Sprawności

Czytaj Dalej

Co rozumiemy pod pojęciem umysłowych sprawności realizacyjnych?

Sprawność języków a dotyczy zarówno rozumienia, jak i mówienia, i stanowi ona wypadkową czterech umiejętności, a więc językowej sprawności systemowej, społecznej, sytuacyjnej i pragmatycznej (Grabias 1986). Pierwsza z nich, czyli sprawność systemowa, związana jest z kompetencją językową, a...

Edukacja zdrowotna - sprawność fizyczna

Edukacja zdrowotna. Sprawność fizyczna w życiu człowieka. "W pełni uzasadnione stają się obawy, że stopniowa redukcja aktywności ruchowej człowieka prowadzić będzie do postępującego obniżenia się wydolności fizycznej. W tej sytuacji dla ludzi, nawet umiarkowane wysiłki fizyczne związane z pracą zawodową i codziennym życiem, sięgać będą niejednokrotnie granic ich tolerancji, powodując zmęczenie i spadek ogólnej aktywności życiowej" . Sprawność fizyczna jest ...

Wpływ treningu lekkoatletycznego na sprawność dzieci.

Praca na powyższy temat, w załączniku wykresy. Życzę miłego korzystania I. Wstęp II. Materiał i metoda badań 2.1. Materiał badań 2.2. Metody badań 2.2.1. Pomiary biometryczne 2.2.2. Test sprawności fizycznej - ?Międzynarodowy Test Sprawności Fizycznej" i Test ?Coopera" 2.3. Charakterystyka środowiska 2.4. Sposób opracowania materiału III. Wyniki badań i ich analiza 3.1. Charakterystyka rozwoju fizycznego badanych chłopców 3.2. Charakterystyka rozwoju sprawności ...

Podaj przykłady testów umożliwiających ocenę sprawności fizycznej dzieci i młodzieży w wieku szkolnym

1)Międzynarodowy test sprawności fizycznej (MTSF) dla osób od 6 do 32 lat.

Test ten jest obecnie najlepszym miernikiem sprawności. Dzięki niemu można porównać poziom sprawności fizycznej młodzieży polskiej z młodzieżą innych krajów. Składa się z 8 prób:

1.bieg na dystansie 50m,

2.skok w dal z...

Sprawność fizyczna

sprawność fizyczna; ogólna, wieloczynnościowa i wielokierunkowa, złożona zdolność ruchowa człowieka zależna od synchronicznego współdziałania wielu układów narządów. Jest wypadkową szeregu właściwości organizmu, jak: 1) wydolność fizyczna (wysiłkowa) uwarunkowana sprawnością zaopatrzenia...

Co rozumiesz pod pojęciem sprawności fizycznej?

Sprawność fizyczna jest złożona właściwością człowieka np. wg Przewędy jest to aktualna możliwość wykonania wszelkich działań motorycznych, decydujących o zaradności człowieka w życiu.

Sprawność fizyczną należy rozumieć jako zintegrowany zespół trzech właściwości...

Sprawność intelektualna

Badania gerontologiczne wykazują, że sprawność intelektualna w podeszłym wieku nie zanika, wykazuje jedynie charakterystyczne dla tego wieku znamiona. Zarówno ogólna wiedza, jak i zasób słów zostają zachowane, chyba że doszło do ich wymazania przez zmiany organiczne w mózgu. Zdolność do zapamiętywania...

PROBLEMATYKA ETYKI - Teoria sprawności moralnych (aretologia)

Ten dział - o ile jest szczegółowo rozbudowany - nazywany bywa etyką szczegółową i jest kontynuacją działu poprzedniego. Ogólna teoria sprawności należy do teorii człowieka. Rozważa się tu istotę i rodzaje sprawności, cnoty i wady. NajwaŜniejsze cnoty to roztropność, umiarkowanie, męstwo...

Zasady klasyfikacji sposobów posługiwania się ciałem - Klasyfikacja sposobów posługiwania się ciałem w uzależnieniu od sprawności

Sposoby te mogą być klasyfikowane ze względu na ich sprawność, ze względu na wynik tresury. Tresura — niczym konstruowanie maszyny — jest poszukiwaniem i nabywaniem sprawności. Tutaj chodzi o sprawność człowieka. Sposoby posługiwa-nia się ciałem są zatem ludzkimi normami stosowanymi do tresury ludzi...

Pedagogika osób z niepełnosprawnością ruchową - Rewalidacja osób o obniżonej sprawności ruchowej. Uwagi ogólne

Pojęcie rewalidacji odnieść można do różnych sfer funkcjonowania czło­wieka, a działania rewalidacyjne prowadzić z wykorzystywaniem różnych koncepcji teoretycznych.

