STAŁY BUDŻET KOSZTÓW

Statyczny budżet kosztów, stałe, okresowe budżety kosztów opracowuje się na ogół dla kosztów stałych i względnie stałych, np. kosztów zarządu. Stosowanie tego budżetu jest uzasadnione w tych przedsiębiorstwach, które z dosyć dużą dokładnością mogą określić poziom produkcji i wielkość kosztów...

PROTEZY STAŁE NA BAZIE WSZCZEPÓW ŚRÓDKOSTNYCH

Implantologia stomatologiczna (implantoprotetyka) jest najbardziej złożoną dziedziną stomatologii, wymagająca wiedzy z wielu dyscyplin medycznych, a także wielospecjalistycznego przygotowania praktycznego. Jest to już w pełni sprawdzona i powszechnie uznana metoda leczenia, którą należy traktować jako...

Koszty stałe

Jest to kategoria kosztów wyróżniona ze względu na sposób reagowania kosztów na zmiany wielkości produkcji. Kosztami stałymi są takie pozycje kosztów, które nie są zależne od wielkości produkcji. Wahania wielkości produkcji nie mają wpływu na poziom tych kosztów. Kosztami stałymi są np.: amortyzacja...

Zameldowanie na pobyt stały

Pobyt stały to:

Zamieszkanie w określonej miejscowości, - pod oznaczonym adresem,

Z zamiarem stałego zamieszkania.

Zameldowanie na pobyt stały (jak i czasowy) następuje pod oznaczonym adresem. Adres określa się przez podanie:

Nazwy miasta,

Ulicy, numeru domu, mieszkania...

Zmiana stanu skupienia z płynnego na stały

Podobnie substancja może zmienić stan skupienia z płynnego na stały, jeżeli odebrana zostanie jej odpowiednia ilość ciepła. Można to osiągnąć przez otoczenie płynu substancją chłodniejszą. Utrata ciepła powoduje, że cząsteczki cieczy tra­cą prędkość. W końcu nie mogą już przemiesz­czać...

Zabezpieczenie stali od rdzy. Powłoki metalowe. Emalie. Powłoki z farb olejnych. Łączenie elementów stalowych. Nitowanie, łączenie śrubami. Spawanie, zgrzewanie.

1. Zabezpieczenie stali od rdzy Korozja jest to stopniowe niszczenie tworzyw metalowych i niemetalowych pod wpływem chemicznego i elektrochemicznego oddziaływania środowiska w wyniku, którego zmieniają się stan i właściwości niszczonego tworzywa. Rdza – krucha, porowata warstwa głównie uwodnionego tlenku żelaza tworząca się na wyrobach żelaznych pod wpływem wilgotnego powietrza. Ochrona metali przed korozją: W zależności od rodzaju korozji i charakteru ...

Układy fazowe dwuskładnikowe z eutektyką o ograniczonej rozpuszczalności w stanie stałym.

Wykres równowagi fazowej dwóch metali A i B, które całkowicie rozpuszczają się w sobie wzajemnie w stanie ciekłym, a ich wzajemna rozpuszczalność jest ograniczona tylko w stanie stałym przedstawiony jest poniżej. Oprócz ciekłego roztworu występują dwie fazy, które oznacza się jako kryształy pierwotne  i drugą jako kryształy pierwotne .Kryształy pierwotne  to roztwór składnika B w składniku A, natomiast kryształy pierwotne  to roztwór metalu A w metalu B.

Mierniki prądu stałego - Mierniki magnetoelektryczne

Miernikami magnetoelektrycznymi nazywamy mierniki, w których odchylenie organu ruchomego następuje w wyniku współdziałania pola magnetycznego magnesu trwałego i ruchomej cewki, przez którą płynie prąd.

Magnes trwały z nabiegunnikami, wykonanymi z e stali magnetycznie miękkiej, stanowi element nieruchomy...

Silniki prądu stałego

Prądem stałym nazywamy taki prąd. który cały czas płynie w jednym kierunku. Jeżeli taki prąd i np. z baterii) przepuścimy przez uzwojenie cewki opisanego powyżej silnika, to cewka stanie się elektromagnesem z biegunami przy swoich koń­cach. Wiadomo, że przeciwne bieguny magne­tyczne przyciągają...

Zasadowy proces tlenowy w wytwarzaniu stali

Większość wytwarzanej dziś stali uzyskiwana jest w zasadowym procesie tlenowym. Proces martenowski byl procesem energochłonnym z racji tego, że wytop stali trwał długo. Zasadowy proces tlenowy (proces LD) trwa nieporówny­walnie krócej i nie zużywa prawie w ogóle ener­gii - stąd jego ekonomiczność...

