Wymiar sprawiedliwości RP - Sąd Najwyższy

Jest on organem wymiaru sprawiedliwości. wyłącznie w tych sprawach, które ustawowo należą do jego właściwości. Zasadnicze znaczenie dla jego pozycji ustrojowej i funkcji ma art. 183 ust. 1 Konstytucji. Stanowi on, że Sąd Najwyższy sprawuje nadzór nad działalnością sądów powszechnych i wojskowych w...

Unia Europejska - Trybunał sprawiedliwości

Organ Unii Europejskiej pełniący funkcję sądu międzynarodowego, konstytucyjnego, administracyjnego. Jako sąd międzynarodowy rozstrzyga wszelkie spory pojawiające się przy realizacji traktatów i dotyczą naruszenia prawa europejskiego. Jako sąd konstytucyjny kontroluje legalność aktów prawnych...

Na czym polega teoria sprawiedliwości Adamsa

 

Teoria sprawiedliwości Stacy Adamsa

Według niego jednostka porównuje swój wkład pracy z wkładem osób zajmujących analogiczne stanowiska, czerpiąc z tego satysfakcję lub dyskomfort. Ważny jest tu stosunek nakładów do korzyści – porównywany u siebie i u innych. Korzyści – wszelkie czynniki...

Pojęcie i zasady działania polskiego wymiaru sprawiedliwości

Rozstrzygnięcie sporów przez powołane do tego organy państwowe nazywamy WYMIAREM SPRAWIEDLIWOŚCI. W Polsce w.sprawiedliwości realizowany jest przez sądy. Sądy rozstrzygają spory o charakterze karnym lub cywilnym. SPRAWA KARNA-mówimy wtedy gdy przed sądem toczy się spór pomiędzy podejrzanym (oskarżonym o dokonanie przestępstwa) a oskarżycielem (prokuratorem). Prokurator stara się udowodnić podejrzanemu, że dokonał przestępstwo, ponosi winę za dokonane przestępstwo,

Wymiar sprawiedliwości RP

Wymiar sprawiedliwości w Rzeczypospolitej Polskiej sprawują: Sąd Najwyższy, sądy powszechne, sądy administracyjne oraz sądy wojskowe (art. 175 Konstytucji).

Wymiar sprawiedliwości RP - Sądy wojskowe

Utrzymanie sądownictwa wojskowego uzasadniane jest w doktrynie koniecznością posiadania przez armię sądownictwa gotowego do działania w czasie wojny, specjalizacją sędziów w zakresie życia wojskowego oraz w sprawach objętych tajemnicą wojskową dotyczącą ważnych interesów obronności kraju. Przeciwko...

Społeczne gwarancje efektywnego wymiaru sprawiedliwości

1. Obsadzanie stanowisk w sądownictwie

* Prawo do uczciwego procesu przed bezstronnym sądem jest powszechnie uznawane za fundamentalne prawo człowieka.

*  Rozprawa musi odbyć się przed niezależnym bezstronnym i odpowiednio wykwalifikowanym urzędnikiem sądowym.

* Ludzi trafiających do pracy w...

Administracja wymiaru sprawiedliwości

Minister Sprawiedliwości - sprawuje zwierzchni nadzór nad działalnością adm. sądów powszechnych (informuje o tym Prezydenta i Krajową Radę Sądownictwa). Urzędem Min. Spr. jest ministerstwo, któremu statut nadaje R.M. Komórki organ. ministerstwa to m.in.: Departament Prokuratury, Prawny, Kadr i Szkolenia...

UNIA EUROPEJSKA - Wymiar sprawiedliwości i sprawy wewnętrzne

Współpraca Polski z Unia Europejska w dziedzinie wymiaru sprawiedliwości i spraw wewnętrznych zyskała szerszy wymiar po złożeniu przez Polskę wniosku o członkostwo w UE. Dotyczy wspólnego zwalczania wszystkich form przestępczości, rozwiązywania problemów dotyczących azylu i imigracji oraz harmonizacji...

Rzymskie pojęcie prawa i sprawiedliwości

Ius – prawo

Publius Juventius Celsus (II w.p.n.e.) sparafrazowane przez Ulpiana – ius est ars boni et aequi

ars – jako sztuka stosowania tego co dobre i słuszne – boni et aequi

Zasady prawa praecepta iuris – honeste vivere (uczciwie żyć) alterum non laedere (drugiemu nie wyrządzać szkody) suum cuique...