Obuchowska (1991) zwraca uwagę, że rewalidację charakteryzują dwa podejścia: realizujące, związane z oddziaływaniem na czynności...

Wiedza, wiadomości, umiejętności, sprawności jako cel kształcenia

a) Wiadomości: są to treści naszych myśli.

- Mogą one być potoczne, gdy odnoszą się do poszczególnych faktów, zdarzeń, przedmiotów lub stosunków wziętych z codziennego naszego doświadczenia i życia

- rzadko są przedmiotem nauczania, a jeśli już to raczej obocznie, raczej jako materiał do...

Od czego zależne są zdolności kierownicze (wymień i opisz typy sprawności)

 

Sprawność techniczna – związana z przygotowaniem teoretycznym i doświadczeniem profesjonalnym;

Sprawność psychiczna – obejmująca zdolność do pracy z innymi ludźmi, uwarunkowana określoną strukturą cech osobowościowych;

Sprawność umysłową – przejawiającą się w zdolności...

Jak ocenić sprawność fizyczną?

Ludzie, którzy przez pewien czas nie uprawiali sportu, albo których cechuje niski poziom sprawności fizycznej, zanim przystąpią do regularnych ćwiczeń, powinni poprosić o poradę lekarza. Być może niezbędne okaże się zbadanie ich ogólnego stanu zdrowia. Rytm bicia serca jest doskonałym...

Sprawność

Sprawność jest pojęciem wieloznacznym. Technicznie oznacza stosunek energii wydanej do pobranej. Trudno taką definicję zastosować do pracy menedżera. Zdaniem Kotarbiński|T. Kotarbińskiego w sensie uniwersalnym pewną postacią sprawności jest zarówno skuteczność, korzystność, jak i ekonomiczność...

Metody oceny potrzeb i sprawności funkcjonalnej

Schorzenia przewlekłe pacjentów w opiece długoterminowej wiążą się z narastaniem specyficznych problemów medycznych, opiekuńczych, pielęgnacyjnych, społecznych i psychologicznych, których następstwem jest ograniczenie sprawności funkcjonalnej w zaspokajaniu podstawowych potrzeb oraz pogorszenie jakości...

Omów znane Ci próby i testy służące do oceny sprawności motorycznej dzieci w wieku przedszkolnym

1) Próby oparte na ćwiczeniach lekkoatletycznych:

1.szybkość biegu na 20m,

2.długośc skoku w dal z rozbiegu,

3.odlrgłość rzutu piłeczką palantową.

2)Test sprawności motorycznej Sekity, który obejmuje następujące próby:

1.rzut piłką lekarską 1kg znad głowy – próba siły,

2.skok w dal z...

Sprawności

(1) zob. nawyki. (2) Zachodnia scholastyka nazywa łaskę uświęcającą sprawnością stworzoną, ale nadprzyrodzoną, ponieważ (a) przemienia ona naszą duszę i jej całkiem naturalne uzdolnienia, (b) wspiera te cnoty teologalne, które przewyższają nasze naturalne władze.

Zob. cnota, cnoty teologalne...

Poziom sprawności fizycznej dzieci z wadami postawy.

Przygotowała Dorota Miechur 1.02.2008 POZIOM SPRAWNOŚCI FIZYCZNEJ DZIECI Z WADAMI POSTAWY Część I 1. Wstęp Na przestrzeni ostatnich kilkunastu lat zauważyć można niesamowity rozwój techniki, która stała się symbolem postępu. Ułatwia ona człowiekowi życie wyręczając go z wielu czynności, stanowiąc duże zagrożenie dla jego rozwoju i zdrowia. ?Człowiek ? jak powiada Astrand?t ? tak jak zwierzęta został zaprogramowany do ruchu, pracy w środowisku naturalnym.? [za: ...

Sprawność

sprawność; stosunek energii (mocy) użytecznej (lu) (oddawanej przez maszynę w pożądanej postaci) do całkowitej energii (mocy) dostarczonej (lw) (całej, jaką maszyna zużywa w trakcie danego procesu). S. liczona jest według określonego wzoru.

Sprawność psychiczna

sprawność psychiczna; uwarunkowana optymalną koordynacją procesów odbioru percepcji, przechowywania i przetwarzania informacji docierających do ośrodkowego układu nerwowego człowieka ze środowiska zewnętrznego i wewnętrznego ustroju. Zapewnienie odpowiedniego poziomu wydolności fizycznej nie jest...