Słowianie

Słowianie

Czytaj Dalej

Wojny Cesarstwa Rzymskiego ze Słowianami, Awarami i Bułgarami

 

Słowianie i Awarowie

O ile utrzymanie posiadłości w na zachodzie wiązało się z prestiżem, to obrona wschodnich prowincji europejskich była walką o przetrwanie cesarstwa. Od poł. VI w. cesarstwo musiało stawić tam czoła naporowi plemion Słowiańskich, którzy w ślad za Germanami szukali...

Słowianie - Informacje Ogólne

Słowianie zaliczają się do ludów indoeuropejskich. W II wieku n.e. opanowali oni ziemie w dorzeczu Wisły, Warty i środkowego Dniepru. W czasie dalszych wędrówek opanowali całe dorzecze Dniepru (oprócz terenów nad Morzem Czarnym), dorzecze górnej Wołgi, ziemie między Odrą i Łebą oraz znaczną część...

Słowianie - Plemiona słowiańskie

W V/VI wieku Słowianie opanowali ziemie w dorzeczu Wisły i Warty. W czasie wędrówek ludów w I tysiącleciu naszej ery plemiona słowiańskie znacznie rozszerzyły swe siedziby, opanowując całe dorzecze Dniepru, oprócz terenów nad samym Morzem Czarnym, dorzecze górnej Wołgi, ziemie między Odrą a Łabą oraz...

Słowianie – Niemcy – Europa, Herbert Ludat - Recenzja

HERBERT LUDAT SŁOWIANIE – NIEMCY – EUROPA WYBÓR PRAC Tłum. Jan M. Piskorski Marburg – Poznań 2000 „Czy Polska leży jeszcze w Europie?” – w tak prowokacyjny sposób w 1960 r. wybitny historyk i slawista niemiecki Herbert Ludat (1910-1993) zatytułował jeden z tomików wykładów wygłoszonych na niewielkim heskim Uniwersytecie w Giessen. W czasach „nocy stalinowskiej” i warunkach powszechnej sowietyzacji historiografii zarówno Polski, jak i innych krajów ...

Słowianie, powstanie Polski

SŁOWIANIE - Plemiona słowiańskie: Słowianie zachodni (polskie, pomorskie, połabskie, serbołużycke, czeskie, morawskie, słowackie); wschodni (ruskie); południowi (serbowie, chorwaci, słoweńcy); bałtowie (prusowie, jaćwingowie, litwini, łotysze); Wierzenia Słowian: naczelny bóg Perun, dalej...

Krucjaty przeciwko Słowianom i w krajach nadbałtyckich

-  1108 r. – apel książąt i biskupów wschodnioniemieckich do zachodniego rycerstwa do wojny z pogańskimi Słowianami

-  wskazanie nie tylko na cele religijne, ale i na materialne korzyści

-  zgoda Bernarda z Clairvaux na krucjatę przeciw Słowianom

-  dow. Henryk Lew – książę saski, Albrecht...

PAŃSTWO FRANKÓW - WOJNY Z SASAMI I SŁOWIANAMI

 

Mimo militarnych sukcesów na froncie saskim i longobardzkim, podjęte przez Karola akcje wciągnęły Franków w długotrwałe wojny na wschodzie i południu. A ponieważ nie dało się uniknąć niebezpieczeństwa ze strony Sasów, drogą wypraw odwetowych, Karol rozpoczął od r. 775 systematyczny podbój ich...

SŁOWIAŃSZCZYZNA W ŚREDNIOWIECZU - SŁOWIANIE NA BAŁKANACH

 

Najazdy słowiańskie dotknęły w wysokim stopniu bałkańskie prowincje Cesarstwa. Najeźdźcy spustoszyli brzegi dalmatyńskie, docierając pod mury Dyrrachium. W r. 549 ofiarą ich padła Tracja. Bezpośredniemu zagrożeniu uległ Konstantynopol i Saloniki, a wróg przedostał się nawet na obszar Tessalii...

SŁOWIAŃSZCZYZNA W ŚREDNIOWIECZU - SŁOWIANIE PÓŁNOCNO - ZACHODNI

 

Podczas gdy Słowianie zamieszkali na południe od Karpat i Sudetów przeżywali okres tworzenia się i rozpadania państw kilkoplemiennych, ich pobratymcy zajmujący ziemie na północ od tego pasma gór znajdowali się na wcześniejszym etapie rozwojowym.

Pod względem językowym dzielili się na trzy zespoły...

