Sprawność psychofizyczna

sprawność psychofizyczna; zdolność ruchowa i umysłowa organizmu; może ulec zaburzeniu wskutek choroby, urazu lub nieodpowiednich warunków pracy. Wówczas mamy do czynienia z niepełnosprawnością.

Sprawność ruchowa ogólna

sprawność ruchowa ogólna; termin stosowany w teorii wychowania fizycznego, oznacza umiejętność wszechstronnego władania swym ciałem, dzięki opanowaniu podstawowych nawyków ruchowych przez ćwiczenie.  S. r. ogólna jest umiejętnością nabytą, wynikiem doświadczeń osobistych; ruchy osobnika sprawnego...

Wychowanie rodzinne dziecka z upośledzoną sprawnością fizyczną

wychowanie rodzinne dziecka z upośledzoną sprawnością fizyczną; wymaga akceptacji i rozumienia potrzeb dziecka przez rodziców i rodzeństwo. Od początku życia, jeżeli upośledzenie fizyczne jest wrodzone, dziecko powinno pozostawać pod opieką lekarską. Rodzina przeciwdziała występowaniu wtórnych...

Wychowanie w rodzinie dziecka o obniżonej sprawności umysłowej

wychowanie w rodzinie dziecka o obniżonej sprawności umysłowej; jest podstawowym elementem jego rewalidacji. Etiologia upośledzenia warunkuje w dużym stopniu skuteczność wychowania, a także formy, w jakich się ono odbywa. Rodzice nie zawsze tworzą właściwe środowisko wychowawcze i rewalidacyjne...

Sprawność roli

Okresowy stan gleby charakteryzujący się optymalnym układem jej właściwości fizykochem. i biol. uzyskany przezzabiegi agrot. Rola sprawna odznacza się dobrą strukturą, umiarkowaną wilg., bujnymżyciem mikroorganizmów, dobrą zasobnością w skł. pok., korzystnym odczynem i wzmożoną nitryfikacją.

Do...

Motywacja a sprawność działania

 

Wielu ludzi zauważa, że wtedy, gdy im na czymś szczególnie zależy, potrafią wykonać rzeczy, których w innych warunkach nie byliby w stanie zrobić, że w tej sytuacji ich inteligencja okazuje się bardziej efektywna, że przychodzą im do głowy liczne pomysły, że lepiej spostrzegają i rozumieją, co...

Ocena sprawności rozwoju mowy

>

>

>

>

>

>

>

>

>

>

>

>

>

>

Metody praktyczne i ich wykorzystywanie w rozwijaniu umiejętności i sprawności

Praktyczne:

-metody realizacji zajęć wyrównawczych;

-metody ćwiczeniowe;

Jak utrzymać sprawność fizyczną w kosmosie?

Podczas długich misji kosmicznych astronauci muszą regularnie ćwiczyć, aby zapobiec stopnio­wemu zanikowi mięśni i kości. Ich dieta musi być starannie skomponowana. Pionierzy lotów kos­micznych skarżyli się często na niską jakość poży­wienia, które otrzymywali. Większość miała formę pasty...

Od czego zależy sprawność fizyczna?

Ludzkie ciało można porównać do skomplikowanego mechanizmu, którego niezawodne funkcjonowanie zależy od odpowiedniego utrzymania - właściwej diety i regularnych ćwiczeń fizycznych. Setki tysięcy lat temu nasi przodkowie całymi dniami poszukiwali orzechów i owoców, polowali w celu zdobycia mięsa i...

Jakie są przyczyny niesprawności kierowania przez państwo?

 

Na przeszkodzie skuteczności planowania ogólnogospodarczego pojawiły się w praktyce ograniczenia techniczne, poznawcze, informacyjne i emocjonalne. Ograniczenia techniczne są związane z faktem, że liczba wytwarzanych produktów w zależności od wielkości kraj waha się od kilku do kilkudziesięciu...

Fundusze inwestycyjne- dynamika i czynniki sprawności sektora

Wstęp Instytucjami, które działają na ryku finansowym, lecz nie prowadzą działalności zastrzeżonej dla instytucji kredytowych (banków i parabanków), są instytucje finansowe. Instytucje finansowe nie są zatem uprawnione do prowadzenia działalności depozytowej i wykonywania innych czynności „rdzennie bankowych”. Podobnie jak instytucje kredytowe, również instytucje finansowe zdefiniowane są poprzez zakreślenie obszaru ich działalności, czyli wskazanie rodzajów ...

Sprawność gleby

S p r a w n o ś ć g l e b y — stan gleby zapewniamyroślinom najlepsze w arunki do ich rozwojui wzrostu, wytworzony przez należytą uprawę mechaniczny,odpowiednie nawożenie oraz w wynikuoddziaływania wieloletnich roślin pastewnych(mieszanek strukturotw órczych), jednorocznychmotylkowych, jak też działania...

Badanie ruchowych sprawności mięsni

Na przykład: a) ograniczenie ruchu w stawie (patologiczne zmiany śródstawowe lub okołostawowe);

b) skrócenie antagonistów (przykurcz); c) ból pojawiający się podczas wykonywania ruchu i hamujący go; d) patologiczne zmiany w napięciu mięśniowym (spastyczność, hipotonia).

Trzecim warunkiem jest...

Inne podstawowe sprawności wieku dziecięcego

Dwiema dalszymi umiejętnościami podlegającymizmianie rozwojowej we wczesnym dzieciństwiesą: rzucanie i uderzanie. Jakkolwiek rzucaniejest umiejętnością nabywaną zwykle jużw czasie 1. roku życia, to doskonalenie sprawnościodbywa się ciągle w czasie całego okresuwczesnego dzieciństwa. Kolejność...