NA CZYM POLEGA INSTYTUCJA NADZWYCZAJNEGO ZŁAGODZENIA KARY?

Sąd może zastosować nadzwyczajne złagodzenie kary na wniosek prokuratora wobec sprawcy przestępstwa, który niezależnie od wyjaśnień złożonych w swojej sprawie, ujawnił przed organami ścigania i przedstawił istotne okoliczności nieznane dotychczas tym organom, dotyczące przestępstwa zagrożonego karą powyżej 5 lat pozbawienia wolności.

JAKIE SĄ PODSTAWY NADZWYCZAJNEGO ZŁAGODZENIA KARY? NA CZYM POLEGA ZMIANA RODZAJU KARY NA ŁAGODNIEJSZY?

Podstawy nadzwyczajnego złagodzenia kary art. 25 § 2 kk, popełnienie czynu w stanie poczytalności w znacznym stopniu ograniczonej art.

JAKIE SĄ SZCZEGÓLNE PODSTAWY I SPOSÓB NADZWYCZAJNEGO ZŁAGODZENIA KARY?

25 § 2 kk, popełnienie czynu w stanie poczytalności w znacznym stopniu ograniczonej art.

CO NASTĘPUJE W PRZYPADKU ZBIEGU PODSTAW NADZWYCZAJNEGO ZŁAGODZENIA I OBOSTRZENIA KARY?

57 kk → sąd może tylko raz karę nadzwyczajnie złagodzić lub zaostrzyć, biorąc pod uwagę zbiegające się podstawy;   gdy zbiega się obostrzenie i złagodzenie sąd może wybrać swobodnie;

Stan wyższej konieczności

Przekroczenie granic stanu wyższej konieczności daje sądowi możliwość zastosowania nadzwyczajnego złagodzenia kary, a nawet odstąpienie od jej wymierzenia.

Na czym polega stan wyższej konieczności?

Działanie w stanie wyższej konieczności polega na poświę­ceniu dobra korzystającego z ochrony prawnej, aby w ten sposób uchronić przed niebezpieczeństwem inne dobro korzystające rów­nież z ochrony prawnej.

Omów problem odpowiedzialności za popełnienie czynu zabronionego w stanie niepoczytalności lub ograniczenia poczytalności spowodowane upojeniem alkoholowym lub innym odurzeniem

Niepoczytalność wyłącza winę. Niepoczytalność może być spowodowana nietrzeźwością lub odurzeniem.

Mamy tu do czynienia z konfliktem dwóch podstawowych zasad prawa karnego. [Zasada winy - jeśli brak winy to jest brak odpowiedzialności; Zasada ochrony społecznej (dóbr prawnych)]. Może być brak winy...

PODATKI ZWYCZAJNE I NADZWYCZAJNE

zwyczajne ; są wprowadzane w ustalony prawem sposób na czas nieokreślony nadzwyczajne ; wprowadzane w sytuacji szczególnej pod względem gospodarczym lub politycznym, mogą mieć charakter jednorazowy lub okresowy

NADZWYCZAJNE METODY WYMIARU ZOBOWIĄZANIA

Do wymiaru nadzwyczajnego zaliczamy: Decyzyjną selektywną korektę samowymiaru ( korekta deklaracji decyzją wymiarową) Szacowanie podstaw opodatkowania Opodatkowanie dochodu przerzuconego Opodatkowanie dochodu nieujawnionego Decyzyjną korektę wymiaru płatniczego Wymiar dodatkowego zobowiązania podatkowego

Procedura stawiania Prezydenta w stan oskarżenia

Wstępny wniosek o postawienie prezydenta w stan oskarżenia może złożyć tylko grupa posłów i senatorów licząca co najmniej 140 osób. Wniosek taki jest rozpatrywany przez Komisję Odpowiedzialności Konstytucyjnej Sejmu, która następnie przedstawia Zgromadzeniu Narodowemu stosowny wniosek. Dla postawienia...

Stan klęski żywiołowej, wyjątkowy i wojenny w konstytucji

o stanie klęski żywiołowej): Stan ten jest rozumiany jako: katastrofa naturalna lub awaria techniczna, których skutki zagrażają życiu lub zdrowiu dużej liczby osób, mieniu w wielkich rozmiarach albo środowisku na znacznych obszarach, a pomoc i ochrona mogą być skutecznie podjęte tylko przy zastosowaniu nadzwyczajnych środków.

Nadzwyczajna zmiana okoliczności i jej wpływ na obowiązywanie umowy międzynarodowej

- ma wpływ na uznanie umowy za nieważną

- art. 62 KW mówi o tym, iż zmiana tych okoliczności musi być znaczna, państwa nie przewidziały zmian tych okoliczności, powstały radykalne zmiany dotyczące wykonywania umowy oraz dawne okoliczności miały wpływ na zawiązanie się w ogóle państw tą umową

-...

Ewidencja strat i zysków nadzwyczajnych

Strata nadzwyczajna powstaje głównie w wyniku działania siły wyższej i oznacza zniszczenie wartości materialnych, czyli w wypadku straty nadzwyczajnej nie uzyskujemy żadnego efektu.

Zmiana lub uchylenie decyzji ostatecznej w stanie tzw. „wyższej konieczności” (art. 161 k.p.a.)

Minister może uchylić lub zmienić w niezbędnym zakresie każdą decyzję ostateczną, jeżeli w inny sposób nie można usunąć stanu zagrażającego życiu lub zdrowiu ludzkiemu albo zapobiec poważnym szkodom dla gospodarki narodowej lub ważnych interesów państwa.

Uprawnienie takie przysługuje również...

Pojęcie i rodzaje stanów nadzwyczajnych

Z punktu widzenia konstytucji postanowienie o stanie wojny jest deklaracją wojny i nie kreuje nowej sytuacji wewnątrz państwa.

Skutki wprowadzenia stanów nadzwyczajnych

Konstytucja ogranicza na czas trwania stanu nadzwyczajnego uprawnienia ustawodawcze parlamentu zakazując zmiany swych przepisów a także ordynacji wyborczych do Sejmu i Senatu i organów samorządowych. Stan nadzwyczajny wprowadza ograniczenia praw obywateli.

Ewidencja Działalności Gospodarczej w aktualnym stanie prawnym - zakres podmiotowy i przedmiotowy

Do ewidencji działalności gospodarczej wpisuje się osoby fizyczne, które zamierzają podjąć działalność gospodarczą. Przedsiębiorca będący osobą fizyczną może podjąć działalność gospodarczą po uzyskaniu wpisu do ewidencji działalności gospodarczej.

Ewidencja działalności gospodarczej do...

Środki zaskarżenia orzeczeń sądowych: apelacja, zażalenie zwyczajne i nadzwyczajne, skarga kasacyjna, skarga o wznowienie postępowania cywilnego

Apelacja: Stanowi środek kontroli orzeczeń sądu I instancji i na gruncie KPC przybiera postać apelacji pełnej. Zażalenie stanowi środek odwoławczy w ścisłym tego słowa znaczeniu, gdyż ma w zasadzie charakter dewolutywny.

WARSTWA, KLASA, STAN i KASTA

Warstwa społeczna, termin różnie definiowany we współczesnej socjologii, używany głównie przy opisie struktury społecznej i zróżnicowania społecznego. Najczęściej za warstwę społeczną uważa się grupę osób odróżniającą się od innych grup stanem posiadania, wspólnotą warunków środowiskowych...

STANY NADZWYCZAJNE W PAŃSTWIE

trwania stanów nadzwyczajnych: kadencja Sejmu nie może być skrócona w tym czasie i 90 dni po zakończeniu stanu.