Służba

Czytaj Dalej

Struktury organizacyjne w służbie cywilnej

Cele służby cywilnej Celem powołania służby cywilnej jest zapewnienie i wykonywania przez urzędników administracji powierzonych im zadań w sposób bezstronny i profesjonalny. Podstawą działalności służby cywilnej jest założenie, iż praca w administracji ma charakter specyficzny. Ma ona charakter służebny wobec interesu ogólnego. Praca w służbie cywilnej wiąże się z przymusem rezygnacji urzędników z części swoich praw, szczególnie związanych z prowadzeniem ...

SŁUŻBA CYWILNA – zasady organizacji i działania

Zgodnie z założeniami ustawy o służbie cywilnej z 1998 r. w ciągu kilku najbliższych lat korpus taki złożony z urzędników służby cywilnej powstanie dzięki podjętym działaniom organizacyjnym. Obecnie liczy on 112 osób.

ogłaszać max liczbę mianowań w danym roku,

organizować i prowadzić...

Public Relations w służbie zdrowia

Public Relations jest funkcja zarządzania o ciągłym i planowym charakterze, dzięki której organizacja pozyskuje i podtrzymuje zrozumienie, sympatię i poparcie tych, którymi jest zainteresowana obecnie, lub może być zainteresowana w przyszłości- poprzez badanie ich opinii o organizacji, w celu maksymalnego...

Potencjalne obszary zastosowania marketingu w służbie zdrowia

 

Nie wystarczy już mówić o orientacji marketingowej, gdyż jej pozycja, choć jeszcze słabo ugruntowana w jednostkach służby zdrowia (w przypadku Polski), zdaje się być nie do wyeliminowania. Konieczne zatem staje się generowanie rozwiązań w sferze marketingu dla sektora opieki zdrowotnej.

Definiując...

Teksty wystąpień Zbigniewa Religi i Bolesława Piechy w debacie nt. reformy służby zdrowia

Teksty wystąpień Zbigniewa Religi i Bolesława Piechy w debacie nt. reformy służby zdrowia Zbigniew Religa Poseł Zbigniew Religa: Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Ja myślę, pani poseł, że trzeba mieć dużo odwagi, żeby powiedzieć, że ta strona, gdzie ja siedzę, nie jest zainteresowana naprawą systemu opieki zdrowotnej. To duża odwaga mówić do lekarza, który jest lekarzem 44 lata, a ostatnio od paru lat zajmuje się organizacją ochrony zdrowia. Nie chcę użyć słów,

Pojęcie służby cywilnej i jej funkcje w systemie politycznym

Def. nr 1

Termin służba cywilna, użyty po raz pierwszy przez brytyjską administrację kolonialną w Indiach w XIX w. i rozpowszechniony w świecie po roku 1854, kiedy to po raz pierwszy przeprowadzono w WB konkursowy nabór do administracji państwowej, oznacza urzędników służących państwu w zawodowy...

Państwowa służba cywilna

Okres międzywojenny.

Podstawę pr. urzędniczego stanowił ustawa o państwowej służbie cywilnej z 17.02.1922 r. Art. 1 stanowił, że stosunek państwowej służby cywilnej ma charakter publ.-pr. (stanowiło więc część pr. adm.) Ustawa dzieliła urzędników państw. sł. cyw. na:

1. urzędników, których...

PAŃSTWO FRANKÓW - SŁUŻBA WOJSKOWA

 

Jednym z najpoważniejszych ciężarów, jaki spoczywał na barkach mieszkańców Cesarstwa Karolińskiego, był obowiązek służby wojskowej.

Wprawdzie już Karol Młot, przeprowadzając w obliczu niebezpieczeństwa saraceńskiego reformę armii frankijskiej, uzależnił obowiązek służby w stworzonej przez...

ORGANIZACYJNE ASPEKTY DZIAŁAŃ PUBLIC RELATIONS - SŁUŻBY PUBLIC RELATIONS W FIRMIE

Public relations to nie tylko ludzie, którzy są obiektem działań, ale również ci, którzy te działania planują i przeprowadzają.Muszą oni posiadać wiele określonych cech, które pozwalają w jak najlepszy sposób realizować postawioneprzed nimi zadania.

Wymagana wobec specjalisty public...

Modele służby cywilnej we współczesnym świecie.

Przez model służby cywilnej rozumieć należy ogół rozwiązań prawnych i organizacyjnych odnoszących się do podstawowych składowych systemu zarządzania personelem: rekrutacji i typu zatrudnienia, awansu, szkolenia i wynagrodzenia, które wynikają z przyjęcia ogólnych złożeń teoretycznych w zakresie...