W jaki sposób państwo realizuje funkcję sprawiedliwości i stabilizacji?

 

Państwo realizuje funkcję sprawiedliwości poprzez :

A) progresywny system podatkowy

B) transfer dochodów – oznacza przesunięcie dochodów od osób posiadających je w nadmiarze do osób , które ich nie posiadają lub mają w niewystarczających ilościach ( program pomocy społecznej)

Państwo realizuje...

Czym jest sprawiedliwość społeczna?

 

Sprawiedliwość społeczna to jest z zasad ustrojowych Polski. Składa się na nią postulat zapewnienia wszystkim obywatelom równości szans oraz zaspokojenia ich elementarnych potrzeb, jak też postulat zagwarantowania należytego wynagrodzenia zasług, wysiłków i wyników pracy.

Czym grozi brak prawa lub branie sprawiedliwości we własne ręce?

 

Gdy zaczyna brakować organu władzy jakim jest prawo (ma to miejsce zazwyczaj podczas wojen, rewolucji itd.) robi się wilki bałagan, chaos, ludzie czują się zagubieni i dlatego dążą do stabilizacji poprzez przywrócenie starych norm, a jeśli tego nie przeforsują, wprowadzają nowe zasady...

Nauczyciel Sprawiedliwości

Ta tajemnicza postać zajmuje centralne miejsce w tekstach z Qum-ran. Najwidoczniej chodzi o założyciela sekty albo przynajmniej o tego, kto nadał jej ostateczną postać. Podejmowano liczne próby przeniknięcia tajemnicy i zidentyfikowania Nauczyciela z którąś z postaci żydowskiej historii ostatnich dwóch...

Obraz XVII – wiecznej Polskiej w wierszach W. Potockiego – krytyka niesprawiedliwości społecznej i wad politycznych

Wacław Potocki, jeden z najwybitniejszych przedstawicieli polskiej literatury barokowej, zasłynął jako epik, satyryk i moralista. W swych utworach wnikliwie krytykował wady społeczne i polityczne, bronił swobody religijnej, wykazywał dobro ojczyzny.

szlachta przestała być już skutecznym...

Wymiar sprawiedliwości RP - Sądy administracyjne

Ar. 1 84 Ustawy zasadniczej stanowi, że Naczelny Sąd Administracyjny oraz inne sądy administracyjne sprawują kontrolę działalności administracji publicznej. a kontrola ta obejmuje również orzekanie o zgodności z ustawami uchwał organów samorządu terytorialnego i aktów normatywnych terenowych organów...

Europejski Trybunał Sprawiedliwości

Celem jego działania jest zapewnienie poszanowania w toku interpretacji i stosowania prawa. W jego skład wchodzi 25 sędziów i 8 rzeczników generalnych. 5ą oni wybierani spośród osób spełniających kryteria dające gwarancję niezależności i spełniają wymogi, jakie w poszczególnych państwach potrzebne są...

Elementy korupcjogenne w wymiarze sprawiedliwości

Główne elementy korupejogenne funkcjonowania wymiaru Do takich podstawowych elementów należą:

1. - brak jasnych zasad kolejności załatwiania spraw, a więc kierowania do rozpoznania, zarządzania i wykonywania wpisów, wydawania odpisów itd.;

2. - brak procedur dla załatwiania spraw pilnych, ustalania i...

POKOJOWE ZAŁATWIANIE SPORÓW MIĘDZYNARODOWYCH - Międzynarodowy trybunał sprawiedliwości - Organizacja MTS

- trybunał składa się z piętnastu niezawisłych sędziów wybranych spośród osób w wysokim poziomie moralnym.

- nie może zasiadać w trybunale równocześnie dwóch sędziów będących obywatelami tego samego państwa

- kandydatów na sędziów proponują grupy narodowe stałego trybunału rozjemczego

- za...

POKOJOWE ZAŁATWIANIE SPORÓW MIĘDZYNARODOWYCH - Międzynarodowy trybunał sprawiedliwości - Kompetencje MTS

Kompetencje ratione personae

Artykuł 34 statutu głosi, że tylko państwa maja prawo stawać jako strony przed trybunałem

Zgodnie z art.62 statutu, państwo mające interes natury prawnej, który mógłby być naruszony wyrokiem trybunału w danej sprawie, może domagać się uczestnictwa w procesie w...