POKOJOWE ZAŁATWIANIE SPORÓW MIĘDZYNARODOWYCH - Międzynarodowy trybunał sprawiedliwości - Postępowanie przed MTS

Postępowanie to składa się z dwóch części:

-pisemnej

-ustnej

-w toku postępowania pisemnego strony przedkładają trybunałowi memoriały, kontrmemoriały i w razie potrzeby repliki, akty i dokumenty dla poparcia swego stanowiska

-doręczenie za pośrednictwem sekretarza trybunału

-rozprawa przed...

Stałe sądy regionalne - Trybunał sprawiedliwości wspólnot europejskich

-siedziba –Luksemburg

-został utworzony na podstawie traktatu rzymskiego z 1957 r.

-kompetencje:

*rozpatruje skargi jednego państwa członkowskiego przeciwko drugiemu państwu członkowskiemu dotyczące nie wywiązywania się ze zobowiązań przyjętych w traktacie rzymskim, a także inne spory dotycząc...

Dziecko przed wymiarem sprawiedliwości - prawa procesowe dziecka

Zasada dobra dziecka wymaga respektowania podmiotowości dziecka w działalności organów władzy publicznej oraz w postępowaniu sądowym poprzez, m.in.:

•  obowiązek wysłuchania i w miarę możliwości uwzględnienia zdania dziecka przez organa władzy publicznej,

•  przestrzeganie prawa dziecka do wyrażania...

Dziecko przed wymiarem sprawiedliwości - prawa procesowe dziecka - Status pokrzywdzonego

Dziecko, ofiara przemocy może brać udział w procesie karnym. Nabywa ono  status pokrzywdzonego. Zgodnie z art. 51 § 2 kpk, jeżeli pokrzywdzonym jest małoletni (osoba, która nie ukończyła lat 18 i nie posiada pełni praw ze względu na wiek) lub ubezwłasnowolniony częściowo, prawa jego wykonuje...

Dziecko przed wymiarem sprawiedliwości - prawa procesowe dziecka - Dziecko jako świadek w postępowaniu karnym

W kodeksie postępowania karnego nie występują  przepisy dotyczące  stricte dzieci. W rozdziale kpk poświęconym  świadkom, jest art.189 pkt 1,  wedle którego nie odbiera się przyrzeczenia  od osób, które nie ukończyły 17 lat. On to właśnie pozwala stwierdzić,  że osoba poniżej lat 17  w ogóle może...

Dziecko przed wymiarem sprawiedliwości - prawa procesowe dziecka - Prawo do odmowy zeznań

Artykuł 182 § 1 kpk mówi, iż osoba najbliższa dla oskarżonego może odmówić zeznań. "Osoba najbliższa" to w  świetle art. 115 § 11 kk małżonek, wstępny, zstępny, rodzeństwo, powinowaty  w tej samej linii lub stopniu, osoba pozostająca w stosunku przysposobienia oraz jej małżonek,  a także osoba...

Dziecko przed wymiarem sprawiedliwości - prawa procesowe dziecka - Przesłuchanie „jeden raz”

Zgodnie z nowym rozwiązaniem przyjętym w art. 185a kpk  w sprawach o przestępstwa przeciwko wolności seksualnej i obyczajności (rozdz. XXV kk) pokrzywdzonego, który  w chwili czynu nie skończył 15 lat, powinno się przesłuchiwać tylko raz, chyba że wyjdą na jaw istotne okoliczności, których wyjaśnienie...

Dziecko przed wymiarem sprawiedliwości - prawa procesowe dziecka - Wiarygodność zeznań dziecka

Pewne praktyczne kłopoty powstać mogą w związku z treścią art. 190 § 1 kpk, który brzmi: „Przed rozpoczęciem przesłuchania należy uprzedzić  świadka o odpowiedzialności karnej za zeznanie nieprawdy lub zatajenie prawdy.” Rzecz w tym,  że o odpowiedzialności karnej można mówić  w omawianym przypadku...

Dziecko przed wymiarem sprawiedliwości - prawa procesowe dziecka - Gwarancje respektowania praw i godności dziecka w postępowaniu sądowym (wg. Konwencji )

-  Domniemanie niewinności do chwili udowodnienia winy zgodnie z prawem;

-  Poinformowanie o stawianych mu zarzutach;

-  Zapewnienie prawnej i innej pomocy w przygotowaniu i prezentowaniu swojej obrony;

-  Rozpatrzenie sprawy bez zbędnej zwłoki przez organ sądowy w uczciwym procesie, przeprowadzonym zgodnie...

Konstytucyjne zasady organizacji i funkcjonowania wymiarów sprawiedliwości RP

Przez naczelne zasady konstytucji rozumiemy normy prawne w nich zawarte, w których szczególna doniosłość wyraża się w tym że:

kształtują inne normy konstytucyjne

wyrażają podstawowe wartości akceptowane przez orzecznictwo i doktrynę.

I ZASADA REBUBLIKAŃSKIEJ FORMY RZĄDU - jest to forma ustrojowa...

Przedstaw i krótko oceń formuły sprawiedliwości

 

formuły egalitarystyczne np. 'każdemu po równo' czyli, każdemu członkowi społeczeństwa należy się taki sam przydział dóbr, niezależnie od osobistych nakładów, na rzecz dobra wspólnego. Następna formuła to 'każdemu według potrzeb' jest to, z oczywistych powodów, formuła nierealistyczna...

REGULATORÓW REWOLTA 1771 (wojna o sprawiedliwość)

Farmerzy z pogranicza,z zachodnich okręgów Karoliny Północnej,wysuwali wiele zarzutów wobec wschodniejarystokracji, która zdominowała władze ko­lonii. W 1768 zawiązali związek, któregocelem był protest przeciw nierównemu opo­datkowaniu i korupcji w sądownictwie.W rok później grupa...

IAM CHRISTE SOL IUSTITIAE, Sprawiedliwości słońce, Chrystusie

Hymn w jutrzni dni powszednich wielkiego postu(LH II 32-33; LG II 39-40), napisany w dymetrach jambicznychw VI w. przez nieznanego autora (zamieszczony whymnarzu z Moissac z X w.; AH II 43, LI 59); w BR występowałw laudesach z incipitem O sol salutis, intimis (Chev 13743), wprowadzonym przez reformę pap. Urbana...

Sprawiedliwość pierwotna

Stan łaski pierwszych ludzi, zanim popełnili grzech pierworodny. Przez całe stulecia interpretowano to jako okres historyczny lepiej jednak rozumieć tę pierwotną niewinność jako dobroć nas samych jako istot stworzonych i uświęconych przez Boga (Rdz 1, 26-31).

Do najnowszych czasów teologowie opracowali...