Główne tezy z wystąpień posłów Zbigniewa Religi i Bolesława Piechy w debacie nt. reformy służby zdrowia

Główne tezy z wystąpień posłów Zbigniewa Religi i Bolesława Piechy w debacie nt. reformy służby zdrowia: - trzeba mieć dużo odwagi, żeby powiedzieć, że opozycja, nie jest zainteresowana naprawą systemu opieki zdrowotnej. - Do tej znienawidzonej przez część osób publicznej służby zdrowia, przypominam, co tydzień wyjeżdżają za granicę np.do Anglii anestezjolodzy, żeby dyżurować tam, w tej nędznej publicznej służbie zdrowia. Wielu Polaków chce tam dostać ...

Służba Cywilna a partie polityczne w RP

Cała idea tworzenia i funkcjonowania służby cywilnej polega na odpartyjnieniu państwa i odizolowaniu w możliwej części funkcjonowania admin. pub. od ciągle zmieniających się w ślad za swoimi dochodzącymi do władzy partiami ludzi obsadzających partyjnie większość stanowisk publicznych. Chodzi bowiem...

Służba cywilna

- powstała w celu zapewnienia zawodowego, rzetelnego, bezstronnego i politycznie neutralnego wykonywanie zadań państwa.

- zwierzchnikiem korpusu służby cywilnej jest Prezes Rady Ministrów.

- służba cywilna w Polsce została powołana przed wojną. Po jej zakończeniu idea i organizacja służby cywilnej...

HOGENDORP Thierry Van zw. Dirk (3 X 1762 - 20 X 1822), gen. holend. w służbie franc.

Ur. w Heemoliet, w Holandii, 1773 kadet w służbie prus., uczestniczył w wojnie o sukcesję bawar. 1782 kpt. w służbie holend., 1784 w Indiach Holend.

Ze względu na liberalne poglądy musiał przejść w 1786 do służby cywilnej. 1794 gub. wsch. Jawy, 1799 min. Republiki Batawskiej w Petersburgu. 1802...

SD - (Sicherheitsdienst - Służba Bezpieczeństwa SS)

Partyjna służba bezpieczeństwa (wywiad i kontrwywiad) *SS wy­wodziła się ze służby informacyjnej Ic, zorganizowanej w 1931 r. przez Reinharda *Heydricha na polecenie Heinricha *Himmlera. Jej trzon sta­nowili oficerowie SS działający w Urzędzie Służby Bezpieczeństwa oraz podległych placówkach SD przy...

Służba konsularna - Funkcje konsularne: Zadania służby konsularnej

Różnią się od zadań służby dyplomatycznej. Stąd też różnica w ich sytuacji prawnej. W odróżnieniu od przedstawicieli dyplomatycznych, będących reprezentantami politycznymi swoich rządów, są konsulowie funkcjonariuszami swego państwa, stale przebywającymi w określonym miejscu na terytorium drugiego...

Dlaczego służba cywilna jest tak ważna

- Otóż dlatego, że jest strażnikiem interesu publicznego. Urzędnicy maja dostęp do dokumentów, do informacji, do profesjonalnych analiz. Mogą wskazywać czy zadania państwa są rzeczywiście realizowane w interesie publicznym.

- Wpływ na służbę cywilna ma rozwój nowoczesnych technologii. Informacja i...

Jaka jest różnica między pracownikiem a urzędnikiem służby cywilnej

Pracownikiem służby cywilnej jest osoba zatrudniona na stanowisku urzędniczym na podstawie umowy o pracę, natomiast urzędnikiem służby cywilnej jest osoba zatrudniona na podstawie mianowania dokonanego w trybie przewidzianym ustawą o służbie cywilnej.

Rekrutacja pracowników służby cywilnej - Zasady ogłaszania naborów do korpusu służby cywilnej

Dyrektor generalny urzędu upowszechnia informację o wolnych stanowiskach w urzędzie poprzez ogłoszenia w siedzibie urzędu oraz Biuletynie Służby Cywilnej

Prezes Rady Ministrów wskazuje absolwentom KSAP pierwsze stanowiska w korpusie służby cywilnej.

Rekrutacja pracowników służby cywilnej - Warunki mianowania na urzędnika w polskim korpusie s.c.

- Osoba musi być pracownikiem korpusu s.c.

- Odbycie służby przygotowawczej lub ukończenie studiów w KSAP.

- Posiadanie co najmniej dwuletniego stażu pracy w służbie cywilnej.

- Posiadanie tytułu magistra lub równorzędnego.

- Znajomość co najmniej jednego języka obcego.

- Uregulowany stosunek do...