Spostrzeganie

Czytaj Dalej

Spostrzeganie

AKT SPOSTRZEGANIA: - bodziec - zmysły - właściwości psychiczne człowieka Właściwości spostrzegania: 1.

Rola percepcji/spostrzegania interpersonalnego w procesie komunikacji międzyludzkiej.

Jeżeli spostrzegamy osobę partnera jako ciepłego emocjonalnie to mamy tendencję do przypisywania mu kolejnych pozytywnych cech mimo, że ich bezpośrednio nie spostrzegamy (że jest inteligentny, prawdomówny).

Procesy „góra – dół” i „dół – góra” w spostrzeganiu

W spostrzeganiu uczestniczą dwa rodzaje procesów: 1) Procesy dół-góra Ujęcie oddolne - od bodźca drogami nerwowymi do wiedzy (empiryzm).

Procesy atrybucji w spostrzeganiu społecznym

Przebieg procesów spostrzegania ludzi wyjaśnia teoria atrybucji, zapoczątkowana przez Hajdera. Teoria atrybucji wyjaśnia tylko w ograniczonym zakresie proces spostrzegania ludzi.

Na czym polega proces spostrzegania i jakie są jego fazy?

obraz na siatkówce oka) *Wrażenia – odzwierciedlenie elementu cechy zmysłowej zarejestrowanej w wyniku odbioru danych sensorycznych *Spostrzeżenie – obraz danego przedmiotu, złożony w wszystkich dostępnych nam cech zarejestrowanych za pomocą różnych narządów zmysłów Proces spostrzegania jako konsekwencja odbioru danych sensorycznych: B dystalny (zewnętrzny) -> B proksymalny -> Wrażenie/zakodowane impulsy nerwowe -> ...

Proces spostrzegania

PROCES SPOSTRZEGANIA- jest to ułożony układ procesów dzięki któremu powstaje u człowieka subiektywny obraz rzeczywistości zwany spostrzeganiem.

Rola tzw. „kategorii centralnych” i „efekt halo” w spostrzeganiu partnera rozmowy

Jeżeli spostrzegamy osobę partnera jako ciepłego emocjonalnie to mamy tendencję do przypisywania mu kolejnych pozytywnych cech mimo, że ich bezpośrednio nie spostrzegamy (że jest inteligentny, prawdomówny).

Jak postawa może wpłynąć na spostrzeganie?

Człowiek spostrzega, to co jest zgodne z postawami, z trudem natomiast docierają do naszej świadomości fakty i zdarzenia sprzeczne z postawami.

Czynniki nadawania i spostrzegania sygnałów

czynniki nadawania i spostrzegania sygnałów; można podzielić na psycho-fizjologiczne (dotyczące procesu spostrzegania do chwili, w której sygnał dojdzie do oka) oraz organiza­cyjno-techniczne (oświetlenie, czy­stość powietrza, ustawienie maszyny i człowieka, odległość między punk­tami obserwacji a okiem), przy czym te ostatnie są w znacznym stopniu uwarunkowane poprzednio omawia­nymi ( -> sygnał w pracy).

Spostrzeganie percepcja zmysły receptory

w odniesieniu do wzroku dostarczone jest oszacowanie wielkości obiektu, kształtu, ruchu, odległości) 3- identyfikacja/rozpoznanie-nadanie znaczenia spostrzeżeniom Ogólne etapy spostrzegania: - wrażenie - stadium polegające na podstawowej recepcji bodźców - selektywne organizowanie bodźców, informacji; wymaga większej aktywności od człowieka Narząd czucia-(receptor) jest to wyspecjalizowana część ciała, wybiórczo odczuwająca pewne rodzaje zmian swego środowiska,

Jakie korzyści czerpie pracownik socjalny z umiejętności spostrzegania i rozumienia innych ludzi?

