Klasyfikacja i zastosowanie stali

Stal – stop żelaza z węglem plastycznie obrobiony i plastycznie obrabialny o zawartości węgla nieprzekraczającej 2,06% co odpowiada granicznej rozpuszczalności węgla w żelazie (dla stali stopowych zawartość węgla może być dużo wyższa). Węgiel w stali najczęściej występuje w postaci perlitu płytkowego. Niekiedy jednak, szczególnie przy większych zawartościach węgla cementyt występuje w postaci kulkowej w otoczeniu ziaren ferrytu. Stal obok żelaza i węgla zawiera ...

Stale sprężynowe

Definicja i krótka historia stali S tal to stop żelaza z węglem [do 2%] oraz dodatkiem innych pierwiastków wprowadzanych w celu uzyskania żądanych własności, głównie wytrzymałościowych, mechanicznych, chemicznych oraz elektro-magnetycznych; otrzymywana z surówki [także złomu stalowego] m.in. w konwertorach [stal bessemerowska, thomasowska], w piecach [stal martenowska]; ze względu na jej skład chemiczny dzieli się na stal węglową [niestopową] i stal szlachetne ...

Wpływ dodatków stopowych na właściwości stali

Za domieszki zwykłe stali uważa się mangan, krzem, fosfor, siarkę oraz wodór. azot i tlen, ponieważ te pierwiastki występują zawsze w mniejszej lub większej ilości w przemysłowych gatunkach stali. Zawartość tych pierwiastków w stalach węglowych nie przekracza zwykle następujących granic: Mn do 0,8% (w niektórych gatunkach stali granica ta jest rozszerzona do 1,5%), Si do 0,5%, P do 0,05% (z wyjątkiem stali automatowych), S do 0,05% (z wyjątkiem stali ...

Stale wg normy

1. OZNACZANIE STALI WEDŁUG NORM EUROPEJSKICH Zgodnie z Normami Europejskimi obowiązują dwa systemy oznaczania stali: • znakowy (według PN-EN 10027-1: 1994); znak stali składa się z symboli literowych i cyfr; • cyfrowy (według PN-EN 10027-2: 1994); numer stali składa się tylko z cyfr. Każdy gatunek stali - ma nadany znak i numer, jednoznacznie identyfikujące tylko jeden materiał. • symbole w znaku są tak dobrane, że wskazują na jej główne cechy (np.

Stale węglowe i obróbka cieplna

Praca w całości w załączniku Cel laboratorium Celem laboratorium nr 3 jest zapoznanie się z wpływem zawartości węgla na własności mechaniczne i strukturę po obróbkach cieplnych. Podstawowe pojęcia dotyczące stali węglowych i obróbek cieplnych. 1. Układ równowagi żelazo – cementyt z opisem strukturalnym 2. Podział stali ze względu na zastosowanie (oznakowanie stali) a) stale konstrukcyjne (zawartość węgla do 0,7 %) - zwykłej jakości ...

Stale narzędziowe i specjalne.

Materiały narzędziowe są to materiały stosowane do wyrobu części roboczych lub całych narzędzi. Główne własności materiałów narzędziowych. Wymagania: a) twardość narzędzia – powinna przewyższać twardość materiału narzędziowego od 20 – 30 HRC, np. stal szybkotnąca hartowana to ok. 63 HRC. Narzędziem z tej stali można obrabiać materiały o twardości od 33-43 HRC. b) Odporność na wysoką temp. Podczas skrawania narzędzie nagrzewa się przy dużych ...

Kształtowania się kosztów stałych i kosztów zmiennych na przykładzie przedsiębiostrwa Haft S.A.

Celem tego projektu jest przedstawienie kształtowania się kosztów stałych i kosztów zmiennych w okresie od stycznia 2003 do stycznia 2004, na przykładzie firmy Haft S.A. Firma Haft S.A. to lider na rynku firanek żakardowych i jedyny na skalę przemysłową producent wyrobów haftowanych w Polsce. Fabryka Firanek i Koronek "HAFT" S.A. istnieje od roku 1878 i dostarcza na rynek następujące grupy produktów: • Firanki dziane - służące do dekoracji wnętrz, w tym: firanki ...

Stale narzędziowe

Stale narzędziowe 1. Wprowadzenie Rysunek 1. Klasyfikacja stali narzędziowej. Stal narzędziowa to stal, z której wykonuje się narzędzia do kształtowania wszystkich grup materiałów: metali (przez kucie, cięcie, wyciskanie, ciągnienie, walcowanie lub odlewanie do form metalowych oraz do kształtowania), polimerów, ceramik oraz kompozytów. Stale te są zatem twardymi materiałami wysokiej jakości, odpornymi na ścieranie, na działanie ciepła i zdolnymi do przenoszenia ...

