SŁOWO

Por. Mowa. A słowo stało się ciałem! okrzyk witający niespodziewane pojawienie się kogoś (a. czegoś), o kim (a. czym) właśnie mówiono; z Biblii, Ew. wg Jana, 1,14: „A Słowo ciałem się stało i mieszkało między nami."

Być po słowie być zaręczonym. Gładkie słówka, również: słodkie, jedwabne...

Podstawy starotestamentalne chrystologii - Słowo

Należy przede wszystkim zauważyć, że u ludów starożytnych słowo miało znaczenie bardzo charakterystyczne. Nie było jedynie zwykłym brzmieniem dźwięku związanym z jakąś rzeczywistością, lecz raczej przyznawano mu moc działania prawie autonomicznego, trwającego ponad samo brzmienie dźwięku, w...

Słowo i sakrament

Słowo Boże i odpowiadający mu znak, symbol i (albo) wydarzenie. W Ewangelii św. Jana słowa (J 3, 34; 5, 24; 8, 31; 15, 3) i znaki (J 2, 11. 18. 23; 3, 2; 4, 54) Chrystusa zgadzają się w tym, że przekazują “prawdę” (objawienie) i “życie” (zbawienie).

Orygenes (ok. 185 - ok. 254) połączył słowo i...

Relacja pomiędzy Słowem Wcielonym i Ojcem - Posłuszeństwo Jezusa

Jezus jako Odwieczne Słowo Wcielone jest posłuszny Ojcu. Na potwierdzenie tego twierdzenia znajdziemy wiele tekstów w Ewangelii św. Jana ale i u Synoptyków, szczególnie zaś w scenie w Ogrodzie Oliwnym. Wyraźnie o tym mówi List do Hebrajczyków (5,7): "[Chrystus] został wysłuchany dzięki swej uległości"...

Słowo Boże

Objawienie się Boga w dziejach (DV 1-5, 26) jako Słowo wypowiedziane, napisane i wcielone.

1. Słowo Boże jest twórcze (Rdz 1, 1-2, 4) i skuteczne (Iz 55, 10-11). Bóg przemawiał przez proro-ków (Hbr 1, 1; 2 P 1, 21). Jezus głosił słowo Boże (Łk 5, l), podobnie Jego apostołowie (Dz 13, 5; 17, 13; 1 Tes 2...

SŁOWO

 

SŁOWO gr. logos, rhema (= 'czasownik'); łc. verbum; ang. word; fr. parole, verbe; nm. Wort

1. Dźwięki —> mowy będącej znakiem wewnętrznego przeżycia; wyraz — kon­strukcja zbudowana według praw danego ^języka z morfemów, tj. najmniejszych cząstek znaczących.

2. Uświadomienie sobie i wypowiedze­nie...

Środki informacji: obraz, dźwięk, słowo

Środki informacji: obraz, dźwięk, słowo

W akcie komunikowania nadawca przekazuje odbiorcom treści za pomocą systemu znaków. Akt komunikacji między dwoma osobami jest wówczas kompletny, gdy te same znaki i symbole rozumieją one w analogiczny sposób. W skład tego systemu wchodzą podstawowe środki...

Gombrowiczowska zabawa słowem. Jak rozumiesz symbolikę wyrazów: pupa, gęba? Uzasadnij, że „Ferdydurke” jest powieścią awangardową

Witold Gombrowicz rozpoczął swą twórczość literacką „Pamiętnikiem z okresu dojrzewania” i utwór ten wywołał liczne krytyki. Pisarz postanowił więc bronić się, rozprawić się z krytyką swoich adwersarzy i uczynił to właśnie w „Ferdydurke”. W trakcie pisania intencje polemiczne ustąpiły miejsca...

CZYN I SŁOWO. Glossy sceptyka

CZYN I SŁOWO. Glossy sceptyka, tom szkiców krytycznych K.Irzykowskiego, wyd . we Lwowie 1912 (postdat. 1913); obejmujeartykuły druk. częściowo w prasie 1905-12 („Głos", „NaszKraj", „Prawda", „Widnokręgi"). Do ważniejszych należą:Dwie rewolucje, manifest łączności między rewolucją lit. MłodejPolski a...

Reklama jako obraz, słowo i sztuka argumentacji.

1. Reklama jako obraz. Reklama jest dziś zjawiskiem masowym. Rozpowszechnia ja prasa, radio i telewizja, ale istnieje także w postaci ulotek, katalogów, prospektów. Analizując reklame nalezy zwrócic uwage na: -rodzaj reklamowanego produktu; -szatę graficzną reklamy; - rodzaj informacji w przekazie reklamowym; -sposób zwracania się do potencjalnego klienta(rodzaj zachęty). 2. Reklama jako słowo: -slogan językowy; -jego cechy(zwięzłość, alpidarność, oryginalność,

Dlaczego interesuje nas słowo?

