Sponsoring

Sponsoring

Czytaj Dalej

SPONSORING JAKO NARZĘDZIE PUBLIC RELATIONS - RODZAJE

Następne kryterium dzieli sponsoring ze względu na zakres działań sponsora: sponsoring skoncentrowany (działaniasponsoringowe dotyczą jednej dziedziny) i zróżnicowany (sponsor wykorzystuje do promocji różne dziedziny).

SPONSORING JAKO NARZĘDZIE PUBLIC RELATIONS - SPONSORING A MECENAT

Różnice między sponsoringiem a mecenatem Sponsoring w swojej formie zbliża się do mecenatu, często nawet nieprawidłowo stosuje się wymiennie oba tepojęcia.

Sponsoring

Obszary zastosowań Sponsoring wyrósł z mecenatu (twórcą mecenatu uznaje się rzymskiego arystokratę Gaiusa Cilniusa Mecenasa); początki sponsoringu datuje się na lata 20-te XX wieku.

SPONSORING JAKO NARZĘDZIE PUBLIC RELATIONS - WZROST ZNACZENIA

2) Sponsoring i mecenat różnią się między sobą intencją działania; mecenat jest działalnością charytatywną, sponsoringzakłada wzajemność świadczeń i korzyści.

Co to jest sponsoring?

  Sponsoring to bezpośrednie lub pośrednie finansowanie lub współfinansowanie, wyrażane w pieniądzu, rzeczach lub usługach, dokonywane przez określony podmiot (sponsora) na rzecz wybranej osoby fizycznej, organizacji, instytucji lub innej struktury prawnej (sponsorowanego) w celu wykonania przez nią zobowiązań wykazanych w umowie sponsoringowej, a zmierzających do utrwalenia lub spotęgowania renomy tego podmiotu, do podwyższenia stopnia jego ...

SPONSORING JAKO NARZĘDZIE PUBLIC RELATIONS - POZYTYWNY WIZERUNEK JAKO GŁÓWNY CEL

Sponsoring w takim ujęciu częstowspiera lub w dużej mierze zastępuje prowadzone działania typowo reklamowe. Wpływanie na wizerunek przez sponsoring wiąże się także z różnymi zagrożeniami.

Sponsoring

sponsoring był szczególnie widoczny w sporcie i w działalności charytatywnej. Kształtowanie pozycji firmy oraz umocnienie pozycji poszczególnych produktów na rynku może odbywać się poprzez sponsoring.

SPONSORING JAKO NARZĘDZIE PUBLIC RELATIONS - POMIAR SKUTECZNOŚCI

- Trudności z poprawnym metodologicznie sformułowaniem pytań o sponsoring, tak aby wyniki były wiarygodneaby respondenci nie pomylili podczas badań sponsoringu z tablicami reklamowymi).

Sponsoring w kulturze

Trzeci typ przedsiębiorstw stanowiła grupa postrzegająca swoje zaangażowanie w kulturze jako klasyczny sponsoring, siebie zatem jako klasycznych sponsorów.

SPONSORING JAKO NARZĘDZIE PUBLIC RELATIONS - PODSTAWOWE ZASADY DŁUGOFALOWEJ KONCEPCJI SPONSORIGU

Sponsoring oddziałuje na różne grupy adresatów, którymi są: - publiczność bezpośrednia bezpośredni uczestnicy sponsorowanego wydarzenia) i pośrednia (inna publiczność,która dowiaduje się o działaniach sponsorskich firmy), - adresaci obecni (obecni klienci, pracownicy, inwestorzy, grupy opiniotwórcze oraz adresaci potencjalni (potencjalniklienci, pracownicy, inwestorzy, grupy opiniotwórcze Koncepcja ...

Podstawowe narzędzia kształtujące wizerunek firmy - Sponsoring

Sponsoring jest szczególnie użyteczny dla producentów wyrobów objętych ustawowym zakazem reklamy np.

Sponsoring telewizyjny

Uświadomienie i utrwalenie świadomości marki w kontekście prestiżowego wydarzenia kulturalnego Charakter założonej widowni – potencjalni nabywcy usług Sponsorowana impreza o najwyższej randze kulturalnej Podkreślenie zaangażowania sponsora w sprawy kultury polskiej Wzmocnienie wizerunku sponsora jako firmy poważnie traktującej rynrk polski   Cel badań Próba oszacowania efektywności billboardów sponsorskich ze względu ...

SPONSORING JAKO NARZĘDZIE PUBLIC RELATIONS - SPONSORING W INTERNECIE

Jednak pewne wydarzenia mają miejscetylko w Internecie, co pozwala na poszerzenie form działalności sponsoringowych.

SPONSORING JAKO NARZĘDZIE PUBLIC RELATIONS - POCZĄTKI

Korzenie sponsoringu możemy odnaleźć już w starożytnej Grecji.

SPONSORING JAKO NARZĘDZIE PUBLIC RELATIONS - ZASADY SPORZĄDZANIA UMÓW SPONSORSKICH

Sponsora i sponsorowanego winna wiązać umowa. Jest ona z prawnego punktu widzenia umową nienazwaną,sponsor i sponsorowany mają zatem dużą swobodę w usta laniu warunków kontraktu, który jest ograniczony przezuwarunkowania przewidziane w przepisach bezwzględnie obowiązujących (art. 473 par. 2 k.c.). Mimo...