Sprzeczność

Czytaj Dalej

Ontologiczna i logiczna zasada sprzeczności.

Ontologiczna i logiczna zasada sprzeczności. W swojej Metafizyce Arystoteles określa zasadę sprzeczności jako najwyższe prawo dotyczące zarówno bytu jak i myślenia . Siła Arystotelesowskiej argumentacji sprawiła, że przez całe stulecia nikt nie próbował z nią polemizować. Logika Stagiryty była przyjmowana bez zastrzeżeń przez Tomasza z Akwinu, Kartezjusza, Kanta oraz innych wielkich filozofów czy przyrodników. Jak pisze Łukasiewicz: „Dopiero Hegel wskrzesił ...

Sprzeczność interesów w stosunkach międzynarodowych i ich skutki

Ze względu na podłoże i charakter rozróżnia się spory polityczne i prawne. Zakwalifikowanie sporu jako politycznego umożliwiają takie kryteria jak interesy polityczne, racja stanu, żywotne interesy narodowe itp. Sporem prawnym jest spór, którego ocena opiera się na określonej normie prawa...

Poezja futurystyczna - Nie ma sprzeczności między naturą a cywilizacją

Godną uwagi próbą oswojenia maszyny było zniesienie sprzeczności między naturą a cy-wilizacją. Futuryści odkrywali schemat działania maszyny – w człowieku. I odwrotnie – wmaszynie dostrzegali energię żywiołów przyrody. Oczywiście –w wyobraźni poetyckiej, „naniby”. Człowiek to tylko aparat...

Poezja awangardowa - Poetyka sprzeczności

Wiersze Przybosia z lat trzydziestych wyróżnia powtarzająca się sprzeczność międzydziałaniem a zaniechaniem działania między wysiłkiem a odprężeniem, ruchem a bezruchemZ reguły na początku wiersza zostaje przedstawiony ruch, wzmożona aktywność I nagle –cisza, zaskoczenie bezkresem wolności...

Moralność a prawo – różnice, podobieństwa, sprzeczności.

Czy dorosły człowiek XX wieku może przyjąć i uznać za swój system moralny? A co jeśli musi to powiązać z obowiązującym prawem? Zacznijmy, więc od początku, podstawowe pytanie to, czym jest prawo, a czym moralność? Otóż istnieją różne definicje zależnie od przyjętych założeń filozoficznych i światopoglądowych. Według niektórych źródeł prawo jest sztuką stosowania tego, co dobre i słuszne. Z kolei wg pozytywizmu prawniczego, prawo jest to ogół norm ...

Charakterystyka ugrupowań krajów rozwijających się – sprzeczności i konflikty w ramach ugrupowania

Struktura ugrupowania i jego ewolucja. Na podstawie dochodu narodowego na głowę mieszkańca, rozwoju gospodarczego wyróżniono 3 grupy państw: zamożniejszych (Argentyna, Brazylia, Singapur, Bahama), biednych ( Arabia Saudyjska, Libia, Irak), najbiedniejszych ( kraje Afryki).

Formy współpracy krajów...