Nikomu nic udało się dotąd i chyba nic uda się policzyć słów choćby w jednym języku. Dlaczego? Przecież istnieją słowniki, które rejestrują słownictwo. Dwa powody wydają się podstawowe - ogrom ilościowy słownictwa i jego nieustająca zmienność, przejawiająca się m.in. śmiercią słów i ich...

Czy pojęcie afazji obejmuje zaburzenia występujące na poziomie funkcjonowania językowego wyższym niż słowo i zdanie?

W ostatnich latach wzrasta wśród lingwistów (Duszak 1998) zainteresowanie poziomem funkcjonowania językowego wyższym niż słowo czy zdanie. Chodzi lutaj o tzw. dyskurs. Rzecz jasna, żc pewne echa tej dyskusji można znaleźć również w literaturze neurolingwistycznej i afazjologiczncj (Production...

Przyroda słowem malowana – omów na przykładzie wybranych utworów (Sonety krymskie, Pan Tadeusz)

Adam Mickiewicz jest nie tylko geniuszem słowa, rymu i przekazu patriotycznych uczuć, jest także mistrzem poetyckich obrazów wyłaniających się z poszczególnych utworów. Rozmiłowany w pięknie przyrody, za pomocą słowa oddawał jej kolory, odgłosy, a nawet zapachy, co sprawiało, że czytający miał przed...

Poezja awangardowa - Nie słowo, lecz zdanie

Nie każdy rodzaj nowatorstwa podobał się Peiperowi. Jeżeli nowy kierunek faworyzowałnaturę (jako źródło inspiracji twórczej), można było mieć pewność, iż zostanie przez Peiperazaatakowany. Tak doszło do polemiki z założeniami estetyki Marinettiego (zob. rozdział opoezji futurystycznej, s. 40 –...

Bruno Jasieński - Słowo o Jakubie Szeli

(Prolog)

W białe noce od rżysk i gumien,

porośniętych i mchem, i mgłą,

pozbierałem tę pieśń, jak umiem,

i przynoszę skrwawioną i złą.

Rozhuśtała już jesień tysiącem batut

krzywe wierzby nad stawem w takt żabich gam.

Na ostatni fałszywy czerwienny atut

dzisiaj w durnia ze śmiercią...

Pedagogika rodziny - Uszkodzenia rodziny współczesnej: Niszczenie słowem

Stosowane nie tylko w domu, ale i np. szkole. Nierzadko słyszeliśmy w szkole jak nauczyciel gnębił słowami jakiegoś ucznia. Częste napaści słowne, których przedmiotem jest wygląd dziecka, jego inteligencja, umiejętności czy też wartość jako istoty ludzkiej są bardzo znieważające.

Obraźliwe...

Zdanie ze słowem wieżć

ułóż zdanie ze słowem wieżć

SŁOWO NA WARMII I MAZURACH, niedzielny dodatek regionalny do „Słowa Powszechnego''

SŁOWO NA WARMII I MAZURACH, niedzielny dodatek regionalny do „Słowa Powszechnego'', dziennika wyd. w Warszawie od 1947 przez Stow. ,,Pax"; wychodzi od 1952; red. w Olsztynie i Warszawie. Założyciele: W. Gębik, W. Kętrzyński (wnuk), M. Lengowski, F. Leyk, T. Ruczyński, M. Sendrowska, A. Śliwa, T...

SŁOWO O BANDOSIE, manifest publicyst. S. Żeromskiego

SŁOWO O BANDOSIE, manifest publicyst. S. Żeromskiego, pisany prozą poet., powst. 1907 pod wrażeniem upadku rewolucji 1905 i związanych z nią nadziei, wyd. w Krakowie 1908 pod pseud. Maurycy Zych. Pierwotnie utwór miał wejść jako odrębny rozdział do t. 2 Dziejów grzechu. Jest to żarliwy protest...

SŁOWO O JAKUBIE SZELI, poemat B. Jasieńskiego

SŁOWO O JAKUBIE SZELI, poemat B. Jasieńskiego, wyd. w Paryżu 1926 z okładką projektu Z. Waliszewskiego (wyd. krajowe Łódź 1946 ze wstępem D. Gałaja). Utwór epicko-liryczny oparty na kanwie wydarzeń hist. - powstania chłopskiego 1846 w Galicji. Przedstawia tragiczne losy przywódcy tego powstania...