Solidarność

Czytaj Dalej

Powstanie "Solidarności" - lato 1980

Powstanie „Solidarności” – Lipiec, Sierpień ‘80 Przyczyny strajków, ich przebieg i rezultaty Władza ludowa wobec „Solidarności” Pisząc o „Solidarności”, mam na myśli wielki, ogólnopolski ruch robotniczy, który w walce o prawa i przywileje dla swojej klasy z nominalnie własną, gdyż „robotniczą” władzą doprowadził do jej upadku. Realnie przyczynił się do zmiany systemu i zerwania wasalnego stosunku Polski wobec Związku Socjalistycznych ...

Solidarność społeczna – dobroczynność czy minimalizacja nierówności społecznych?

termin solidarność społ. Dla wielu ludzi kojarzy się trochę z ideą dobroczynności. Jednak jego sens jest zupełnie inny obecnie (ówcześnie) społeczeństwa zmierzają do solidarności interesów i oddalają się coraz bardziej od dobroczynności. Jest nawet prawdopodobne, że społeczeństwa...

Dzieje PRL - Rok 1980: powstanie NSZZ Solidarność

W 80 roku następował głęboki kryzys, któremu nawet VIII zjazd PZPR nie mógł zaradzić. Zaczęły wybuchać strajki - w Lublinie, na Dolnym Śląsku, w Wielkopolsce i na Wybrzeżu. Na czele Międzyzakładowego Komitetu Strajkowego stanął Lech Wałęsa. Ruch strajkowy był bardzo zdyscyplinowany. Nie...

Polska - zwycięstwo Solidarności

W Polsce, tak jak w innych krajach wschodnioeuropejskich, niezadowolenie społeczne wydawało się nie mieć znaczenia wobec siły komunistycznego reżymu, popieranego przez Związek Radziecki. Jednak w 1980 roku niezależny związek zawodowy Solidarność rozpoczął swoją działalność, która w efekcie...

Poezja wobec katastrofy - Solidarność

Zaimek „my” („nas”) w modlitwie żałobnej odnosi się także do reguły solidarności. „My,cywilizacje, wiemy już, że jesteśmy śmiertelne” – pisał Paul Yalery. „Zbliżamy się do końcaz matematyczną dokładnością” – oświadczał bohater Nóg Izoldy Morgan Jasieńskiego. „Wstuku ciężkich serc / nam ani...

Znaczenie „Solidarności” i papieża – Polaka dla polityki międzynarodowej doby zimnej wojny

„Solidarność”

ukoronowanie wcześniejszej działalności opozycyjnej: np. KOR – Komitet Obrony Robotników.

wyłom w systemie bloku wschodniego

demonstracje nie studentów ani intelektualistów ale robotników

w latach 80-tych wielu działaczy odchodziło od partii komunistycznej, z kolei...

Formy solidarności społecznej i ich miejsce w strukturze społecznej

prawdziwa solidarność jest możliwa tylko pomiędzy jednostkami mającymi podobne interesy bezpośrednie- te interesy potrafiła skoordynować nowoczesna instytucja związków,

są pewne rodzaje stowarzyszeń, które mogą sprowadzić solidarność do interesów sprzecznych np.: spółdzielnie...

Więź społeczna – ujęcia klasyczne (koncepcja „woli” u F. Tonnies i „solidarności u E. Durkheima), płaszczyzny objawiania się więzi, rodzaje więzi, jej przejawy oraz rozkład.

Pojęcie więzi społecznej: W socjologii funkcjonują dwie znane typologie: Tonniesa Gemeinschaft und Gesellschaft Durkheima przeciwstawienie społeczeństw o solidarności mechanicznej i solidarności organicznej Obie odwołują się do dwu rodzajów więzi społecznej, przypisują im różne podstawy, różny charakter, odmiennego rodzaju manifestacje i wytwory. Termin więzi społeczne nie jest jednoznacznie rozumiany. Posługujemy się terminem zbiorowości społecznej dla określenia ...

Scharakteryzuj zasady równości wobec prawa, solidarności

 

Zasada równości wobec prawa odnosi się do zywkłych obywateli i do najwyższych dostojników państwowych. Za wszelkie przewinienia muszą być tak samo odpowiedzialni jak pozostali obywatele. Równość wobec prawa nie znaczy jednak to samo co równość ekonomiczna czy społeczna, gdyż każde społeczeństwo...

Czym jest społeczeństwo i od czego zależą jego przemiany (nawiązanie np. do wojny, zabory „Solidarność”).

Według Szczepańskiego Społeczeństwo to wszystkie formy życia zbiorowego współistniejące, krzyżujące się tzn. mające część wspólnych członków, uzupełniające się w ramach jednego narodu, państwa czy konfiguracji kulturowej, mające określoną zasadę odrębności, utrzymujące swój byt przez dłuższy okres, co najmniej kilku pokoleń, mające swoje odrębności kulturowe, strukturalne i swoje osobliwości rozwoju dziejów. Są poglądy, które upatrują istotę ...

Wczesna dorosłość: szanse rozwoju - Solidarność społeczna

Zdolność do solidaryzowania się z innymi ludźmi łączy w sobie dziecięce poczucie bycia związanym z kimś i dorosłe poczucie moralnej odpo­wiedzialności za los drugiego człowieka. Wynika z rozwoju w obszarze własnej moral­ności, który to wg R. Rorty’ego (1996) dotyczy zdolności „choćby w wyobraźni do...