Służący

Służący

Czytaj Dalej

PAMIĘTNIK NAUKOWY Służący za Ciąg Dalszy „Ćwiczeń Naukowych"

PAMIĘTNIK NAUKOWY Służący za Ciąg Dalszy „Ćwiczeń Naukowych", czasopismo nauk.-lit., wyd. w Warszawie w 1 półroczu 1819 co 6 tygodni przez grono byłych uczniów —> Liceum Krzemienieckiego, pod red. prawdop. F. Skomorowskiego. Stanowiło kontynuację „Ćwiczeń Nauk.", jednakże brak w zespole...

Co sądzisz o warunkowym zawieszeniu wykonania kary i warunkowym przedterminowym zwolnieniu jako instytucjach prawnych służących resocjalizacji sprawcy przestępstwa w warunkach wolnościowych.

Termin ?resocjalizacja? oznacza proces modyfikacji osobowości jednostki społecznej w celu przystosowania jej do życia w danej zbiorowości, a w węższym rozumieniu w społeczeństwie, polegający na tym, iż poprzez odpowiednie zabiegi kształtuje się jej normy społeczne i wartości, których nie miała ona możliwości przyswoić wcześniej w trakcie socjalizacji jednocześnie powodując, iż rezygnuje ona z przyswojonych do tej pory reguł działania będących sprzecznymi z systemem ...

Podstawowe metody służące do badania pamięci autobiograficznej

- Metoda swobodnych skojarzeń Galtona (1883). Podaje się słowo-hasło prosząc o swobodne skojarzenia, które następnie są wykorzystywane do wydobycia specyficznego wspomnienia autobiograficznego.

- Metoda kierowanych skojarzeń Crowitza i Shiffmana (1974). Odmiana metody Galtona, w której badany otrzymuje...

Podaj przykłady pomiarów większej liczby cech somatycznych służących do oceny rozwoju

Do pomiarów większej liczby cech somatycznych posługujemy się pomiarami wysokości i ciężaru ciała, a u dzieci młodszych dodatkowo pomiarami obwodu głowy i klatki piersiowej. A w pogłębionej diagnozie wykorzystujemy również pomiar grubości fałdów skórno-tłuszczowych.

Opisz pięciostopniową skalę Tennera, służącą do oceny wieku cech płciowych

Poszczególne stadia dojrzewania płciowego określamy zwykle według pięciostopniowej skali Tennera:

A. Stadia rozwoju piersi u dziewcząt (M-mamma):

M1 - faza dziecięca. Otoczka brodawki sutkowej b lada, płaska;

M2 – poszerzenie i uwypuklenie otoczki brodawki sutkowej, tzw. stadium pączka;

M3 –...

Wymień metody służące do oceny procesów wzrastania dziecka

1.Metoda tabel liczbowych.

2.Metoda siatek centylowych.

3.Graficzna metoda (ocena harmonijności i tempa rozwoju).

4.Metoda morfograficzna i wskaźników proporcji.

Omów znane Ci próby i testy służące do oceny sprawności motorycznej dzieci w wieku przedszkolnym

1) Próby oparte na ćwiczeniach lekkoatletycznych:

1.szybkość biegu na 20m,

2.długośc skoku w dal z rozbiegu,

3.odlrgłość rzutu piłeczką palantową.

2)Test sprawności motorycznej Sekity, który obejmuje następujące próby:

1.rzut piłką lekarską 1kg znad głowy – próba siły,

2.skok w dal z...

Wymień i opisz typy badań służące tolerancji

 

Badania etnograficzne – współcześnie prowadzone w skali makro-kulturowej i są związane z podziałem świata na strefy językowe, które są pozostałością kolonialną. Następowało tam przenikanie lokalnych kultur z kulturą europejską. Obecnie tematem badań jest amerykanizacja.

Badania...

Co to są czynniki biograficzno – profesjonalne służące ocenie człowieka?

 

Czynniki biograficzno-profesjonalne to ilościowa charakterystyka związana z relatywnie prostymi do identyfikacji elementami środowiska życia, takimi jak płeć, wiek, fizjognomia, rasa, stan zdrowia, status ekonomiczny (dochody i wydatki), status rodzinny, miejsce zamieszkania, wykształcenie, zawód...

Warunkowe zawieszenie wykonania kary i warunkowe przedterminowe zwolnienie jako instytucje prawne służące resocjalizacji. Sprawcy przestępstwa w warunkach wolnościowych.

W połowie XIX wieku wykształciły się inne niż kary środki stosowane wobec sprawców przestępców, polegające na zawieszeniu orzeczenia lub wykonania kary celem poddania sprawcy próbie i dozorowi kuratora. Środki te zwane są środkami probacyjnymi. U podstawy tej instytucji tkwi przekonanie, że proces oddziaływania resocjalizacyjnego przeprowadzić można bez pozbawienia wolności, zwłaszcza gdy chodzi o sprawców, których dotychczasowe życie oraz warunki osobiste pozwalają na ...

Podstawowe formy turystyki i rekreacji oraz metody i środki służące do ich realizowania

Turystyka jest zjawiskiem o bogatej i różnorodnej treści. Biorąc pod uwagę tylko jej aspekty społeczne i gospodarcze, należy uznać, iż ma ogromne znaczenie jako forma odpoczynku, relaksu, poznania, zdobywania wiedzy, regeneracji sił fizycznych i psychicznych człowieka. Istotną rolę pełni również w dziedzinie ekonomii. W dzisiejszych czasach turystyka jest jedną z najbardziej dynamicznie rozwijających się dziedzin gospodarki w wielu krajach i jest ważnym czynnikiem ...

Narzędzia służące do pomiaru jakości życia

Badania osób przewlekle chorych i niepełnosprawnych, u których charakter schorzenia może mieć znaczący wpływ na obniżenie jakości życia, mają

szczególne uzasadnienić praktyczne. Pozwalają bowiem określić charakter i nasilenie aktualnie doświadczanych problemów socjomedycznych i psychologicznych...