Społeczność

Czytaj Dalej

Społeczność międzynarodowa i jej rozwój

Społeczność międzynarodowa- jest zrzeszeniem skupiającym uczestników SM.

Trzy fazy rozwoju społeczności międzynarodowej:

I W średniowieczu pod tym pojęciem rozumiano „rodzinę europejskich narodów chrześcijańskich”. Próbowano wtedy nadać temu pojęciu szersze znaczenie. Stanisław ze Skarbomierza...

Społeczność międzynarodowa, faza kształtowania się i struktura

Społeczność to zrzeszenie skupiające uczestników stosunków md. Długi proces rozwoju i złożony. Samo pojęcie stosowane przez filozofów starożytnych, zwłaszcza stoików a później teologów chrześcijańskich. Ale klasyczny typ stosunków md. powstał dopiero w XV/XVI w.

Trzy fazy rozwojowe społeczności...

ABC społeczności lokalnej

1. Czym jest społeczność lokalna ? Społeczność lokalna jest to zbiorowość zamieszkująca wyodrębnione, stosunkowo niewielkie terytorium, jak np. parafia, wieś, czy osiedle, w której występują silne więzi wynikające ze wspólnoty interesów i potrzeb, a także z poczucia zakorzenienia i przynależności do zamieszkiwanego miejsca. Badania społeczności lokalnych w socjologii prowadzone są w ramach socjologii miasta i socjologii wsi. Ze względu na wielkość struktur badanego ...

Społeczność międzynarodowa - geneza i struktura

Społeczność to zrzeszenie skupiające uczestników stosunków md. Długi proces rozwoju i złożony. Samo pojęcie stosowane przez filozofów starożytnych, zwłaszcza stoików a później teologów chrześcijańskich. Ale klasyczny typ stosunków md. powstał dopiero w XV/XVI w.

Trzy fazy rozwojowe społeczności...

Społeczność państwowa i grupa państwowa.

Zbiorowość, w której wytworzyły się liczne i powiązane stosunki społeczne, nazywamy społecznością. Każda społeczność jest zbiorowością, nie każda zbiorowość jednak może być społecznością. Większość stosunków społecznych kształtuje się w obrębie społeczności niezależnie od tego czy jest to jakaś społeczność lokalna, np. osiedlowa lub parafialna, czy też obejmująca ludzi żyjących w granicach danego państwa, tworzących zatem społeczność ...

Państwo i jego porządek prawny a społeczność międzynarodowa

PAŃSTWO I JEGO PORZĄDEK PRAWNY A SPOŁECZNOŚĆ MIĘDZYNARODOWA. Poza wewnętrznymi porządkami prawnymi i systemami prawa poszczególnych państw- istnieją także inne porządki prawne. Tak więc, współczesna charakterystyka prawa jako wieloaspektowego zjawiska kulturowego, byłaby niepełna bez uwzględnienia charakterystycznych cech tych innych porządków prawnych, a przede wszystkim międzynarodowego porządku prawnego- określanego jako prawo międzynarodowe publiczne oraz ...

Pojęcie i cechy społeczności lokalnych. Funkcje społeczności lokalnych

Społeczności lokalne – cechy społeczności lokalnych:

wyodrębnione terytorium zamieszkałe przez określoną liczbę osób – np. może być to kamienica lub miasto, trudno jest ustalić górną granice, ale określa się ją przez możliwość nawiązywania bezpośrednich kontaktów...

Społeczność międzynarodowa

ogół suwerennych państw. Utrzymujących stosunki wzajemne regulowane przez prawo międzynarodowe

ogół niesuwerennych podmiotów, czyli wszystkich uczestników stosunków międzynarodowych wyposażonych w zdolność do działania na płaszczyźnie międzynarodowej, których prawa i obowiązki są...

Interpretacja mechanizmów rozwoju osobowości wg E.Fromma (potrzeby a społeczność i kultura)

Wg Froma człowiek dzięki ewolucji odrywając się od natury coraz bardziej wchodzi w układ interakcji ze społecznością. To natura dawała mu szansę na spełnienie, bowiem bycie w zespoleniu z natura było związane ze świadomością swoich stanów. Człowiek odchodząc od natury wydawałoby się, że jest...

Społeczność praktyków

Charakterystyka

Jest to pewna forma rozszerzonej pracy grupowej czy też współpracy w przedsiębiorstwie.

Ideą społeczności praktyków jest zacieśnienie kontaktów pomiędzy ludźmi realizującymi takie same bądź podobne zadania w organizacyji, tak aby mogli oni się wymieniać swoją wiedzą i...

Podaj definicję społeczności

Społeczność - połączony ze sobą więziami zbiór należący do danego środowiska społecznego lub zawodowego, zbiorowość osób związanych ze sobą na przykład wspólnym terenem zamieszkania (społeczność lokalna), sposobem wzajemnej komunikacji (społeczność użytkowników Internetu) lub wyznawanymi...

