Słowacki

Czytaj Dalej

Refleksje o własnej twórczości i zadaniach poety wobec narodu w utworach Juliusza Słowackiego: "Grób Agamemnona" i "Testament mój"

Juliusz Słowacki był, młodszym o 11 lat od Mickiewicza, poetą romantycznym. Także mieszkaniec Litwy, dzieciństwo spędził w Krzemieńcu. W wieku zaledwie 5 lat został osierocony przez ojca - profesora słynnego Liceum Krzemienieckiego. Silny związek uczuciowy łączył poetę z matką, która niezwykle...

KRÓL-DUCH, poemat historiozoficzny J. Słowackiego

KRÓL-DUCH, poemat historiozoficzny J. Słowackiego, łączący elementy liryzmu ze strukturą eposu, powst. 1845—49, wyd. część. pt. K.-D. Rapsod I w Paryżu 1847, pisany do ostatnich dni życia poety, nie ukończ., pozostawiony w licznych rękopiśmiennych wersjach brulionowych, odmianach i wariantach (ok. 10...

Nowy typ bohatera w poemacie dygresyjnym Juliusza Słowackiego Beniowski

Wydany w maju 1844 r. poemat dygresyjny J. Słowackiego Beniowski (pięć pierwszych pieśni) był pomyślany jako polemika literacka, ostra, ostateczna rozprawa z krytykami, przeciwnikami ideowymi i artystycznymi, w tym z Mickiewiczem.

W romantyzmie polskim lat 30 i 40 – tych następuje rehabilitacja...

Twórczość Juliusza Słowackiego była i jest szkołą uczuć i myśli patriotycznych

Juliusz Słowacki był jednym z najwybitniejszych poetów romantycznych. Cała jego twórczość przesiąknięta była miłością do ukochanego kraju, do ojczyzny, od której był daleko i do której nie mógł wrócić. Miłość do ojczyzny i narodu jest obecna prawie w każdym jego utworze, w którym to nawołuje...

Wielcy romantycy - Adam Mickiewicz, Juliusz Słowacki, Cyprian Kamil Norwid

Poeta-romantyk zyt intensywnie, kochał nieszczęśliwie i umierał albo tragicznie, albo w zapomnieniu. Nie tylko twórczość, ale i życie niezwykłych osobistości literackich tamtego czasu - Mickiewicza, Słowackiego i Norwida - było pasmem nieustannej walki o miłość i uznanie, przetrwanie i wolność...

Juliusza Słowackiego poemat o sobie (na podstawie Beniowskiego)

Juliusz Kleiner napisał, że tworząc Beniowskiego Słowacki układał „poemat o dawnej Polsce i o sobie”. Podkreślił w ten sposób dwuwarstwowość poematu, w którym obok warstwy fabularnej istnieją liczne dygresje. Ale to jeszcze nie wyczerpuje wieloznaczności utworu. Narrator poematu prowadzi cały czas...

Polemika Mickiewicza ze Słowackim.

 

“Kordian”

 

Prologu (różne koncepcje poezji).

Monologu Kordiana na Mont Blanc (wyraźna aluzja do “Wielkiej Improwizacji” Konrada z “Dziadów”)

Szpitalu wariatów (opinia o koncepcji mesjanizmu narodowego, głoszonej przez Mickiewicza)

 

 

“Polska Winkelriedem...

Omów lirykę osobistą i patriotyczną Juliusza Słowackiego

Juliusz Słowacki był wielkim patriotą i mimo złego stanu zdrowia pragnął uczestniczyć w walce o wolność swej ojczyzny. Nie mógł tego czynić z bronią w ręku, więc wziął w tę dłoń pióro. Wybuch powstania listopadowego powitał wierszami patriotycznymi, wśród których na szczególną uwagę...

Historiozoficzne koncepcje J. Słowackiego w Kordianie

Historiozofia, czyli filozofia dziejów, to zagadnienie, które zaintrygowało polskich wieszczów. Zarówno Mickiewicz, Słowacki, jak i Krasiński starali się zgłębić tajemnice procesu rozwoju ludzkości i historii, a także zrozumieć udział Polski w tej właśnie ewolucji. III cz. Dziadów, Kordian i Nie –...

Rozrachunek z powstaniem listopadowym w "Kordianie" J. Słowackiego.

Rozrachunek z powstaniem listopadowym w "Kordianie" J. Słowackiego

Dwa największe dramaty polskiego romantyzmu, "Dziady" Adama Mickiewicza i "Kordian" Juliusza Słowackiego, poświęcone zostały sprawom wyzwolenia narodowego. Wydarzeniem najważniejszym dla wszystkich Polaków stało się wówczas powstanie...

