Sprawca

Czytaj Dalej

Mediacje między sprawcą czynu a pokrzywdzonym.Etapy przeprowadzania mediacji.

Ideą mediacji jest to, że oskarżony i pokrzywdzony mają sami dojść do porozumienia; w obecności mediatora ustalić w jaki sposób sprawca dokona zadośćuczynienia. Forma zadośćuczynienia nie jest sprawcy narzucona przez organ procesowy, czy mediatora.

Warunkowe zawieszenie wykonania kary i warunkowe przedterminowe zwolnienie jako instytucje prawne służące resocjalizacji. Sprawcy przestępstwa w warunkach wolnościowych.

Są trzy instytucje: warunkowe umorzenie postępowania, jest to najkorzystniejszy środek probacyjny dla sprawcy, będący reakcją na zawinienie sprawcy.

Celowość i zastosowanie środków związanych z poddaniem sprawcy próbie.

Sąd może uzależnić wydanie decyzji o warunkowym umorzenia postępowania, warunkowym zawieszeniu wykonania kary i warunkowym zwolnieniu od poręczenia, w szczególności wtedy, gdy zachodzi potrzeba podjęcia starań resocjalizacyjnych co do sprawcy.

W JAKI SPOSÓB OKREŚLA SIĘ CZAS POPEŁNIENIA PRZESTĘPSTWA I JAKI MA TO WPŁYW NA USTALENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI KARNEJ SPRAWCY?

Jeżeli chodzi o przestępstwa polegające na zaniechaniu, za czas popełnienia przestępstwa przyjmuje się ostatni moment, w którym sprawca mógł jeszcze zrealizować ciążący na nim obowiązek.

JEŻELI W CHWILI POPEŁNIENIA CZYNU ZABRONIONEGO OBOWIĄZYWAŁA INNA USTAWA KARNA NIŻ W CHWILI ORZEKANIA TO KTÓRĄ Z TYCH DWÓCH USTAW NALEŻY ZASTOSOWAĆ W STOSUNKU DO SPRAWCY I DLACZEGO?

Jednakże można też zastosować ustawę poprzednią jeżeli ona jest względniejsza dla sprawcy. Jeżeli w tym czasie nastąpiła kilkakrotnie zmiana ustawy to sąd ma obowiązek przeanalizować, która z ustaw będzie względniejsza dla sprawcy.

JAKIE SĄ PRZESŁANKI CZYNU CIĄGŁEGO ORAZ KONSEKWENCJE UZNANIA ZACHOWANIA SPRAWCY ZA CZYN CIĄGŁY?

Jeżeli choć jedno z zachowań sprawcy będzie miało miejsce po ukończeniu przez niego 17 lat, to uznaje się, że czynu zabronionego dopuściła się osoba dorosła, jednak odpowiedzialność karną poniesie tylko za tę część czynu ciągłego, którą sprawca popełnił po ukończeniu 17 lat.

Co sądzisz o warunkowym zawieszeniu wykonania kary i warunkowym przedterminowym zwolnieniu jako instytucjach prawnych służących resocjalizacji sprawcy przestępstwa w warunkach wolnościowych.

Zadaniem dozoru jest podjęcie starań, aby sprawca w okresie próby przestrzegał porządku prawnego, wykonywał nałożone przez sąd obowiązki i co najważniejsze aby nie popełnił ponownie przestępstwa.

JAKIE ZNASZ ŚRODKI ZWIĄZANE Z PODDANIEM SPRAWCY PRÓBIE? CZYM JEST ŚRODEK PROBACYJNY?

Środki probacyjne - polegają na poddaniu próbie sprawcy przestępstwa.

NA JAKI OKRES POSTĘPOWANIE KARNE MOŻE ZOSTAĆ WARUNKOWO UMORZONE? JAKIE OBOWIĄZKI MOGĄ ZOSTAĆ NAŁOŻONE NA SPRAWCĘ, WOBEC KTÓREGO UMORZONO POSTĘPOWANIE KARNE?

Umorzenie występuje na okres próbny, który może wynosić od 1 roku do 2 lat.

Można nałożyć na sprawcę pewne obowiązki w postaci:

obowiązki informowania sądu lub kuratora o przebiegu okresu próby

obowiązku przeproszenia pokrzywdzonego

wykonywania obowiązku...

Medjacje między sprawcą czynu karalnego a pokrzywdzonym.

Zawiera w sobie również restytucję, jako przejaw pogodzenia sprawcy z ofiarą.

Konstytucyjne przesłanki pociągnięcia sprawcy czynu do odpowiedzialności karnej

art. 42 ust. 1 - mówi, że odpowiedzialności karnej podlega ten tylko, kto dopuścił się czynu zabronionego pod groźbą kary przez ustawę obowiązującą w czasie jego popełnienia.

Zasada ta nie stoi na przeszkodzie ukarania za czyn który w czasie jego pełnienia stanowił przestępstwo w myśl prawa...

JAKI WPŁYW NA ODPOWIEDZIALNOŚĆ SPRAWCY MA ZWYCZAJ?

Przestępność czynu może być wyłączona przez fakt, że mieści się on w ramach pewnego społecznie akceptowanego zwyczaju. Przykładowe sytuacje:

1.wręczanie prezentów osobom pełniącym funkcje publiczne-dotyczy to na przykład wręczania napiwków. Inaczej sytuacja jednak wygląda gdy prezent przyjmują...