Poprzez spostrzeganie dochodzimy do rozumienia innych ludzi, co prawda jest to proces długi i bardzo trudny, ale dzięki temu pracownik socjalny może działać lepiej i skuteczniej. Spostrzeganiu towarzyszy komunikacja niewerbalna, która jest przydatna w pracy pracownika socjalnego.

Spostrzeganie społeczne: jak dochodzimy do rozumienia innych ludzi

3) Różnica między aktorem, a obserwatorem – tendencja do spostrzegania zachowania innych jako następstwa ich dyspozycji, gdy wyjaśniamy nasze zachowania tłumaczymy to wpływem czynników sytuacyjnych.

Spostrzeganie społeczne i procesy atrybucji

Tematem tej pracy jest spostrzeganie społeczne w celu wyjaśnienia, w jaki sposób tworzymy wyobrażenia innych i formułujemy o nich sądy. Interesującą cechą spostrzegania społecznego jest to, że tworzymy wyobrażenia szybko i bez wysiłku .

Co oznacza rozumienie procesu spostrzegania jako procesu rozpoznawania i kategoryzacji?

Mogą powstawać w wyniku odbierania złożonych układów bodźców, które następnie są uśredniane albo określane jako najczęstsze *W rozumieniu procesu spostrzegania jako procesu rozpoznawania i kategoryzacji za istotę spostrzegania uznaje się określenie do jakiej kategorii należy dany bodziec *Badanie Posnera – porównywanie liter pod względem zgodności fizycznej, nominalnej lub opartej na regule.

Jaki jest wpływ kontekstu na spostrzegania?

przy czytaniu *B te ułatwiają proces spostrzegania, przyspieszają spostrzeganie i zmniejszają niepewność co do poprawności identyfikacji spostrzeganego obiektu

Podst. epistemologiczne stanowiska wobec procesu SPOSTRZEGANIA. Najbliższe współczesnej koncepcji postrzegania

Świat jest takim, jaki widzimy, nie obejmuje ta teoria złudzeń i halucynacji] -nie spostrzegamy świata zewnętrznego, jedyne, co jest nam bezpośrednio dane to procesy poznawcze -domyślamy się na podstawie własnych procesów psychicznych analizując spostrzeżenia -człowiek aktywnie konstruuje obraz świata posługując się danymi dostarczonymi przez narządy zmysłów, posługuje się informacjami z pamięci i tymi, które są rezultatem jego własnej ...

SPOSTRZEGANIE

  SPOSTRZEGANIE gr. W spostrzeganiu dużą rolę odgrywa system posiadanych pojęć i język podm. io-tu spostrzegającego (-> schemat /1 / intelektualny).

Wpływ pamięci i procesów uwagi na spostrzeganie i rozumienie zachowań innych osób.

Uwaga jest mechanizmem, który pozwala nam spostrzegać tylko część bodźców, pozwala przypominać tylko część wcześniej zakodowanych informacji, uruchamia tylko jeden z wielu możliwych procesów myślenia i wykonuje tylko jedną, z wielu możliwych do wykonania reakcji.

Jakie są podstawowe stanowiska epistemologiczne wobec procesu spostrzegania?

*Spostrzeganie dostarcza dokładny obraz św istniejącego poza nami (zgodne ze zdrowym rozsądkiem, św jest taki jakim go widzę) *Nie można S św zewn.

Omów klasyczne teorie spostrzegania

Teoria asocjacjonistyczna (Wundt, Titchener) *Wrażenia (cecha przedmiotu), a spostrzeżenia (cały przedmiot) *S jako suma wrażeń łączonych na bazie kojarzenia (styczność czasu, styczność przestrzeni, podobieństwo, kontrast) *Pewna suma wrażeń musi dawać to samo S *Czyste wrażenia można wyodrębnić przy pomocy introspekcji *Wrażenia to najprostsza forma S Teoria postaci (Wertheimer, Kofka, Rubin) *Prymat spostrzeżeń nad wrażeniami, wrażenia są ...