Sprzężenie zwrotne

Czytaj Dalej

Sprzężenie zwrotne

Charakterystyka Sprzężenie zwrotne - mechanizm oddziaływania w formie bezpośredniej lub pośredniej zmian na wyjściach danego systemu na stan jego wejść. Wyróżnia się sprzężenie zwrotne dodatnie - powodujące wzmocnienie działań oraz sprzężenie zwrotne ujemne - osłabiające działania.

Troska o sprzężenia zwrotne w toczącej się rozmowie

Brak natomiast lub niedosyt sprzężeń zwrotnych w toczącej się rozmowie jest z reguły' zapowiedzią nieuniknionego jej końca. Po prostu bez sprzężeń zwrotnych przestaje być ona możliwa, a w najlepszym razie przybiera wtedy wyłącznie charakter monologu.

SPRZĘŻENIE ZWROTNE

Dwa opisane powyżej sprzężenia to sprzężenia zwrotne ujemne - odpowiedź wpływa hamująco na bodziec. Sprzężenie zwrotne dodatnie polega na wzajemnym wzmacnianiu się zjawisk, np.

SPRZĘŻENIE ZWROTNE

Sprzę­żenie zwrotne ujemne ma wiele zastoso­wań w technice (np. Sprzężenie zwrotne jest podstawowym pojęciem cybernetyki; za jego pomocą opi­suje się różnego rodzaju zjawiska: fizycz­ne, biologiczne, psychiczne, społeczne, ekonomiczne.

sprzężenie zwrotne

sprzężenie zwrotne - termin pochodzący z cybernetyki, oznaczający relację zależności funkcjonalnej pomiędzy dwoma układami złożonego systemu: „wejściem" i „wyjściem", polegającą na tym, iż informacja o stanie „wyjścia" jest doprowadzana z powrotem do „wejścia" systemu.

Terapia sprzężeniem zwrotnym z elektromiografią

terapia sprzężeniem zwrotnym z elektromiografią; emg — feedback therapy; pomocnicza metoda samokontroli napięcia i skurczu mięśni za pomocą -> elektromiografii.

BIOLOGICZNE SPRZĘŻENIE ZWROTNE

Ogólna nazwa dla procesów wykorzystywanych w różnych metodach itechnikach terapii autogennej: -> AUTOSUGESTII, -> AUTOHIPNOZY, ->RELAKSACJI itp., prowadzących m.in. do ->EUTONII.

W realizacji procedurBSZ wykorzystuje się m.in. muzykę, specjalne nagraniadźwiękowe,elektroniczną aparaturę pomiarową i...

Komunikacja zwrotna

  Kolejnym czynnikiem demotywujacym pracowników jest brak informacji zwrotnej o ich pracy. Przy czym informacja zwrotna musi być przekazywana w sposób konsekwentny i systematyczny.

Źródła dochodu samorządu terytorialnego - Zwrotne przychody samorządów terytorialnych

Niektóre zadania samorządów terytorialnych mogły być realizowane poprzez zaciąganie kredytów bankowych lub wypuszczanie obligacji. Pożyczki i kredyty różniły się jednak od pozostałych dochodów budżetowych. Wiązała się bowiem z nimi konieczność zwrotu pożyczki (spłaty kredytu), a także bieżąca...

Punkty zwrotne w cyklu koniunkturalnym wg. Kaleckiego

Punkty zwrotne – przejścia z jednej fazy cyklu do drugiej: PKT A (BOOM) – faza, w której produkcja, zatrudnienie, płace, inwestycje, stopa zysku osiągają poziom najwyższy, niezbędny do powiększenia i odnowienia kapitału trwałego.

Scharakteryzuj zadania polekcyjne w modelu podającym, ukazując ich związek z informacją zwrotną

znalezienie odpowiednich metod kontroli przyswajania wiedzy należy sprawdzić opanowanie głównych idei kontrola i ocena opanowanego materiału sprawdziany i oceny- sposób dostarczania informacji zwrotnych nauczyciel powinien informować uczniów co będzie na sprawdzianie informacja zwrotna?

