Sprawiedliwość

Sprawiedliwość

Czytaj Dalej

„Etyka Nikomachejska”- Arystoteles - Księga V (sprawiedliwość, niesprawiedliwość)

Sprawiedliwość - to trwała dyspozycyjność ludzi, dzięki której zdolni są dokonywać czynów sprawiedliwych, postępują sprawiedliwie i pragną tego co sprawiedliwe. Niesprawiedliwy jest żądny posiadania. Jest nim ten, kto wykracza przeciw prawu i słuszności (równości). Sprawiedliwy przestrzega prawa bo...

Filozofia - sprawiedliwość.

S P R A W I E D L I W O Ś Ć Na podstawie: Ajdukiewicz K., O sprawiedliwości Rawls J., Teoria sprawiedliwości Wartości tj. sprawiedliwości, równość, wolność są tylko typami idealnymi, nigdy nie do urzeczywistnienia. Nota bene, kto z nas chciałby żyć w kraju powszechnej równości? Równość w każdej dziedzinie? W dostępie do żywności, kultury, wykształcenia, transportu publicznego … O równości można mówić tylko w kategoriach równości szans i równości ...

Organizacja wymiaru sprawiedliwości i obsługi prawnej

 

Wymiar sprawiedliwości jest obok działalności ustawodawczej i wykonawczej trzecim podstawowym kierunkiem działalności państwa. Jego zadaniem jest rozstrzyganie sporów i konfliktów prawnych.

Rozstrzyganie sporów i innych spraw poddanych ich właściwości, należ do sądów i trybunałów. Sądy i...

Organizacja wymiaru sprawiedliwości.

Pojęcie wymiaru sprawiedliwości Wymiar sprawiedliwości jest obok działalności ustawodawczej i wykonawczej trzecim podstawowym kierunkiem działalności państwa. Jego zadaniem jest rozstrzyganie sporów i konfliktów prawnych. Sądy i trybunały, zgodnie z konstytucją, są odrębną władz~ niezależna od innych władz (art. 173). Wydają one orzeczenia w imieniu państwa. Trybunały są powołane do rozstrzygania spraw szczególnych, związanych z funkcjonowaniem państwa. Wymiar ...

Zasada sprawiedliwości społecznej

Rzeczpospolita Polska jest demokratycznym państwem prawnym, urzeczywistniającym zasady sprawiedliwości społecznej.

To zasada państwa socjalnego , które ma pewne zobowiązania opiekuńcze do obywateli. Jest to kategoria ogólna , która tworzy wiele zasad. Sprawiedliwość społeczna rozróżniona jest...

Kompetencje głównych instytucji UE – rady europejskiej, parlamentu europejskiego, rady, komisji, trybunału sprawiedliwości oraz trybunału obrachunkowego

SPIS TREŚCI: 1. Rada Europejska. 2. Parlament Europejski 3. Rada Unii Europejskiej 4. Komisja Europejska 5. Europejski Trybunał Sprawiedliwości 6. Trybunał Obrachunkowy 7. Literatura 1.Rada Europejska. Rada Europejska odgrywa najważniejszą rolę w kształtowaniu polityki Unii Europejskiej. Jest instytucją , która kontynuuje konferencje szefów państw rządów Wspólnoty. Rada stanowi miejsce spotkań głównych „aktorów” europejskiej sceny: prezydentów Francji ...

Rażąca niesprawiedliwość orzeczenia jako przyczyna odwoławcza (440)

Przepis art. 389d.k.p.k. był wyrazem rewizyjności polskiego modelu kontroli odwoławczej. W orzecznictwie SN słusznie podkreślano, że sad odwoławczy ma prawo, a jednocześnie obowiązek zbadania sprawy pod względem merytorycznym i prawnym nie tylko w granicach środka odwoławczego, ale także z urzędu-...

Międzynarodowy Trybunał Sprawiedliwości

 

Międzynarodowy Trybunał Sprawiedliwości jest głównym organem sądowym Organizacji Narodów Zjednoczonych. Trybunał działa według załączonego Statutu, który opiera się na Statucie Stałego Trybunału Sprawiedliwości Międzynarodowej i stanowi integralną część niniejszej Karty.

Artykuł...

Teoria sprawiedliwości

Charakterystyka

Teoria sprawiedliwości opracowana została przez J. Stacey Adamsa. Zgodnie z nią pracownik porównuje bilans wkładów i efektów własnych działań w organizacji z relacjami wkładów i efektów innych osób. (Agnieszka Chrisidu-Budnik 2005 str. 398). Inna definicja mówi, że "według tej...

Konstytucyjne zasady wymiaru sprawiedliwości – (pojęcie wymiaru sprawiedliwości, katalog zasad w świetle Konstytucji RP)

Wymiar sprawiedliwości jest funkcją działalności państwa polegającą na rozstrzyganiu sporów o prawo, w których przynajmniej jedną ze stron jest osoba fizyczna lub podmiot podobny (np. osoba prawna). Spory te rozstrzygane w trybie przepisanym przez prawo.

W Polsce, jak określa Konstytucja, wymiar...