Podstawy bioczynnościowe i zakres wskazań do stosowania stałych uzupełnień zębowych

Stosowanie stałych uzupełnień protetycznych obejmuje współcześnie szeroki zakres przypadków protetycznych i leczenia następstw wielu jednostek chorobowych, np: próchnicy zębów, periodontopatii, abrazji patologicznej, wrodzonego niedorozwoju twardych tkanek zębów, braku zawiązków zębowych, zewnętrznego...

Koszt stały

Charakterystyka

Koszty stałe ( fixed cost- FC ) - koszty, które firma ponosi nawet w okresie , w którym produkcja jest równa zero.

Pozostają niezmienne (constans) dla szerokiego zakresu działalności w pewnym okresie czasu,w długim okresie czasu mogą ulegać zmianom, np. ze względu na zmianę warunków...

Planowanie leczenia z zastosowaniem protez stałych

Planowanie stosowania protez stałych, charakteryzujących się trwałym umocowaniem na filarowych zębach własnych, za pomocą których są przenoszone znaczne obciążenia okluzyjne, wymaga szczegółowej oceny warunków ogólnych i miejscowych umożliwiającej wybór rozwiązań optymalnych. Protezy tego typu są...

Zlecenie stałe

Charakterystyka

Zlecenia stałe - forma rozliczenia bezgotówkowego, polegająca na wydaniu bankowi dyspozycji na cykliczne przelewanie określonej kwoty pieniężnej z naszego konta na wzkazane przez nas konto. Ze zlecenia stałego mogą korzystać osoby prawne i fizycznie posiadające rachunek bankowy.

Do...

Osadzanie protez stałych na zębach filarowych - charakterystyka materiałów

Technika zabiegowa cementowania (osadzania) protez stałych jest podobna dla: wkładów koronowych i koronowo-korzeniowych oraz wszelkiego rodzaju koron i mostów. Są to czynności polegające na:

-    doborze odpowiedniego materiału,

-    przygotowaniu elementu osadzanego,

-    przygotowaniu zęba...

Aspekt higieny w procesie wykonywania i użytkowania protez stałych

Zapewnienie higieny protez stałych - jako konstrukcji trwale umocowanych w jamie ustnej - jest zagadnieniem szczególnie ważnym zarówno w klinicznej, jak i laboratoryjnej praktyce protetycznej. Na higienę protez stałych najistotniejszy wpływ mają następujące czynniki:

-    kształt konstrukcji protez i ich...

Specyfika stosowania stałych konstrukcji protetycznych w chorobach przyzębia

Według współczesnych poglądów choroby przyzębia nie są przeciwwskazaniem do stosowania stałych uzupełnień protetycznych, pod warunkiem jednak przestrzegania podanych wyżej ogólnych zasad oraz uwzględnienia szczególnych wymogów dla protez stałych, które w odniesieniu do poszczególnych rodzajów tych...

Właściwości ciał stałych i cieczy

CIAŁO STAŁE- ciało wyróżniające się uporząd-kowanym układem atomów (cząsteczek), które tworzą trwałą strukturę, zwaną siecią krystaliczną; uporządkowanie polega na periodycznym powtarzaniu się w trzech kierunkach układu współrzędnych podstawowego mo-delu przestrzennego, zw. komórką...

Charakterystyka własności ruchowych maszyn prądu stałego.

Prądnica Właściwości ruchowe prądnicy najczęściej określa się za pomocą charakterystyk, podających związki między wymienionymi wielkościami. Ze względu na niewielką zmienność prędkości silników napędowych można uznać, że prądnice pracują przy praktycznie stałej prędkości, dlatego charakterystyki są sporządzane przy n=const. Charakterystyki te to: - charakterystyka biegu jałowego E=f(If) przy n=const; Ia=0 - charakterystyka obciążenia U=f(If) przy ...

Hodowla w podłożu stałym

Przedstawione rozważania dotyczyły hodowli wgłębnych. Opis hodowli w podłożu stałym musi uwzględniać ograniczenia wynikające z mechanizmu wzrostu drobnoustrojów w podłożu stałym. W hodowli w podłożach ciekłych drobnoustroje występują w postaci zawiesiny pojedynczych komórek lub aglomeratów...

SPECYFIKA STOSOWANIA PROTEZ STAŁYCH W WIEKU ROZWOJOWYM

Na podstawie badań epidemiologicznych szacuje się, że w populacji polskiej 10 - 20% dzieci i młodzieży wymaga w różnym zakresie leczenia protetycznego. Ze względu na specyficzną sytuację pacjenta w wieku rozwojowym, pierwszą zasadą postępowania protetycznego jest stała konsultacyjna współpraca z...

System stałego kursu walutowego

Charakterystyka

Istnieje wiele odmian stałego kursu walutowego, w praktyce można wyodrębnić cztery jego formy:

Sztywny kurs walutowy, utrzymywany bez względu na zmianę warunków gospodarczych, pomimo występowania np. inflacji i bezrobocia. System stałych kursów walutowych odrzucający ideę sztywnych...