Zadania polekcyjne w modelu nauczania pojęć i ich związek z informacją zwrotną

Nauczyciel sprawdza opanowanie pojęć.

Podstawą opanowania pojęć jest znajomość jego cech istotnych. Analizując pojęcia, oddzielamy cechy istotne od nieistotnych, dzięki czemu możemy dokonywać różnic i klasyfikować.

Uczeń powinien:

Umieć zdefiniować pojęcie i znać cechy istotne...

Butelki zwrotne

Duża ilość napojów sprzedawana jest w butelkach zwrotnych, za które przy zakupie pobiera się kau­cję.

Feedback - zastosowanie w pracy kierownika, Pochwała i nagana - konstruktywne właściwości informacji zwrotnej stosowane w pracy kierownika internatu

Pochwała i nagana – konstruktywne właściwości informacji zwrotnej stosowane w pracy kierownika internatu „Informacja zwrotna jest śniadaniem mistrzów” WSTĘP W mojej wieloletniej pracy z młodzieżą taką formę przekazu jaką jest informacja zwrotna stosowałam najczęściej.

Odkrycia geograficzne momentem zwrotnym w dziejach ludzkości

Wielkie odkrycia geograficzne były z pewnością momentem zwrotnym w dziejach ludzkości. To wszystko potwierdza fakt, że wiek XV i XVI był momentem zwrotnym w dziejach ludzkosci.

Ogólne zasady przekazywania informacji zwrotnej partnerowi rozmowy

Informacja zwarta jest to komunikat dla partnera rozmowy o tym: a) jak spostrzegamy jego rozmowę, osobę, b) jak przezywam kontakt z nim, c) jakie emocje i doświadczenia wywołuje jego zachowanie we mnie, Wyodrębnić można następujące ogólne zasady przekazywania informacji zwrotnych: - należy mówić do partnera co konkretnie robi, gdy wywołuje w nas lęk, gniew, niechęć, - jeżeli mówimy co nie podoba się nam w zachowaniu partnera to starajmy się skupić na tych ...

Kanał zwrotny

Wyróżnia się dwie odmienne funkcje kanału zwrotnego: w komunikacji wąskopasmowej kanał o znacznie mniejszej szerokości pasma niż docelowy - służący do przesyłania informacji sterujących (Akceptacja/Gotów) w systemie ARQ; w szerokopasmowych modemach klasy xDSL i rozszerzonych interaktywnych usługach CATV przez kanał zwrotny jest możliwa interakcja abonenta z szybkościami transmisji 64-640 kb/s i swobodą wyboru informacji ...

SPRZĘŻENIE GENÓW

SPRZĘŻENIE GENÓW — zjawisko polegającena tym, że dwa geny lub więcej przechodząz pokolenia na pokolenie złączone ze sobą. ponieważznajdują się w obrębie tego samego chromosomu.Cechy sprzężone ze sobą mogą dziedziczyćsię niezależnie, jeżeli warunkujące je genyzostaną rozdzielone np. na skutek...

ZWROTNE PUNKTY TŁOKA

ZWROTNE PUNKTY TŁOKA _ Położenieukładu korbowego silnika, przy którym tłokzmienia kierunek ruchu w cylindrze; rozróżnia ^górny zwrotny punkt, gdy tłok znajduje sicw pobliżu głowicy cylindra i d o l n y zwrotnvpunkt położony najdalej od górnego.

leasing zwrotny

Forma umowy 1. polegająca na sprzedaży przez właściciela określonego przed-miotu (najczęściej nieruchomości) przy równoczesnym zawarciu przez niegoumowy 1. z nabywcą. Nabywca staje się leasingodawcą, a poprzedni właścicielleasingobiorcą. Jest to forma 1. bardzo korzystna zwłaszcza dla...