Pojęcie wymiaru sprawiedliwości

Wymiar sprawiedliwości jest obok działalności ustawodawczej i wykonawczej trzecim podstawowym kierunkiem działalności państwa. Jego zadaniem jest rozstrzyganie sporów i konfliktów prawnych. Sądy i trybunały, zgodnie z konstytucją, są odrębną władz~ niezależna od innych władz (art. 173). Wydają one orzeczenia w imieniu państwa. Trybunały są powołane do rozstrzygania spraw szczególnych, związanych z funkcjonowaniem państwa. Wymiar sprawiedliwości należy do sądów.

Prawa człowieka, konwencja genewska, Trybunał Sprawiedliwości w Hadze a łamanie konstytucji.

Życie człowieka jest jedną z najważniejszych wartości naszego świata. Jest dla nas wszystkich najcenniejszym darem i zarazem przesłaniem. Z dnia na dzień rodzą się nowe osoby na całym świcie. Nasza populacja sięga 6 mlr. Ludzi. Cały cykl opiera się na tym, że wszyscy umierają, aby naszej planety starczyło dla następnych pokoleń. Niewątpliwie życie ludzkie stanowi dla nas wszystkich ciekawą zagadkę. W ciągu dziejów całej historii spotykamy się z różnymi formami ...

Sprawiedliwość społeczna

Sprawiedliwość to ważny atrybut prawa, a sprawiedliwość społ. - w stosunkach społecznych. Warunkiem koniecznym dla spraw. społ. jest takie urządzenie życia publ., by zagwarantowane w nim było niezakłócone funkcjonowanie mechanizmów demokracji, a także swobód i praw człowieka i obywatela.

Trybunał...

Sprawiedliwość

Bezstronność i uczciwość - cechy znamienne dla dobrego sędziego. W Starym Testamencie sprawiedliwość Boga jest synonimem Bożej wierności i Jego nieustannej miłości (Mi 7, 8-20) i jest ściśle związana z Jego miłosierdziem (Syr 35, 11-24). Król mesjański przyniesie sprawiedliwość i mądrość (Iz...

Europejski Trybunał Sprawiedliwości i pytanie prejudycjalne

Trybunał Sprawiedliwości Wspólnot Europejskich, z siedzibą w Luksemburgu, składa się z 27 sędziów (po jednym z każdego państwa członkowskiego) oraz ośmiu rzeczników generalnych (Attorneys General). Sędziowie są wyznaczani za wspólnym porozumieniem rządów państw członkowskich, na okres sześciu lat. Po tym okresie, mogą zostać wyznaczeni na dodatkowy jeden lub dwa okresy trzyletnie. Rzecznicy generalni mają za zadanie wspomaganie Trybunału Sprawiedliwości,

Wymiar sprawiedliwości RP - Sąd powszechny

Konstytucja w art. 177 stanowi, że sądy powszechne sprawują wymiar i sprawiedliwości we wszystkich sprawach, z wyjątkiem spraw ustawowo zastrzeżonych dla właściwości innych sądów.

Szczegółowy ustrój, organizację i funkcjonowanie sądów powszechnych z 27 lipca 2001r. — Prawo o ustroju sądów...

Pojęcie wymiaru sprawiedliwości i jego organy w III RP

Wymiar sprawiedliwości, to działalność państwa polegająca na wiążącym rozstrzyganiu sporów o prawo, w których przynajmniej jedną ze stron jest jednostka lub inny podmiot podobny. Podstawą tego określenia jest wyodrębnienie specyficznej postaci działalności państwa, jaką jest sądzenie. Art. 175...

Scharakteryzuj podstawowe elementy wymiaru sprawiedliwości

Elementy wymiaru sprawiedliwości: policja, sądy, prokuratura, komornicy. Działalność państwa realizowana przez niezawisłe sądy rozstrzygające w formie procesowej konflikty prawne w celu ochrony zasad praworządności; w Polsce wymiar sprawiedliwości. sprawują:

Sąd Najwyższy, sądy apelacyjne...

Europejski Trybunał Sprawiedliwości

Charakterystyka

''

Europejski Trybunał Sprawiedliwości (ETS) powstał na mocy Traktatu paryskiego z 1951r. ustanawiającego Europejską Wspólnotę Węgla i Stali, jako jeden z organów tej Wspólnoty.

Na mocy postanowień konwencji w sprawie niektórych instytucji wspólnych dla trzech Wspólnot z 1957r., stał...

Postępowanie cywilne, wymiar sprawiedliwości w Polsce- ściąga

Jest to zakres technikum, ale może komuś się przyda a w kategorii "Liceum" nie ma takiego przedmiotu: 1. PRAWO MATERIALNE: Prawo, które mówi nam, co wolno robić, a czego nie. 2. PRAWO FORMALNE: prawo, które określa w jaki sposób możemy dochodzić przed sądami naruszonych praw lub w jaki sposób sądy będą postępować, ażeby ustalić naszą winę i wymierzyć karę. Prawo formalne regulowane jest w kodeksach postępowania: - postępowanie cywilne przez kodeks ...