Spójność

Czytaj Dalej

Polityka spójności

Charakterystyka

Polityka spójności polega na wzmocnieniu spójności gospodarczej i społecznej Wspólnoty Europejskiej, poprzez zmniejszenie dysproporcji w poziomach rozwoju różnych regionów oraz zacofania regionów lub wysp najmniej uprzywilejowanych, w tym obszarów wiejskich. Celem polityki spójności...

Fundusz spójności

Rozdział I Fundusz spójności – historia i zasady funkcjonowania. 1.1. Geneza ustanowienia funduszu spójności. . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.2. Zasady działania. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.2.1.1. Umocowania prawne. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.2.1.2. Instytucje. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Próby zapewnienia skuteczności regulacji międzynarodowej przez spójność polityki ekonomicznej

 

Globalizacja nie jest prostą kontynuacją internacjonalizacji gospodarki światowej, ponieważ tworzy zasadnicze zmiany w jej strukturze i sposobie funkcjonowania. Pojęcie internacjonalizacji zakła­dało, że gospodarki narodowe i podmioty gospodarcze działają w ramach wła­snego terytorium. Mimo rosnącej...

Europejski Fundusz Spójności

Charakterystyka

Europejski Fundusz Spójności (Cohesion Fund)- został powołany na mocy z Maastricht|Traktatu z Maastricht.

Nie należy do grupy funduszy strukturalnych, jednakże ma strukturalne zastosowanie.

Różnica pomiędzy Funduszem Spójności a pozostałymi funduszami polega na tym, że zakres jego...

Wymień i krótko omów podstawy finansowania WPReg. w Polsce według Naczelnych Strategicznych Ram Odniesienia / Narodowej Strategii Spójności (programy operacyjne)

Łączna suma środków zaangażowanych w realizację Narodowej Strategii Spójności wyniesie około 85,6 mld euro. Z tytułu realizacji NSS średniorocznie (do roku 2015) będzie wydatkowe około 9,5 mld euro, co odpowiada około 5% produktu krajowego brutto. Z tej sumy:

67,3 mld euro będzie pochodziło z...

Omów zasady organizacji polityki regionalnej (programowania, partnerstwa, kompatybilności, spójności)

Zasada programowania polega na określeniu wieloletnich (teraz na lata 2007-2013) priorytetów na poziomie Unii Europejskiej i państwa członkowskiego, sposobu finansowania oraz systemu zarządzania i kontroli. Zasada ta ulega modyfikacji w stosunku do poprzedniego okresu, co pozwoliło nie tylko na dostosowanie...