Jeden z najistotniejszych sądów sformułowanych przez Arystotelesa dotyczy człowieka, którego rozwój uwarunkowany jest przez społeczność.

Cyt.{ Ci więc, którzy mniemają, że nie ma istotnej różnicy między kierującym mężem stanu, królem, głową domu i panem, są w błędzie...}. Pozycja człowieka w społeczności była od wieków tematem frapującym filozofów. Społeczności jakże ściśle określonej w hierarchii przewodnictwa. Zaznajamiając się z kartami historii, jesteśmy w stanie określić pozycje dominanta. Była ona ściśle określona predyspozycjami, intelektem i co za tym idzie była wartością ...

Program „Bezpieczne Tychy – Dość Milczenia” jako przykład współdziałania Rady Miasta i Policji w celu poprawienia jakości życia mieszkańców. Dobre i złe strony wdrażanego programu dla społeczności lokalnej

Bezpieczeństwo, a właściwie jego brak stanowi od dawna bardzo duży problem społeczny całych państw jak również społeczności lokalnych. Przestępczość to problem społeczny o wymiarze subiektywnym oraz obiektywnym a więc powodujący poczucie zagrożenia wśród społeczeństwa, jak i dysfunkcjonalność danego systemu społecznego. Walka z przestępczością stanowi często główny przedmiot działań polityk na poziomie międzynarodowym, krajowym i lokalnym. To właśnie ...

Społeczności lokalne

Socjologia wyróżniła wiele typów więzi społecznej (Ziółkowski 1965). Rozróżnia się m.in. więź społeczną opartą na konsensusie oraz na zróżnicowaniu współzależności elementów. W więzi pierwszego typu istotna jest jedność społeczna oparta na wspólnocie zwyczajów, wierzeń, uczuć i tradycji, w...

Społeczności zwierzęce

Liczne grupy zwierząt, np. pszczoły, bizony, wilki lub walenie, wykształ­ciły złożone struktury społeczne, w których każdy osobnik ma ściśle określoną pozycję. Taka hierarchia zapobiega konfliktom pomiędzy osobnikami i pozwala na sprawne funkcjonowanie całego stada. Przebywanie w stadzie daje...

Analiza społeczności internetowych na przykładzie portali internetowych i towarzyszących im społeczności internetowych oraz serwisów randkowych, opartych o Web 2.0

Opracowanie sporządzone na potrzeby procesu rekrutacyjnego w serwisie społecznościowym X.Y.Z na podstawie pracy zaliczeniowej własnego autorstwa. Praca zaliczeniowa w oryginale, oraz opracowanie w wersji PDF dostępne po uprzednim kontakcie Rynek witryn społecznościowych dla singli jest bardzo zróżnicowany. Jeśli chodzi o najważniejsze i najbardziej znaczące z nich należałoby przede wszystkim wymienić: Polskie: - sympatia.pl - fotka.pl - randki.wp.pl - ...

Naród jako społeczność ideologiczno-narodowa.

Na początku zastanówmy się co oznacza termin: naród. Naród jest to zbiorowość ludzi wyróżniająca się wspólną świadomością narodową. Stanowi przede wszystkim wspólnotę idei, toteż pierwszym warunkiem jej ukształtowania się jest istnienie jednej lub wielu ideologii narodowych, tj. takich, których celem jest mobilizacja możliwie dużej części populacji, uznanej za naród, do obrony jego – tak lub inaczej zdefiniowanych – interesów. W miarę rozpowszechniania się ...

Społeczność lecznicza

społeczność lecznicza; świadome oddziaływanie na organizację instytucji leczniczej w celu ukształtowania ze wszystkich jej pracowników i pacjentów zintegrowanej grupy społecznej, która wspólnie dąży do dostarczenia jej członkom sytuacji życiowych uczących prawidłowego współżycia z ludźmi i...

Kościół jako stowarzyszenie, społeczność, societas

To pojęcie pragnie powiedzieć, zaproponować, rozumienie Kościoła jako pewnego stowarzyszenia. Spojrzenie bardziej na socjologiczne wymiary - Bellarmin.

Podkreśla on instytucjonalność Kościoła:

1. przeciwko błędom Wikleffa i Hussa

2. przeciwko pelagianom

3. przeciwko nauce reformatorów w ich wyznaniu...

Wiek XIX i początek XX wieku - Ekspansja społeczności międzynarodowej

wiek XIX – rozwój państw kapitalistycznych; rewolucja przemysłowa doprowadziła do nasilenia współpracy międzynarodowej; walki społeczne (solidaryzacja robotników w skali międzynarodowej) spowodowane wyzyskiem kapitalistów; ruchy narodowowyzwoleńcze w Polsce i na Bałkanach.

Poszerzenie się...