Społeczeństwo

Czytaj Dalej

ZAUFANIE – FUNDAMENT SPOŁECZEŃSTWA - Społeczeństwa niskiego zaufania

Dominuje w nich kultura cynizmu (rozpowszechnione przeko-nania o powszechnym braku wiarygodności, uzasadniające nieufność i podejrzliwość jako właściwą postawę). Ludzie są pod presją społ., aby nikomu nie ufali. Kręgi nieufności i niewiarygodności poszerzają się, a kręgi zaufania i wiarygodności...

ZAUFANIE – FUNDAMENT SPOŁECZEŃSTWA - Społeczeństwa wysokiego zaufania

Wytwarza się w nich i umacnia kultura zaufania (normaty-wny ideał ufności). Ludzie są pod presją społ., aby ufali innym i aby byli wiarygodni wobec innych. Kręgi zaufania i wiarygodności poszerzają się, a nieufności i niewiarygodności ulegają redukcji.

Społeczeństwo internetowe

 

Chcemy czy nie, funkcjonujemy w społeczeństwie, w którym nasze życie coraz bardziej zależy od komputerów. To radykalnie zmienia sposób, w jaki uczymy się, pracujemy czy wypoczywamy. Dynamiczne zmiany zachodzące w przemyśle informatycznym i telekomunikacyjnym w sposób gwałtowny i nieodwracalny zmieniają...

Modele biegunowe nowoczesności społeczeństwa

Wielu następców Comte'a charakteryzuje nowoczesność, stosując nieco inną strategię. Wydobywają mianowicie cechy nowoczesności przez opozycję do społeczeństwa tradycyjnego. Proponują biegunowe, dychotomiczne modele (Max Weber powiedziałby: kontrastowe „typy idealne") przeciwstawiające nowy i stary...

Społeczeństwo kapitalistyczne a społeczeństwo industrialne

ANALIZA GLOBALNEGO SPOŁECZEŃSTWA (NARODOWEGO) I JEGO STRUKTURY

Współczesne społeczeństwo aby odróżnić je od innych społeczeństw jest przez socjologów określane dwojako, specyfika gospodarcza odróżnia je od społeczeństw dawnych.

społeczeństwa kapitalistyczne (starsze określenie) to...

Współczesne społeczeństwo polskie

1. POJĘCIE SPOŁECZEŃSTWA Społeczeństwo: 1) pot. ogół mieszkańców danego kraju 2) zbiór ludzi o wspólnej kulturze, którą przekazują kolejnym pokoleniom, wspólnym terytorium i wspólnej tożsamości1 3) zorganizowana zbiorowość, którą charakteryzuje stosunkowo wysoki stopień złożoności, poczucie odrębności oraz względna intensywność oddziaływań wzajemnych pomiędzy jego członkami, połączonymi podobieństwem warunków życia, podziałem pracy, normami ...

Społeczeństwo

Jak budować właściwe podstawy komunikacji społecznej ? 1. Wstęp czyli kilka słów o społeczeństwie obywatelskim W nurcie ideologii związanych z rozwojem cywilizacyjnym i społecznym wyraźnie można wyodrębnić myśl europejską, silnie podkreślającą humanizm, udział jednostki w życiu społecznym, jej prawa do współstanowienia oraz tworzenia lokalnych społeczności. Źródeł tego sposobu myślenia należy dopatrywać się w historycznych przesłankach i hasłach ...

Społeczeństwo informacyjne a komunikowanie międzynarodowe

 

Na naszych oczach, w naszej obecności i nierzadko także przy aktywnym udziale zamykany jest pewien rozdział w historii cywilizacji, w tym także w sferze komunikowania międzynarodowego. Kończy się epoka przemysłowa, rozpoczęta jeszcze w XVIII wieku, a zaczyna cywilizacja informacyjna, która – zdaniem...

Społeczeństwo obywatelskie

Charakterystyka

Rodowód pojęcia społeczeństwa obywatelskiego wywodzi się od filozofii politycznej Arystotelesa, który w "Polityce" zdefiniował pojęcie obywatela jako kogoś, kto jednocześnie rządzi i jest rządzony. To, co wyróżnia człowieka to jego rozumność, która jednocześnie sprawia, że jest...

Edukacja w społeczeństwie informacyjnym

TEMAT: Edukacja w społeczeństwie informacyjnym. Plan pracy: 1.Analiza tematu – wyjaśnienie pojęć: edukacja i społeczeństwo informacyjne oraz krótki wstęp. 2.Edukacyjne zastosowanie mediów, takich jak komputer, internet, radio, telewizja, prasa, książki. media jako środki, które uczą, pomagają w nauce, zdobywaniu, uzupełnianiu oraz pogłębianiu wiedzy kierunki przemian w edukacji w społeczeństwie informacyjnym 3.Negatywny wpływ mediów na ...

Narkomania w oczach społeczeństwa. Stereotypy

O tym, że narkomania jest poważnym problemem nie trzeba nikogo przekonywać. Narkomania jest problemem nie tylko jednostki, dotyczy każdego człowieka, całego społeczeństwa. Nawet, jeśli nie dotyka nas ona bezpośrednio, to, na co dzień się z nią stykamy w szkole, w pracy, na ulicy. Problem narkotyków jest bardzo medialny, dlatego środki masowego przekazu na każdym kroku atakują nas informacjami dotyczącymi tego problemu. Świadczy to również o tym, że problem jest duży. W ...

