Rzeczy wyłączone z obrotu

res publicae – należące do narodu Rzymskiego, w użytku publicznym (drogi, porty rzeki nie wysychające); res divini iuris – rzeczy boskiego prawa, związane z kultem i religią: res sacre – poświęcone bogom, res sanctae – mury i bramy Rzymu, res religiosae – miejsca pochówku.

Rzecz niczyja – thesaurus (skarb)

Szczególnym rodzajem rzeczy niczyich były res derelictae – rzeczy porzucone przez dotychczasowego właściciela z zamiarem pozbycia się.

Rzeczy zużywalne i niezużywalne

żywność, opał, pieniądze), wszystkie inne rzeczy w rozumieniu prawnym – były niezużywalne. Rzeczy zużywalne nie mogły być przedmiotem używania usus, użytkowania ususfructus, kontraktu użyczenia lub najmu.

Rodzaje władztwa nad rzeczami

Władztwo nad rzeczami mogło mieć charakter faktyczny (posiadanie possessio i dzierżenie detentio) lub prawny (wyrażone w prawach rzeczowych – własność i prawa na rzeczy cudzej – iura in re aliena).

Nabycie własności przez połączenia rzeczy (accessio)

Ad 3 trwałe połączenie rzeczy ruchomych (spawanie ferruminatio), a rozdzielenie zniszczyłoby rzecz; w przypadku czasowego przyłączenie rzeczy (przylutowanie ołowiem adplumbatio), po ich rozłączeniu odżywała własność rzeczy ubocznej (właściciel miał też actio ad exhibendum – o rozdzielenie rzeczy, np.

Przetworzenie rzeczy (specificatio)

Od tego czy można było przywrócić rzeczy do pierwotnego stanu Justynian (media sententia – stanowisko pośrednie) uwarunkował oddanie rzeczy jej właścicielowi.

JAKIE SPRAWY REGULUJE PRAWO RZECZOWE ORAZ CO PRAWO CYWILNE NAZYWA RZECZĄ. PODZIAŁ RZECZY

Podział rzeczy: podstawowym podziałem rzeczy jest podział na rzeczy nieruchome (nieruchomości) i ruchome (ruchomości) rzeczy dzielą się także na podzielne i nie podzielne rzeczy dzielą się także na indywidualne oznaczone i gatunkowo oznaczone istotne znaczenie gospodarcze ma podział na rzeczy znajdujące się w obrocie i rzeczy wyjęte z obrotu w obrębie sektora socjalistycznego występuje podział ...

Konstytucyjne przesłanki dopuszczalności pozbawienia lub ograniczenia wolności oraz przepadku rzeczy

Przepadek rzeczy ( co łączy się z procedura karną ) może nastąpić tylko na podstawie prawomocnego orzeczenia sądu i tylko w przypadkach określonych w ustawie ( art.

Idea supremacji Konstytucji w Stanach Zjednoczonych

Supremacja - zwierzchnictwo, panowanie, hegemonia, przewaga, wyższość.

Konstytucja amerykańska była pierwszą konstytucją pisaną w sensie formalnym. Nie tyle sam fakt zewnętrzny spisania konstytucji w formie jednej ustawy był nowością, ile szczególny charakter nadany ustawie Konstytucyjnej.

Ustawa ta...

OMÓW DEFINICJĘ STANU WYŻSZEJ KONIECZNOŚCI. JAKIE OKOLICZNOŚCI MUSZĄ BYĆ SPELNIONE ABY MOŻNA BYŁO POWOŁYWAĆ SIĘ NA DZIAŁANIE W STANIE WYŻSZEJ KONIECZNOŚCI?

Ponieważ działanie w stanie wyższej konieczności polega na poświęceniu innego dobra, aby ratować dobro zagrożone, prawo przewiduje warunki ograniczające pole zastosowania tej instytucji.

W jakich okolicznościach działanie w stanie wyższej konieczności uchyla bezprawność czynu, a w jakich winę

Nie jest to jednak kryterium uniwersalne, albowiem szcze­gółowa ocena dóbr dokonywana jest w sądowym stosowaniu prze­pisów o stanie wyższej konieczności z uwzględnieniem okoliczno­ści konkretnego wypadku.

Stan wyższej konieczności

Stanie się tak wtedy, gdy:– niebezpieczeństwo, które chcieliśmy uchylić, nie było bezpośrednie,– nie było konieczności poświęcania dobra chronionego prawem,– w celu uchylenia niebezpieczeństwa została naruszona proporcja dóbr (poświęcono dobro przedstawiające wyższą wartość od dobra ratowanego, ale nie ma między nimi rażącej dysproporcji).

Wyjątki od zasady skargowości na rzecz działania sądu z urzędu

415§5 dopuszcza jed­nak, że w razie skaza­nia lub warunkowego umorzenia postępowa­nia sąd może zasądzić odszkodo­wanie na rzecz pokrzywdzonego także z urzędu.

Pojęcie rzeczy

Normatywne znaczenie tej definicji legalnej polega na tym, że na podstawie pojęcia rzeczy wyróżnia się w prawie ograniczone prawa rzeczowe Rzeczami w rozumieniu prawa cywilnego są materialne: części przyrody, w stanie pierwotnym lub przetworzonym na tyle wyodrębnione w sposób naturalny lub sztuczny, że w stosunkach społeczno – gospodarczych mogą być traktowane jako dobra samoistne.

Klasyfikacja rzeczy

RZECZY GŁÓWNE I PRZYNAEŻNOŚCI PRZYNALEŻNOŚCI: są odrębnymi rzeczami ruchomymi, ułatwiają korzystanie z innej rzeczy, która ma wobec nich status rzeczy głównej, w tym sensie nazywamy je rzeczami pomocniczymi = przesłanki uznania rzeczy ruchomej za przynależność: pomocniczy stosunek do rzeczy głównej – charakter przynależności, polegający na ...

Zarząd rzeczą wspólną

Zarząd umowny – wszyscy współwłaściciele w drodze umowy, określają zarząd rzeczą wspólną, w sposób inny niż czyni to K.

Współposiadanie i korzystanie z rzeczy wspólnej

Każdy ze współwłaścicieli jest uprawniony do współposiadania rzeczy wspólnych oraz do korzystania z niej, w takim zakresie jakim daje się pogodzić współposiadanie i korzystanie z rzeczy przez pozostałych współwłaścicieli.

Rzecz stanowi przynależność, jeżeli…

Przynależność – jest to odrębna rzecz ruchoma, która pozostaje z rzeczą główną w stałym i faktycznym związku, która jest potrzebna do korzystania z rzeczy głównej np.

Rzecz stanowi część składową rzeczy, jeżeli…

Części składowe rzeczy to coś co nie może być odłączone od rzeczy bez uszkodzenia lub istotnej zmiany całości albo bez uszkodzenia lub istotnej zmiany przedmiotu odłączonego (np.

Przedmioty inne niż rzeczy

Stanowią one wytwór umysłu ludzkiego i same przez się nie mają postaci materialnej DOBRA OSOBISTE PIENIĄDZE – może występować w postaci określonych znaków pieniężnych, nosiciel i miernik wartości PAPIERY WARTOŚCIOWE – są to dokumenty, których posiadania stanowi niezbędną przesłankę wykonywania praw wyrażonych w treści dokumentu