Wniosek o wyłączenie prawa do rzeczy lub prawa majątkowego spod egzekucji

Po zakończeniu postępowania egzekucyjnego żądanie wyłączenia nie przysługuje, o prawo do rzeczy; majątkowe można się ubiegać jedynie w trybie postępowania cywilnego.

Odebranie rzeczy ruchomej

Rzecz może być odebrana nawet osobie trzeciej, a także na czas określony. Rzecz oddaje się wierzycielowi lub wyznaczonej przez niego osobie, ewentualnie oddaje się na skład.

Andragogika - Kiedy dorośli sami staną się źródłem i ośrodkiem emancypacji

Nie istnieje niezawodna rzeczywistość – wszystko co dzisiaj robimy, jutro może być już przestarzałe.

Pedagogika specjalna w Polsce u progu XXI wieku - Stan polskiej pedagogiki specjalnej w końcu XX wieku

Pedagogika specjalna jest jednym z 92 kierunków studiów ustanowionych przez Radę Główną Szkolnictwa Wyższego. Nie jest natomiast - od dzie­sięciu lat - samodzielną dyscypliną naukową, co utrudnia przede wszystkim kreowanie kadr naukowych na poziomie doktora i doktora habilitowanego pedagogiki specjalnej.

W...

Handel międzynarodowy - Stan obecny

Polska głównie importuje produkty przemysłu elektromaszynowego, chemicznego, lekkiego oraz paliwo i energię. Podstawą polskiego eksportu są produkty przemysłu elektromaszynowego, lekkiego, metalurgicznego, chemicznego oraz drzewno-papierniczego. Głównymi partnerami handlowymi są:

- w imporcie:

- Niemcy...

Odnawialne źródła energii w Polsce - Aktualny stan ich wykorzystywania

Obecnie w Polsce zużywa się w ciągu roku prawie 4200PJ energii, w tym jedynie 1 - 1,5 % przypada na OZE. Europa promuje gównie wiatr, Słońce i małą energetykę wodną. Uważa się bowiem, iż zbliżająca się epoka zrównoważonego rozwoju będzie polegała na odrzuceniu wielu pomysłów technicznej...

Stan i ochrona środowiska naturalnego w Polsce

Flora Polski należy do środkowoeuropejskiej prowincji lasów liściastych i mieszanych; obejmuje ponad 2300 gatunków roślin naczyniowych i ponad 2000 gatunków roślin plechowych; większość gatunków roślin to element holarktyczny, niewielki jest udział gatunków śródziemnomorskich oraz irano-turańskich; lasy stanowią ponad 27% powierzchni kraju; najpospolitszym zbiorowiskiem leśnym są bory sosnowe i mieszane, a na siedliskach ...

Stan przemysłu polskiego oraz perspektywy jego rozwoju

Przewidziane jest, że w 2000 roku nasze hutnictwo - 25 samodzielnych i konkurujących często ze sobą firm - zderzy się z kilkoma koncernami europejskimi, z których każdy produkuje więcej stali niż cała polska metalurgia.

Stany skupienia wody - Stan stały - lód lub snieg

Lód lub śnieg występują poniżej 0 o C tzw.temp. topnienia. W przyrodzie występują w zimie lub cały czas na obu biegunach.Mają właściwości jak każde ciało stałe tzn.mają określony kształt, trudno zmienić ich objętość.Lód pow- staje ze schłodzonej wody czyli przez krzepnięcie lub przez...

Stany skupienia wody - Stan cieczy - woda

Woda występuje pomiędzy temp.0 o C i 100 o C.Jest ona najważniejszym składnikiem kuli ziemskiej.Bez niej nie mogły by rosnąć rośliny, żyć zwierzęta oraz ludzie.Woda jest wykorzystywana przez człowieka w wielu gałęźach przemysłu. Ma ona takie same właściwości jak inne ciecze.Nie ma okreslonego...

Stany skupienia wody - Stan gazowy - para wodna

Para występuje w każdej temperaturze. Im wieksza powierzchnia swobodna tym woda szybciej paruje. Para wodna tworzy się przez parowanie i powyżej 100o C czyli temp.wrzenia oraz przez sublimację czyli zamianę lodu w parę. Często para wodna mylona jest z mgłą, mgła to drobne kropelki wody, para wodna...

Jakie działania podejmują współczesne społeczeństwa na rzecz ochrony środowiska

"Ustawę o ochronie środowiska i zasobów naturalnych", zobowiązującą zarówno wszelkie władze, jaki i całe społeczeństwo do wzmożenia troski o jakość życia ludności oraz do podejmowania działań na rzecz zahamowania zaawansowanych procesów degradacji środowiska naszego kraju.

Sen - stan fizjologiczny

Sen podstawowy W medycynie stan nieprzytomności (przytomność) stanowiący stadium początkowe wprowadzania w znieczulenie ogólne, uzyskiwany poprzez podanie drogą dożylną lub doodbytniczą środków nasennych, najczęściej z grupy barbituranów, bardzo krótko działających, w dawce znoszącej odruch rzęsowy.

Stan wojenny

Wobec delegalizacji Solidarnosci Kościoł stał się jedyną siłą opozycyjną w państwie, mogącą oficjalnie prezentować swoje stanowisko.

Dzieje PRL - Stan wojenny

W nocy z 12 na 13.12.81 Wojskowa Rada Ocalenia Narodowego kierowana przez Jaruzelskiego przejęła władze na terytorium całego kraju. Był to organ samozwańczy. Wojsko, ZOMO i MO zajęły siedziby Solidarności aresztując działaczy. Decyzje WRON były bezprawnie zatwierdzone przez Rade Państwa. W kolejnych...

Społeczeństwo stanowe w Polsce w XIV i XV w. - Stan kmiecy

Przywileje lokacyjne doprowadziły do powstania gospodarstw chłopskich o jednolitej w obrębie wsi, a nawet regionu- wielkości i obciążonych takimi samymi świadczeniami na rzecz właściciela wsi i Kościoła.

Wojna secesyjna w Stanach Zjednoczonych Ameryki Północnej

Meksyk był zmuszony do zrzeczenia się na rzecz Stanów Zjednoczonych Kalifornii i Nowego Meksyku.

Wojna secesyjna w Stanach Zjednoczonych - ROZWÓJ TERYTORIALNY STANÓW W PIERWSZEJ POŁOWIE XIX W.

Po uzyskaniu niepodległości Stany Zjednoczone obejmowały w końcu XVII w. tereny od Wielkich Jezior na północy niemal do Zatoki Meksykańskiej na południu i od Oceanu Atlantyckiego po rzekę Missisipi. Były to tereny rozległe i wtedy tylko w części zasiedlone.

Mimo to Stany wkrótce rozpoczęły...

Wojna secesyjna w Stanach Zjednoczonych - ZASIEDLANIE NOWYCH TERENÓW

Niejednokrotnie mordowano podstępem wodzów plemiennych , na mocy układów przenoszono całe szczepy na nowe tereny o gorszej ziemi i zamykano je w rezerwatach lub wybijano stada bawołów , stanowiących podstawę bytu Indian.

Wojna secesyjna w Stanach Zjednoczonych - ZMIANY GOSPODARCZE

Na południu natomiast podstawę gospodarki stanowiło rolnictwo.