia może złożyć tylko grupa posłów i senatorów licząca co najmniej 140 osób. Wniosek taki jest rozpatrywany przez Komisję Odpowiedzialności Konstytucyjnej Sejmu, która następnie przedstawia Zgromadzeniu Narodowemu stosowny wniosek. Dla postawienia...

Stan klęski żywiołowej, wyjątkowy i wojenny w konstytucji

o stanie klęski żywiołowej): Stan ten jest rozumiany jako: katastrofa naturalna lub awaria techniczna, których skutki zagrażają życiu lub zdrowiu dużej liczby osób, mieniu w wielkich rozmiarach albo środowisku na znacznych obszarach, a pomoc i ochrona mogą być skutecznie podjęte tylko przy zastosowaniu nadzwyczajnych środków.

Omów instytucje przeniesienia własności rzeczy lub praw majątkowych na rzecz Skarbu państwa lub gminy

Szczególnym przypadkiem wygaśnięcia zobowiązania podatkowego jest przeniesienie własności rzeczy lub praw majątkowych na rzecz: -Skarbu państwa - w zamian za zaległości podatkowe z tytułu podatków stanowiących dochody budżetu państwa -Gminy, powiatu, województwa — w zamian za zaległe podatki.

Zmiana lub uchylenie decyzji ostatecznej w stanie tzw. „wyższej konieczności” (art. 161 k.p.a.)

Stronie, która poniosła szkodę wskutek uchylenia lub zmiany decyzji, służy roszczenie o odszkodowanie za poniesioną rzeczywistą szkodę od organu, który uchylił lub zmienił decyzję.

Żądanie wyłączenia rzeczy lub prawa spod egzekucji, jako środek ochrony prawa osoby trzeciej

Formą rozpoznania żądania jest postanowienie, w którym organ egzekucyjny wyłącza rzecz lub prawo majątkowe spod egzekucji, ewentualnie odmawia takiego wyłączenia.

Ewidencja Działalności Gospodarczej w aktualnym stanie prawnym - zakres podmiotowy i przedmiotowy

Do ewidencji działalności gospodarczej wpisuje się osoby fizyczne, które zamierzają podjąć działalność gospodarczą. Przedsiębiorca będący osobą fizyczną może podjąć działalność gospodarczą po uzyskaniu wpisu do ewidencji działalności gospodarczej.

Ewidencja działalności gospodarczej do...

WARSTWA, KLASA, STAN i KASTA

Warstwa społeczna, termin różnie definiowany we współczesnej socjologii, używany głównie przy opisie struktury społecznej i zróżnicowania społecznego. Najczęściej za warstwę społeczną uważa się grupę osób odróżniającą się od innych grup stanem posiadania, wspólnotą warunków środowiskowych...

Główne argumenty podnoszone w teorii ekonomii na rzecz protekcjonizmu

W teorii ekonomii nie stwierdza się jednoznacznie, kiedy występuje liberalizm a kiedy protekcjonizm. Nie głosi się także, ze wolny handel jest lepszy od protekcjonizmu, lub odwrotnie.

Europejski Fundusz Gwarancji Rolnych i Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich – I i II filar WP Rolnej

EUROPEJSKI FUNDUSZ ROLNY NA RZECZ ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH (EFRROW) Finansowanie wszystkich działań przyczyniających się  do rozwoju obszarów wiejskich Fundusz łączy środki z Sekcji Orientacji oraz środki na rozwój obszarów wiejskich z dotychczasowej Sekcji Gwarancji

Co to jest stan nieważkości?

Gdy statek wylatuje na orbitę i załoga znajduje się w stanie nieważkości, astronauci wyraźnie odczu­wają napływ krwi do klatki piersiowej i głowy. Efekt ten może ograniczać czas, który ludzie mogą stosunkowo bezpiecznie dla zdrowia spędzić w stanie nieważkości.

Jaki jest wpływ środowiska na stan zdrowia człowieka?

Istnieją ogromne różnice w stanie zdrowia ludzi mieszkających w krajach rozwiniętych i w krajach rozwijających się. Wi­doczne są też różnice w stanie zdrowia biedoty, klasy średniej i ludzi bardzo bogatych.

Jaki jest wpływ klimatu na stan zdrowia człowieka?

Czynnikiem, który wywiera największy wpływ na środowisko naturalne człowieka jest klimat. Za­równo klimat bardzo zimny, jak i gorący mają nie­korzystny wpływ na zdrowie człowieka. W trak­cie normalnego funkcjonowania nasz organizm wytwarza ciepło, które musi ulegać wypromieniowaniu, aby nie...

Jak pierwiastki obecne w glebie wpływają na nasz stan zdrowia?

Ważnym elementem środo­wiska jest ziemia. Skład chemiczny gleby, zwłaszcza obecność pierwiastków śladowych, może być przyczyną wielu groźnych chorób. Zbyt duża zawartość takich pierwiastków jak kadm, ołów, rtęć i selen absorbowanych następnie przez rośli­ny i zwierzęta rzeźne może stać...

Kiedy istoty małpopodobne stanęły na dwóch nogach?

Cztery miliony lat temu pierwsze istoty małpopodobne stanęły na dwóch nogach, rozpoczyna­jąc w ten sposób powolny proces zmierzający do wykształcenia się pierwszej istoty ludzkiej. Na to jednak trzeba było czekać kolejne 2 miliony lat.

BIBLIOTEKA POLSKA. Pamiętnik umiejętnościom, historii, literaturze i rzeczom krajowym poświęcony

Pamiętnik umiejętnościom, historii,literaturze i rzeczom krajowym poświęcony, czasopismonauk. W sporzeromantyków z klasykami odzwierciedlała chwiejne stanowiskoredaktora; ogłosił on tu m.

W jaki stanie znajduje się przedsiębiorstwo, kiedy izokwanta i izokoszta są styczne?

 

Gdy izokwanta i izokoszta są styczne, przedsiębiorstwo jest w równowadze. Wtedy mamy optymalną kombinację czynników wytwórczych, dostępnych przy danych ograniczeniach finansowych i umożliwiającą wytworzenie maksymalnej produkcji.