Słowianie - Początki osadnictwa w Europie Środkowo - Wschodniej

Ludy pierwotne rzadko kiedy zajmowały to samo terytorium przez wiele tysiącleci, Europa była raczej terenem nieustannych migracji. W dorzeczu Odry, Wisły i Dniepru dopiero od początku II tysiąclecia p.n.e. można zaobserwować pewną ciągłość osadniczą. Około 1800-1700 p.n.e. ludy zamieszkujące...

Słowianie - Wierzenia Słowian

Naczelnym bóstwem Słowian, panem świata i władcą błyskawicy czczonym na rożnych terenach był bóg Perum. Znany był również Swarożyc-Daćbóg- bóg słońca, Wołos i inni. Istniała wielka liczba bóstw niższych (rusałki, wiły, strzygi), które mogły pomagać jak i szkodzić ludziom. Słowianie długo nie...

Słowianie - Państwo Bułgarskie

W 680 r Bułgarzy pod wodzą Asparucha przekroczyli Dunaj i rozpoczęli budowę państwa na terenach zasiedlonych przez południowych Słowian, tocząc przez wiele lat wojny z Bizancjum. Narzucili Słowianom własną organizację państwa. Utrzymała się tam długo instytucja wielkiego chana oraz silna organizacja...

Słowianie w starożytności

 

Słowianie musieli tkwić w Europie przynajmniej od tysiąca lat przed pojawieniem się ich jako dominującego elementu etnicznego na Wschodzie. Wiadomości o nich przekazywane przez ludy germańskie na Zachód a także inne wzmianki pisane są bardzo skąpe. Materiał archeologiczny pozwala przyjąć...

Słowianie północno - zachodni a Frankowie

 

Zetknięcie się Franków ze Słowianami nastąpiło w momencie, kiedy na zachodniej Słowiańszczyźnie powstały pierwsze związki plemienne, na których czele stanęli książęta, dziedziczący już swą władzę:

Obodrzyce: Obodrzyce, najdalej na północny- zachód wysunięty lud słowiański...

SŁOWIAŃSZCZYZNA W ŚREDNIOWIECZU - PIERWOTNI SŁOWIANIE

 

Olbrzymie połacie Europy środkowej i wschodniej zajmowali we wczesnym średniowieczu Słowianie. Ich pochodzenie i pierwotne siedziby są w nauce przedmiotem zaciętych sporów, na których ostrość oddziaływują w dużym stopniu względy natury politycznej. Mimo to jednak dziś wydaje się rzeczą bezsporną...

SŁOWIAŃSZCZYZNA W ŚREDNIOWIECZU - SŁOWIANIE NAD ŚRODKOWYM DUNAJEM

 

Wielka „wędrówka ludów", która odepchnęła na pewien czas Słowian od Morza Czarnego i dolnego Dunaju, otworzyła przed nimi świetne perspektywy na zachodzie.

Plemiona germańskie, które dotąd bądź okupowały część praojczyzny Słowian, bądź też zajmowały obszary w bezpośrednim jej sąsiedztwie...

Słowianie - Struktura społeczna i gospodarka

Plemiona słowiańskie choć rozproszone utrzymywały znaczne podobieństwo języków i organizacji społecznej. Podstawową jednostką społeczną była rodzina (rodzice, synowie z żonami, dzieci, niekiedy dalsi krewni). Mieszkali i gospodarowali wspólnie. Zespoleniu rodziny sprzyjał kult przodków, a także kult...

Słowianie - Struktura polityczna

Grupy rodzin tworzyły niekiedy wspólnotę terytorialną zwaną opolem. W okresie zagrożenia lub w czasie zajmowania nowych ziem opola łączyły się w większe organizmy plemienne. Przemiany te wiązały się z rosnącym zróżnicowaniem majątkowym. Rządził wiec plemienny, zdominowany przez możnych. Spośród...

Słowianie - Pierwsze państwa słowiańskie

Tworzyły się wspólnoty obejmujące kilka większych plemion. Jedno z nich narzucało swoje zwierzchnictwo innym drogą podboju wewnętrznego. Tak powstawały pierwsze plemiona słowiańskie.

Słowianie - Państwo Wielkomorawskie

W pierwszej połowie IX wieku nastąpiło zjednoczenie plemion morawskich. Stolicą był Welehrad. Około 865 roku książę Rościsław chciał przyjąć chrzest bojąc się politycznych konsekwencji ze strony Ludwika Niemieckiego przyjął chrzest od Bizancjum. Poprosił o przysłanie misjonarzy znających język...