Bismarck a sprawa Polska

Gorączkowo też przekonywał rząd rosyjski o błędności jego poczynań w stosunku do Polski, jednak Gorczakow oświadczył, że nie może przyjmować obcych rad w odniesieniu do wewnętrznym spraw swojego kraju. Sprawę polską zręcznie wykorzystywał w swej polityce względem Francji, Austrii i Rosji – m.

HISTORYCZNE SPRAWY

Po przyjęciu wyników ewentualnychdodatkowych badań sprawa toczy się już wg proceduryprzewidzianej dla spraw nowych (materiał dowodowy podlegaocenom merytorycznym konsultorów teologów i zapadajądecyzje w postaci dekretu o heroiczności cnót lub dekretumęczeństwa czy też potwierdzenia staroż.

Postępowanie w sprawach małżeńskich

POSTĘPOWANIE W SPRAWACH MAŁŻEŃSKICH W trybie postępowań odrębnych , mogą być rozpoznawane wyłącznie sprawy przekazane do danego trybu. W zakresie postępowań w sprawach małżeńskich są rozpoznawane poniższe typy spraw wskazane w art.

Postępowanie w Sprawach o Wykroczenia

Ukaranie w trybie postępowania mandatowego może nastąpić, jeżeli: Sprawca został schwytany na gorącym uczynku lub bezpośrednio potem Funkcjonariusz pod nieobecność sprawcy stwierdzi naocznie popełnienie wykroczenia, a nie zachodzi wątpliwość, co do osoby sprawcy.

Właściwość sądu z tzw. Przekazania sprawy

Przekazanie może nastąpić jedynie, gdy wymaga tego dobro wymiaru sprawiedliwości , a więc, gdy – „ cały sąd jest w istocie nieodpowiedni do rozpoznania danej sprawy „, orzekanie w danym sadzie mogłoby wywrzeć ujemny wpływ na swobodę wyrokowania bądź, gdy powstaje przekonanie o braku warunków do rozpoznania sprawy w sposób obiektywny albo, gdy cały sąd dotknięty jest przestępstwem jako pokrzywdzony w myśl zasady, iż nemo ...

Oceń politykę Napoleona wobec sprawy polskiej.

Wszelkie sprawy wewnętrzne kontrolował carski urzędnik. Polityka Napoleona wobec sprawy polskiej charakteryzowała się wieloma sprzecznościami.

Sprawa Dreyfusa a syjonizm Teodora Herzla

Emile Zola postanowił wykorzystać siłę prasy na rzecz sprawy Dreyfusa. Druga próba zrewidowania sprawy Dreyfusa zakończyła się fiaskiem.

Zakres rzeczowy sprawy sądowoadministracyjnej

przed NSA jest ponadto rozpoznawanie i rozstrzyganie sporów o właściwość oraz innych spraw przekazanych na mocy odrębnych ustaw.

Sprawa polska w czasie II wojny światowej

Roosevelt nie interesował się bliżej sprawą polską. W Teheranie nie podjęto wiążących decyzji w sprawie polskich granic.

USA i Wielka Brytania wobec sprawy polskiej w czasie II wojny światowej

Gdy Mikołajczyk, nieświadomy teherańskich decyzji, przedstawił Brytyjczykom zimą 1994 elastyczną postawę rządu w sprawie granicy wsch. Po przesądzeniu sprawy granic przyszła kolej na dalsze rozwiązania w sprawie polskiej - ustalenia o składzie rządu.

Sprawa Jana Falkenberga

Była to sprawa niezwykle istotna, gdyż dotyczyła zniesławienia polskiego króla i Królestwa. Po zakończeniu soboru, w kościele minorytów w Konstancji delegacja polska złożyła uroczystą apelację od decyzji papieża do przyszłego soboru w sprawie Falkenberga.

Pojęcie sprawy gospodarczej

Sprawami gospodarczymi są również sprawy: ze stosunku spółki, przeciwko przedsiębiorcom o zaniechanie naruszania środowiska i przywrócenie do stanu poprzedniego lub na­prawie szkody oraz ogra­niczenie działalności zagrażającej środowisku, między organami przedsiębiorstwa państwowego, między przedsiębiorstwem państwowym, jego organa­mi a jego organem założycielskim lub sprawują­cym nadzór,

Metodyka procesu administrowania - Dokumentacja sprawy

Dokumentację sprawy prowadzi się dla spraw, które są prowadzone w drodze pisemnej.

Wyłączanie organu od załatwiania sprawy

Po wyłączeniu sprawę załatwia organ wyższego stopnia nad załatwiającym sprawę w normalnym toku instancji gdy a) i b). Organ, który przejął sprawę po wyłączeniu innego traktowany jest jako ta sama instancja.

Konferencja w Jałcie i sprawa polski 1944 r.

ustępują w sprawach Europy wsch. lecz dokładna granica miała być sprecyzowana na przyszłej konferencji pokojowej Sprawy wewnętrzne Polski po konferencji w Jałcie Rząd Tymczasowy w Lublinie staje się jedynym reprezentantem narodu polskiego.

Sprawa polska w I Wojnie Światowej

Wprowadziła ona pełną jasność do sprawy polskiej. W przededniu pierwszej wojny światowej i w chwili jej wybuchu najaktywniej wystąpiły te ugrupowania polityczne , które nadzieje na rozwiązanie sprawy polskiej wiązały z państwami centralnymi , zwłaszcza z Austro-Węgrami.

Zakres przedmiotowy k.p.a., sprawy wyłączone spod obowiązywania k.p.a.

nie stosuje się do: - postępowania w sprawach karnych skarbowych - spraw uregulowanych w Ordynacji Podatkowej - postępowania w sprawach należących do właściwości polskich przedstawicielstw dyplomatycznych i urzędów konsularnych o ile przepisy szczegółowe nie stanowią inaczej - do postępowania w sprawach wynikających z nadrzędności i podległości organizacyjnej w stosunkach między organami państwowymi i innymi ...

Sprawa chłopska w powstaniach narodowych

W mgnieniu oka w po XIX wieku stanowisko i sprawa chłopa diametralnie się zmieniła. Mimo to, jego sytuacja materialna nie uległa na dobrą sprawę większej zmianie, przez co można jeszcze zauważyć to tu, to tam stare, dobre zwyczaje ( np.

Ograniczenie podsądności sprawy sądom karnym

Artykuł 177 Konstytucji RP stanowi, że: "Sądy powszechne sprawują wymiar sprawiedliwości we wszystkich sprawach z wyjątkiem spraw ustawowo zastrzeżonych dla właściwości innych sądów".

Pojęcie sprawy cywilnej

Sprawą cywilną są sprawy z zakresu prawa cywilnego, prawa rodzinnego i opiekuńczego prawa pracy i ubezpieczeń społecznych oraz inne sprawy, do których przepisy KPC stosuje się z mocy ustaw szczególnych.