Społeczeństwo informacyjne

W poł. lat 60-tych rząd Japonii zaangażował dla celów planowania gospodarczego grupę ekspertów, której zadaniem było zbadanie ówczesnych trendów rozwoju społeczeństwa japońskiego. W raporcie wydanym w 1966 r. użyli oni sformułowania "społeczeństwo informacyjne" dla określenia kierunku, w jakim zmierzał rozwój tego kraju. Społeczeństwo informacyjne- taki typ społeczeństwa, w którym udział sektora informacyjnego gospodarki w dochodzie narodowym, a także zatrudnienie ...

Procesualna natura społeczeństwa

Społeczeństwa ludzkie zmieniają się nieustannie na wszystkich poziomach swojej wewnętrznej złożoności zmieniają się na poziomie makro -ekonomii, systemu politycznego i kultury; na poziomie mezzo – wspólnot, grup i organizacji; oraz na poziomie mikro -indywidualnych działań i interakcji. Społeczeństwo...

Człowiek, społeczeństwo, państwo w myśli filozoficznej i politycznej oświecenia

Oświecenie to epoka bardzo burzliwa, przełomowa i złożona. " Stara Europa " w tym okresie rozpoczyna się silnymi i absolutnymi rządami królów francuskich, a kończy rewolucją i panowaniem Napoleona I Bonapartego.

Zapanował wręcz chaos, z którego wyłonił się nowy zupełnie inny świat. Powstały nowe...

Społeczeństwo sieciowe a jednostka - na podstawie teorii Maneula Castellsa

Ogólny schemat koncepcji społeczeństwa sieciowego zasadniczo wykreował się w pierwszej połowie lat 90. ubiegłego wieku. Jego propagatorem był Manuel Castells, który za-warł swe poglądy w trylogii zatytułowanej „The Information Age: Economy, Society and Cul-ture”. Jego praca stanowi niejako preludium do dalszego ciągu rozważań dotyczących współ-czesnych zmian systemowych, gospodarki informacyjnej i społeczeństwa informacyjnego. We współczesnym świecie podstawą ...

Społeczeństwo polskie diagnoza stanu obecnego

1.Konsumpcjonizm masowa konsumpcja? 2.Kryzys wartości relatywizm? 3. świat polityki 4.Bieda marginalizacja społeczna- wykluczenie. Polska jest krajem o bardzo bogatej historii, była poddawana wielu próbom takim jak liczne wojny, utrata niepodległości, reżim totalitarny, które miały niebagatelny wpływ na ludność zamieszkującą tereny Polski. W trakcie tych wszystkich wydarzeń społeczeństwo polskie ulegało znacznym zmianom, musiało się przystosować do nowych sytuacji i ...

Funkcje i rozwój społeczeństw

Niezależnie od swojej wielkości i poziomu tech­nologicznego zaawansowania, wszystkie społe­czeństwa mają do spełnienia kilka podstawowych zadań. Muszą sformalizować stosunki między­ludzkie, ustalić hierarchię społeczną i umożliwić swym członkom lepsze dostosowanie się do warun­ków...

Kapitał ludzki innowacyjność społeczeństwo informacyjne „Wpływ kapitału ludzkiego na rozwój gospodarczy regionu”

„Wpływ kapitału ludzkiego na rozwój gospodarczy regionu” 1. Pojecie kapitału ludzkiego Pojęcie kapitał ludzki (human capital) pojawiło się po raz pierwszy w 1975 r. za sprawą noblisty z zakresu ekonomii Gary’ego S. Beckera. W polskim piśmiennictwie funkcjonowało ono najpierw jako społeczny koszt pracy żywej, a użyte zostało po raz pierwszy w pracy S.R. Domańskiego Kapitał ludzki i wzrost gospodarczy w 1990 r., który zdefiniował je jako „zasób wiedzy,

Społeczeństwo polskie pod okupacją niemiecką i sowiecką.

Terrozywanie społeczeństwa polskiego pod okupacja niemiecką i sowiecką na terenie Polski w czasie II wojny swiatowej WSTĘP Konflikt Związku Radzieckiego i Niemiec z Polską, podczas II wojny światowej, postrzegamy dokładnie, w szerokich kontekstach, w drobnych szczegółach i zmaganiach polityczno – militarnych o granicę zachodnią i wschodnią Polski. Jest to dział historii wymagający głębszego rozpatrzenia losów terroryzowanego społeczeństwa polskiego ze strony ...

Organizacje pozarządowe w kontekście społeczeństwa obywatelskiego i prasy.

1.Społeczeństwo obywatelskie Coraz częściej w literaturze przedmiotu odnajdujemy postulat, aby porzucić analityczne rozważania o stopniu rozwinięcia w Polsce społeczeństwa obywatelskiego. Autorzy sugerują, aby w zamian za to zastanawiać się jakie są specyficzne dla naszej tradycji formy aktywności społecznej. Inaczej mówiąc: nie oglądajmy się na inne kraje ? zobaczmy, jakie jest polskie społeczeństwo obywatelskie, uchwyćmy jego specyfikę. Jednak podejście to wydaje ...