Spory o właściwość organów administracji publicznej

spory wewnętrzne – są to spory między organami AP, organy pozostające w sporze są jednym systemie ustrojowym administracji (rządowej, samorządowej) Spory pomiędzy organami jst rozstrzyga, jeżeli spór powstał: - między organami jst – wspólny dla nich organ wyższego stopnia, w razie braku – sąd administracyjny, - między kierownikami służb, inspekcji, straży administracji zespolonej tego samego powiatu, działających ...

Spory i konflikty międzynarodowe

Ze względu na podłoże i charakter sporu rozróżniamy: - spory polityczne, kwalifikują interesy polityczne, racja stanu, żywotne interesy narodowe itp. Przedmiotem spory bywają terytoria oraz granice na lądzie lub morzu, pogłębione prze czynniki narodowe i etniczne.

Spory terytorialne, narodowościowe, polityczne i religijne w Europie XX / XXI w.

Przedmiotem sporu mogą być terytoria i granice państw na lądzie lub morzu (spory terytorialne, graniczne). Religie bywają często przyczyną lub pretekstem do wywołania konfliktów zbrojnych (spory religijne).

SPORY MIĘDZYNARODOWE I SPOSOBY ICH ZAŁATWIANIA

prestiżowe) dla danych celów Spór może mieć znaczenie: istotne dla odnośnego państwa drugo - lub trzeciorzędne - tendencja do wyolbrzymiania wagi sporu Sposoby rozstrzygania sporów międzynarodowych: w przeszłości na drodze pokojowej lub w drodze wojny lub zastosowania siły, bądź groźby jej użycia obecnie głównie Karta NZ zabrania uciekania się do wojny, użycia siły w stosunkach międzynarodowych, a ...

Stosunki międzynarodowe-spory

Praktyka wykształciła dwa systemy wyznaczania składu osobowego sądów rozjemczych: 1) tradycyjny system „europejski”, który polega na przekazaniu sporu do rozstrzygnięcia szefowi wybranemu trzeciego państwa (królowi, prezydentowi), 2)system „amerykański”, który polega na oddaniu sporu do rozstrzygnięcia komisji mieszanej [joint commission); komisja jest pięcio- lub trzyosobowa, w jej skład wchodzą po jednej lub dwie osoby delegowane przez państwa ...

Spory i konflikty międzynarodowe

Spory polityczny (dotyczą zwykle honoru i żywotnych interesó państwa) ? Spory prawne ? Spory lokalne, regionalne oraz globalne ?

SPORY I KONFLIKTY MIĘDZYNARODOWE

Jest to warunek powstania sporu ale go nie implikuje Dodatkowym czynnikiem powstania sporu jest okreslony czyn państw , tzw działanie , zaniechanie, lub znoszenie , który nadaje sporowi charakter polit , prawny i ekonomiczny .

Bakterie tworzące spory

 Bacillus cereus ma na ogół średnią odporność na temperaturę, czasem jednak gatunek ten może wytwarzać wysoce odporne na obróbkę termiczną spory, które mogą oddziaływać nawet na produkty UHT. to bakterie tworzące spory, które zazwyczaj nie rosną w obecności powietrza.

SPORY O ŹRÓDŁA POZNANIA

Dwa zasadnicze spory dotyczące źródeł poznania ludzkiego to spór między aposterioryzmem a aprioryzmem i spór między racjonalizmem a irracjonalizmem. Oprócz tych toczą się spory dotyczące poszczególnych źródeł poznania; np.

SPORY I KONFLIKTY W PRAKTYCE MIĘDZYNARODOWEJ

Nie uregulowano również sporu między Japonią , Koreą Płd i Chinami o rozgraniczenie stref wód terytorialnych . Przedmiotem sporu pozostaje Archipelag Senkaku do którego roszczenia wysyłaja Japonia , Chiny i Tajwan .

SPORY I KONFLIKTY MIĘDZYNARODOWE - MAPA ZAGROŻEŃ

Część z nich to zaciekłe i krwawe wojny Nowe spory maja podłoże religijne , narodowościowe i wynikaja tez z prawa do samostanowienia , bardzo wazne jest walka o bogactwa natuaralne .

Spory królów ze szlachtą w złotym wieku

"Spory królów ze szlachtą w złotym wieku" to jeden z wolumenów serii wydawniczej pt.

Spory zbiorowe

W celu uniknięcia strajku związek zawodowy reprezentujący w sporze interesy pracowników może podjąć próbę rozwiązania sporu występując z wnioskiem o rozstrzygniecie do Kolegium Arbitrażu Społecznego przy sadzie okręgowym (sad pracy i ubezpieczeń społecznych).

CESARSTWO RZYMSKIE NA WSCHODZIE - SPORY RELIGIJNE — MONOFIZYTYZM

  Antagonizmy nurtujące społeczeństwo wschodniej części Cesarstwa znajdowały często ujście w sporach dogmatycznych. Obok omówionych poprzednio „herezji", sprawą, która podniecała umysły ludzi ówczesnych, były spory chrystologiczne, tzn.

Spory o Konstytucję Europejską

Zdaniem przeciwników inwoctio dei czy zapisu o roli chrześcijaństwa należy unikać w tekście konstytucji europejskiej jakiegokolwiek bezpośredniego odwołania do związku religią chrześcijańską z powodu zamieszkiwania w Europie sporych grup ludności muzułmańskiej oraz perspektywy przyjęcia do UE Turcji.

SPORY

SPORY — bardzo różne utwory, na ogół bezpłcioweciała rozrodcze o charakterze przetrwalników;u pierwotniaków jest to stadium rozwojoweodznaczające się dużą odpornością dziękiwystępowaniu grubej otoczki; u pasożytniczychsporowców — stadium, w którym najczęściejpierwotniak opuszcza jednego żywiciela, a zarażadrugiego.

Orygenesowskie spory

Nauka wielkiego Aleksandry jeżyka wywołała wcześniej spory niż Trzy rozdziały. Przedmiotem sporu była ortodoksyjność samego Orygenesa oraz jego nauka o stosunku Syna do BogaOjca, preegzystencji dusz i zmartwychwstaniu ciał.

Spory teologiczne renesansu karolińskiego

W czasach Karola Wielkiego spory nie były wynikiem rozwoju nauk teologicznych we Frankonii, alemiały swe źródło w wydarzeniach poza jej granicami. Później odgrywała wielką rolę w sporach teologicznych miedzy Kościołemwschodnim i zachodnim.

Napięcia, sytuacje i spory zagrażające pokojowi

Pojęcie sytuacji, oznaczające napięcie w stosunkach międzynarodowych i taki stan rzeczy, który może doprowadzić do sporu i najczęściej go poprzedza.

Spory i konflikty w A. Łacińskiej

Treść podpisanej konwencji o Kanale Panamskim była przedmiotem sporu między obu państwami przez lata.