Stan cywilny

Czytaj Dalej

Spółki - cywilna, jawna...

SPÓŁKA CYWILNA Spółki cywilne(s. Jeżeli umowa spółki stanowi, że wspólnik może tylko jeden udział, to mogą one być nierównej wartości, a jeżeli więcej udziałów to wtedy powinny być równe i niepodzielne.

Spółka cywilna

Spółka cywilna w stosunku do wyłącznej własności oferuje pewne korzyści. Jeżeli spółka cywilna została zawarta na czas nie oznaczony, każdy wspólnik może z niej wystąpić wypowiadając swój udział na trzy miesiące naprzód na koniec roku obrachunkowego.

Źródła prawa cywilnego

  Działy   Część ogólna Prawo rzeczowe Prawo zobowiązaniowe Prawo spadkowe   Podmioty prawa cywilnego   Podmioty prawa cywilnego dzielą się na: Osoby fizyczne Osoby prawne Ułomne osoby prawne   Podmiotem prawa cywilnego jest podmiot mający zdolność prawną.

Odpowiedzialność karna osób, które działały w stanie nietrzeźwości lub odłużenia

Opisana w tym przepisie sytuacja zachodzi, gdy: -sprawca wprawił się dobrowolnie, bez przymusu, umyślnie -znalazł się w stanie nietrzeźwości lub odłuzenia -wyłączenie lub ograniczenia niepoczytalności -wymaga się od sprawcy, aby wyłączenie lub ograniczenie przewidywał albo mógł przewidzieć.

Prawo cywilne

  Prawo cywilne jest powszechnie uznaną i skodyfikowaną gałęzią prawa, będącą przedmiotem odrębnej dyscypliny naukowej i dydaktycznej. Stanowi ono zarazem trzon prawa prywatnego.

Spółki cywilne

  Spółki cywilne – cechy: powstaje w wyniku zawarcia umowy pisemnej przez wspólników; umowa taka zawiera: cel gospodarczy, czas trwania, sposób prowadzenia działalności, rodzaj i wysokość wkładów wspólników, zasady udziałów wspólników w zysku i w wyrównywaniu strat jeżeli powstaną, przewidziane reguły likwidacji spółki; nie ma ona osobowości prawnej co oznacza, że podmiotami praw ...

Aktualny stan badań nad najstarszą tradycją eucharystii

Jednak jest wiadome, że pamiątka paschy stanowi tło dla ostatniej paschy Jezusa, tak że późniejsza interpretacja Chrystusa jako baranka wielkanocnego miałaby historyczny punkt oparcia i może mieć znaczenie eksplikacji (wyjaśnienia).

Spółka cywilna

Spółka cywilna nie ma osobowości prawnej i dlatego mimo istnienia majątku spółki – prawnym właścicielem tego majątku nie jest spółka, lecz wszyscy jej wspólnicy łącznie i niepodzielnie jako współwłaściciele. Konsekwencją tego jest, iż spółka cywilna nie jest stroną w procesach sądowych.

Rozwój historyczny prawa wojennego - Ochrona ludności cywilnej

Ludność cywilna obejmuje wszystkie osoby cywilne”. Należy powstrzymać się od ataków które mogą spowodować straty i szkody cywilne nadmiernie wysokie w porównaniu z korzyścią wojskową jakiej się oczekuje.

Jak rozmawiać z rodziną osoby terminalnie chorej - Cele wywiadu a stan emocjonalny poszczególnych członków rodziny

We wszystkich etapach chorowania oraz leczenia, rodziny i pacjent przychodzą do mnie w staniesilnej ambiwalencji emocjonalnej.

Pojęcie służby cywilnej i jej funkcje w systemie politycznym

politykę kadrową w sektorze publicznym to: legalność działania (na podstawie prawa i w jego ramach) odpowiedzialność lojalność wobec państwa i demokratycznej władzy uczciwość racjonalność działania bezstronność (apolityczność) sprawność Wśród rozwiązań technicznych, które służą uniezależnieniu służby cywilnej od rządu istotne jest mianowanie urzędnika i stabilizacja jest stosunku służbowego, a ...

Modele służby cywilnej we współczesnym świecie.

Przez model służby cywilnej rozumieć należy ogół rozwiązań prawnych i organizacyjnych odnoszących się do podstawowych składowych systemu zarządzania personelem: rekrutacji i typu zatrudnienia, awansu, szkolenia i wynagrodzenia, które wynikają z przyjęcia ogólnych złożeń teoretycznych w zakresie tego zarządzania w służbie cywilnej.

Służba Cywilna a partie polityczne w RP

Polska zaliczana jest do grupy krajów, które zastosowały mieszany system służby cywilnej z nieznaczną przewagą rozwiązań charakterystycznych dla modelu pozycyjnego.

Nowe Zarządzanie Publiczne NPM - Aktualny stan badań

Niektórzy z badaczy definiuja NPM jako próbe „rozdzielania” ogromnych, biurokratycznych struktur na mniejsze, jako konkurencje pomiedzy róznymi instytucjami publicznymi oraz rywalizacje z sektorem prywatnym, a także zachęta do działań prorynkowych. Zdefiniowana w ten sposób NPM była główną ideą zarzadzania...

UJEMNY WPŁYW TV NA STAN ZDROWIA DZIECKA

Wpatrywanie w TV ujemnie wpływa na wzrok. Redukcja czasu na zabawy, gry ruchowe wpływa na występowanie różnych stanów chorobowych układu kostnego, wad postawy, zaburzenia rozwoju psychomotorycznego. Zaburzenia przemiany materii; schorzenia alergiczne spowodowane przeciążeniem receptorów; zmiany w układzie...