Rodzaje stali

Stal nierdzewną wytwarza się zwykle w elek­trycznym piecu łukowym. Stop ten zawiera 18% chromu i 8% niklu, które to metale są dodawane do roztopionego żelaza. Stal szybkotnąca, uży­wana do produkcji narzędzi do cięcia i wiercenia w metalu, jest produkowana w piecach indukcyj­nych. Żelazo jest tu...

Spośród poznanych metod wytwarzania stali opisz tą , która według ciebie jest najlepsza. Uzasadnij wypowiedź.

Proces LD W 1959 roku w jednej z hut austryjackich w Linzu dokonano po raz pierwszy wytopu stali ze zwykłej przeróbczej surówki martenowskiej w konwertorze o wyłożeniu zasadowym i pojemności 2.0 t, stosując do tego czysty tlen gazowy. Tlen do konwertora wdmuchiwano pionowo z góry za pomocą specjalnych dysz. Dalsze doświadczenia przeprowadzone na konwertorach o pojemności 15 t w Linzu i 5 t w Donawitz, dały korzystne wyniki i proces ten obecnie jest już rozpowszechniony pod ...

Odkształcanie ciał stałych

Brak jest dotąd opracowanych teorii ujmujących w sposób kompleksowy duże odkształcenia oraz duże i skończone naprężenia, chociaż często takie odkształcenia i naprężenia spotyka się w praktyce. Reologia zajmuje się nieskończenie małymi odkształceniami spowodowanymi naprężeniami, gdy odległość...

Protezy stałe tymczasowe

Tymczasowe protezy stałe (korony mosty, wkłady), mają z klinicznego punktu widzenia, spełniać następujące zadania:

-    chronić oszlifowane kikuty filarowe,

-    utrzymywać stałą ich pozycję z zachowaniem wysokości zwarciowej,

-    zapewniać estetykę twarzy oraz

-    odpowiedni poziom funkcji...

Protezy stałe

Protezy stałe są to konstrukcje protetyczne trwale umocowane w jamie ustnej pacjenta na bazie zębów naturalnych lub filarów implantowanych, uzupełniające twarde tkanki pojedynczych zębów naturalnych lub/i odtwarzające korony zębów utraconych w przypadkach braków częściowych. Stałe konstrukcje...

Prąd stały a indukcyjny

Różnice:

*źródłem prądu stałego jest różnica potencjałów

*źródłem prądu indukcyjnego jest zmiana strumienia magn obejmowanego przez ten obwód Podobieństwa

*oba prądy są źródłem pola magn

*uporządkowany ruch elektronów Indukcja magn a samoindukcja magn Zjawiskiem indukcji magn nazywamy...

Silnik prądu stałego - definicja

Jak sama nazwa wskazuje, silnik ten zasilany jest przez prąd stały czyli na przykład : ogniwo lub akumulator. Budowa silnika prądu stałego jest bardzo prosta. Składa się on przede wszystkim z dwóch przeciwnych biegunów magnetycznych, cewki, która jest zrobiona z wielu zwojów, komutatora czyli dwóch...

Wyznaczanie gęstości ciał stałych za pomocą piknometru

Opis przyrządu:

Piknometr – naczynie (zwykle szklane) przeznaczone do pomiaru gęstości cieczy i ciał stałych poprzez ważenie. Typowy piknometr ma postać małego naczynka o objętości 1 – 100 cm2 zamkniętego doszlifowanym korkiem z przenikającą go kapilarą, niekiedy zaopatrzonego w termometr. Ciała...

Przesłanki zameldowania na pobyt stały i czasowy

Zameldowanie na pobyt stały lub czasowy ustawa reguluje czasem. Nie bez znaczenia jest też wola przebywania.

Zasada:

- pobyt powyżej 2 miesięcy - meldunek stały,

- pobyt do 2 miesięcy - meldunek czasowy.

Obowiązek zameldowania się na pobyt stały lub czasowy nie później niż przed upływem 4...

Stale stopowe

Obecnie stale stopowe wytwarzane są w wielkiej różnorodności gatunków. Zmienia się nie tylko substancje dodawane do stali, ale także sposoby obróbki cieplnej, by uzyskać materiał o pożąda­nych własnościach. Stal manganowa zawiera na przykład około 1% węgla i 11 do 14% manganu. Używa się jej do...