Sprzedawca

Czytaj Dalej

Wpływ cech sprzedawcy na efetywność sprzedaży.

Mówiąc o cechach sprzedawcy jako negocjatora, nie można zapomnieć o czterech fazach negocjacji, do których sprzedawca powinien się odpowiednio przygotować.

Sprzedawca

sprzedawca części motoryzacyjnych) Sprzedawca szerokiego profilu specjalizacji. dział alkoholowy); Sprzedawca-konsultant(pomaga dokonać wyboru daje rady odnośnie wybranego produktu); Sprzedawca, który posiada inne funkcje(np.

Ludzie marketingu i sprzedawcy: zderzenie kultur

Ludzie marketingu widzą w sprzedawcach pewne zalety (orientacja na człowieka, łatwość w kontaktach, pracowitość) i pewne wady (myślenie krótkookresowe, brak podejścia strategicznego i analitycznego).

Rola sprzedawców

Sprzedawca musi się wykazać umiejętnościami analitycznymi. Jedną z przesłanek decyzji o zakupie jest osobowość sprzedawcy, którego częstoutożsamia się z wizerunkiem firmy.

W jakim celu sprzedawcy starają się określić profile społeczne i psychologiczne konsumentów?

Sprzedawcy starają się określić profile społeczne i psychologiczne konsumentów, żeby dzięki ich znajomości łatwiejsze było dostosowanie się do potrzeb konsumentów.

Jakie pytania powinien sobie postawić sprzedawca starający się określić sylwetkę nabywców oferowanych produktów?

Istnieją jednak pewne ogólne uniwersalne czynn8iki, które kształtują postępowanie konsumentów W celu bliższego rozpoznania nabywców sprzedawca powinien sobie odpowiedzieć na następujące pytania:- kto kupuje- co kupuje- jak kupuje- kiedy kupuje- gdzie kupuje- jak często kupuje- dlaczego kupuje- ile kupuje Kim są osoby kupujące oraz kto wpływa na decyzje podejmowane w sprawie zakupu.

Od czego zależy rozdział podatku i dotacji między sprzedawców i nabywców?

 

Jeżeli elastyczność podaży i popytu mają tę samą wartość zarówno dotacja, jak i podatek zostaną rozłożone po równo na sprzedawców i nabywców.

Cały ciężar podatku (ewentualnie całą dotację) ponosi nabywca kiedy podaż jest doskonale elastyczna lub popyt doskonale...

osobowość sprzedawcy

Zespół cech charakteryzujących sprzedawcę, stanowiących ważny komponent„sztuki" sprzedaży, które są wizytówką przedsiębiorstwa i często jednym z głów-nych kryteriów oceny przez potencjalnego nabywcę postrzeganych alternatyw(wariantów) wyboru i przesłanek decyzji zakupu. O.s. powinna wyrażać...

REKRUTACJA, SELEKCJA I SZKOLENIE SPRZEDAWCÓW

 

Proces selekcji kandydatów obejmuje następujące etapy:

Sporządzenie dokładnego opisu stanowisk krótkim, jasnym i prostym językiem.

Określenie pożądanego profilu osobowego:

wygląd zewnętrzny, ogólne wrażenie, czynniki mierzalne (wiek, wykształcenie, doświadczenie...

Odpowiedzialność sprzedawcy za wady prawne i wady fizyczne

Odpowiedzialność za wady fizyczne – stopniowy rozwój, odrębne uregulowania ogólne i edykty edylów kurulnych w odniesieniu do kupna-sprzedaży niewolników i zwierząt na targach.

prawo cywilne – odpowiedzialność za zapewnienia i obietnice dicta et promissa lub zatajone wady – dolus

edykty – handel...

SKLEPOWI SPRZEDAWCY DETALICZNI

Dzisiaj konsumenci mogą kupować towary i korzystać z usług w przeróżnego rodzaju sklepach.

Sklepy, podobnie jak produkty, przechodzą przez pewne fazy rozwoju i upadku, co można określić jako cykl życia detalisty. Dany typ sprzedaży detalicznej pojaw ia się. notuje przyspieszony wzrost przez pewien...

NIESKLePOWI SPRZeDAWCY DETALICZNI

Chociaż przytłaczająca większość towarów i usług jest sprzedawana w sklepach, pozasklepowa sprzedaż detaliczna rozwija się o wiele szybciej niż sprzedaż sklepowa i stanowi (w USA) ponad 12% całkowitej sprzedaży. Niektórzy eksperci przewidują, że przed końcem wieku aż jedna trzecia całego handlu...

ORGANIZACJE SPRZEDAWCÓW DETALICZNYCH

Pomimo, iż w iele sklepów prowadzonych jest przez niezależnych właścicieli, rośnie liczba tych, które wchodzą w skład większych organizacji i zrzeszeń. Wyróżnić można pięć typów sprzedaży zbiorowej: sieć sklepów, kooperatywy i sieci sklepów niezależnych, spółdzielnie konsumentów, organizacje...

RYNEK SPRZEDAWCY

Stan, w którym istnieją takie relacje między popytem a podażą, przy którychnabywca musi zabiegać o towar, o przychylność s. S. nie ma żadnych problemówze zbytem deficytowego towaru. Sytuacja taka jest wynikiem popytu większegood podaży i będzie trwała dopóty, dopóki nie osłabnie popyt lub nie...