Charakterystyka stacji transformatorowo-rozdzielczych

Układ zasilania stacji elektroenergetycznych: a) stacja zasilania bezpośredniego jedną linią (1) i z odczepu (2); b) stacja przelotowa zasilana dwiema liniami (3); c) stacje zasilane wieloma liniami (4 i 5); pole zakreskowane oznacza powiązanie stacji zasilających systemem elektroenergetycznym.

Czym jest Międzynarodowa Stacja Kosmiczna Alfa?

Budowa stacji Faktyczna budowa stacji będzie wymagała długiej serii lotów na orbitę: 18 amerykańskich, 13 rosyj­skich, 2 europejskich i 1 japońskiego.

INFRASTRUKTURA STACJI OBSŁUGOWO – NAPRAWCZYCH

Można je ogólnie podzielić na: małe stacje obsług szybkich (do 4 stanowisk); małe stacje obsługi i warsztaty (do 6 stanowisk) wykonujące rozszerzony zakres napraw, średnie stacje obsługi i naprawy samochodów (o liczbie stanowisk od 8 do 20) wykonujące różny zakres prac obsługowych i naprawczych.

Stacje elektroenergetyczne

Wady tych stacji to: a)większy koszt budowy b)ograniczenie możliwości rozbudowy i modernizacji c) większa możliwość rozprzestrzeniania się uszkodzeń Najbardziej są rozpowszechnione stacje napowietrzne słupowe oraz prefabrykowane stacje kioskowe(o zwartej budowie).

Jakie były pierwsze stacje kosmiczne?

Pierwsze stacje kosmiczne Salut l - pierwsza radziecka stacja kosmiczna - wystrzelony w 1971 roku, był stosunkowo skromną konstrukcją. Ostatnia stacja z tej serii została porzucona i zniszczona w 1986 roku, gdy Rosjanie rozpoczęli znacznie ambitniejszy pro­jekt - budowę stacji Mir.

Czym była stacja kosmiczna Mir?

Trzeba było nawet wysyłać specjalne załogi mające za zadanie przeprowadzenie poważnych remontów stacji, jak np. Równolegle nasilały się problemy związane z budo­wą europejsko-amerykańskiej stacji kosmicznej Freedom.

STACJE OCENY NASION (SON)

Obecnie w Polsce istnieje17 wojewódzkich stacji oceny nasion i 25 stacjirejonowych.

Jak powstawały stacje kosmiczne?

1971 ZSRR umieszcza na orbicie pierwszą stację kosmiczną Salut 1 1973 NASA wysyła Skylaba - pierwszą stację amerykańską 1974 Skylab porzucony 1984-1993 USA i europejscy partnerzy planują budowę wspólnej stacji orbitalnej Freedom 1986 ZSRR umieszcza na orbicie stację Mir, następcę stacji z serii Salut 1993 Projekt Freedom zostaje zastąpiony przez projekt Alfa - współpraca pomiędzy USA, Rosją i innymi partnerami 1995 Władimir Poljakow ...

Stacje sieciowe FDDI

Specyfikacja FI określa 3 podstawowe sposoby włączania stacji sieciow do pierścienia FDDI: stacja SAS - podłączana do pojedynczego pierśi nia podstawowego za pośrednictwem koncentratora DA stacja DAS - włączana do podwójnego pierście sieci (podstawowy i rezerwowy); koncentrator DAC - włączany bezpośrednio podwójnego pierścienia sieci z możliwością tworzenia s mentów sieci.

STACJE CHEMICZNO-ROLNICZE

STACJE CHEMICZNO-ROLNICZE — stacjemające za zadanie przeprowadzanie — dlapotrzeb rolnictwa — analiz chemicznych nawozówsztucznych, gleb i pasz. W chwil*obecnej istnieje w Polsce już 17 stacji chemicznorolniczych:w Białymstoku.

Elementy stacji elektroenergetycznej

Zastosowanie przekładników w rozdzielniach wysokiego napięcia ma na celu zasilenie urządzeń pomiarowych stacji a jednocześnie pozwala na: bezpieczną obsługę przyrządów pomiarowych dzięki odizolowaniu obwodów wtórnych od obwodów WN; stosowanie jednakowych przyrządów pomiarowych dzięki transformowania prądów i napięć o różnych wartościach na wartości znormalizowane; zmniejszenie niebezpieczeństwa uszkodzenia przyrządów pomiarowych w skutek elektromagnetycznego ...

Stacja robocza (Workstation)

W tym przypadku stacja robocza, jako klient, jestz\ zana raczej z modelem przetwarzania klient/ser\ w którym serwer realizuje funkcje procesora czołowego I a użytkownicy komputera osobistego PC jedynie korzyst z tych usług.

STACJA

Stacje (Męki Pańskiej), pasyjne, 14 etapów (przystanków) nabożeństwa Drogi Krzyżowej, łac. rzeźbiarskich, przedstawiających sceny (epizody) z ostatnich godzin życia Jezusa; pierwsze stacje pojawiły się pod koniec XIV w.

Napędy stacji roboczych

Napędy stacji roboczych - umożliwiają tworzenie plików roboczych i archiwizowanie danych o pojemnościach powyżej 100 MB, instalowane (wewnętrznie lub zewnętrznie) jako urządzenia pamięciowe stacji roboczych oraz w komputerach osobistych klasy PC - działające z wieloma rodzajami wymiennych nośników magnetycznych.

STACJA DOŚWIADCZALNA OCENY ODMIAN

STACJA DOŚWIADCZALNA OCENY ODMIAN— gospodarstwo powołane do prowadzeniaporównawczych doświadczeń odmianowych. Stacje te rozmieszczone są w różnych okolicachkraju, aby doświadczenia były prowadzonew różnych warunkach miejscowych.

STACJA POMP

W rolnictwie buduje się stacje pomp w celu przepompowywaniawody ze zbiorników do wyżej położonychdoprowadzalników, do odwadnianiaterenów, których powierzchnia znajduje się poniżejzwierciadła wody w zbiornikach, jak np.

Julian Przyboś - Światła na stacji

Pociąg, w kłąb stacji namotany, zgasł, szklane kule zaniosły się światłem, tłum, rozwiany, wybłysnął z przeźroczy!

Stacje pasyjne

Przedstawienia 12 scen MękiChrystusa umieszczane w kościołach rzymskokatol.,na cmentarzach kość. lub w miejscach otwartych, dlamodlitwy i medytacji podczas nabożeństwa postnego,tzw. Drogi Krzyżowej.

Oprócz umieszczanych wewnętrzach kość, s.p. wykonywane są także w formiemalowanych czy...

Stacja Chemiczno - Rolnicza

Agrochem. placówka usługowa zajmująca się badaniem zasobności gleb, materiału roślinnego, nawozów,pasz itp. S.Ch-R. zajmują się doradztwem z zakresu nawożenia upraw polowych i ogrodn.,prowadzą szkolenia służby rolnej, opracowują zalecenia nawożenia dla gospodarstw rolnych.W Polsce istnieje 17...

Stacja Hodowli Roślin (SHR)

Specjalistyczne gospodarstwo rolne, którego zadaniem jest wytwarzanie nowych odmian roślin uprawnychlub prowadzenie hodowli zachowawczejodmian już istniejących. Ob. SHR-y przekształciły się w Spółki Hodowli Roślin.