Pytania dotyczące narodu i sensu historii w Kordianie Juliusza Słowackiego

Wydany w 1834 r. Kordian Juliusza Słowackiego podejmował, podobnie jak Dziadów cz. III i Nie – Boska komedia, problem świadomości narodowej po klęsce powstania listopadowego. I podobnie, jak w wyżej wymienionych dramatach, konkretna akcja historyczna Kordiana nie dotyczy powstania. Słowacki zamierzał...

"Polska Mesjaszem narodów" - "Polska Winkelriedem narodów". Porównaj stanowiska Mickiewicza i Słowackiego wobec walki o wolność

Mickiewicz w swoim dramacie "Dziady" podjął temat przyszłości Polski. Tę wizję proroczą pragnie najpierw wygłosić Konrad w zakończeniu "Sceny więziennej", czyli w tzw. "Małej Improwizacji". Bohater czuje w sobie moc wizjonerską, więc wznosi się ponad naród i rzeczywistość, aby czytać dzieje swej...

Bohaterowie narodowi l sposób ich kreacji w twórczości Mickiewicza. Słowackiego i Norwida

Bohaterowie narodowi l sposób ich kreacji w twórczości Mickiewicza. Słowackiego i Norwida

I.

WSTĘP: Bohaterowie narodowi kreowani są w historii lub literaturze. Są to wybitne postacie wojowników, wodzów, mężów stanu, nawet artystów zasłużonych dla narodu. To ludzie, którzy odnosili sukcesy na polach...

Uczucia Juliusza Slowackiego na podstawie utworów "Hymn", oraz "Do matki"

Juliusz Slowacki urodzil sie w Krzemiencu 1809 roku. Wychowywal sie w ?rodowisku elity intelektualnej, a pochodzenie z arystokratycznej rodziny w pelni dawalo mu szanse na rozwijanie swych talentów poetyckich. Poczštek XIX wieku byl epokš romantyzmu. Dominowaly wówczas idee patriotyczne i niepodleglo?ciowe...

GENEZIŚ Z DUCHA. Modlitwa, poemat prozą J. Słowackiego

GENEZIŚ Z DUCHA. Modlitwa, poemat prozą J. Słowackiego, powst. 1844 (red. I) - 1846 (red. II), wyd. pośm. we Lwowie 1871. Utwór, który ma stanowić manifestację wiary widzącej, czyli wiedzy jako wspólnego osiągnięcia rozumu i intuicji (odkrywa ona ukryty porządek i zasadę poznanego przez rozum świata)...

„Grób Agamemnona” Juliusza Słowackiego - elementy pamfletu i retoryczność

„Grób Agamemnona”

Słynny wiersz stanowi fragment VIII pieśni poematu podróżniczego „Podróż do Ziemi Świętej z Neapolu”. W druku ukazał się razem z „Lilią Wenedą” jako pewnego rodzaju komentarz do tej tragedii, gdyż wymagała ona jego, jako utwór symboliczny (miejscami o symbolice skomplikowanej i...

"Beniowski" Juliusz Słowacki

 

"Beniowski" to poemat dygresyjny, napisany w latach 1841 - 1846. Akcja epicka ukazuje czasy konfederacji barskiej, walkę z Rosjanami i chłopami ukraińskimi. Motyw ten był w literaturze romantycznej bardzo popularny, wszyscy polscy pisarze ukazywali okrucieństwo tych wydarzeń. Słowacki pisał nie tylko o...

"Polska Winkelriedem narodów". Hasło Słowackiego uzasadniające jego polemiczny charakter wobec hasła A. Mickiewicza "Polska Chrystusem narodów"

Hasło winkelriedyzmu głosi Kordian na szczycie Mont Blanc. Słowacki zamieszczająjako własną, specyficzną, odmienną nieco od mickiewiczowskiej, koncepcję mesjanizmu narodowego. Myśl ta odwołuje się do średniowiecznej historii Winkelrieda - rycerza szwajcarskiego, który w trakcie bitwy wbił sobie w...

Omów dwa spojrzenia na przeszłość narodową: w „Grobie Agamemnona” J. Słowackiego i w „Potopie” H. Sienkiewicza

Przeszłość narodowa stanowi dla ludzi źródło wiedzy historycznej, ale też jest punktem wyjścia dla analizy przyczyn zaistniałych wydarzeń. Z tego powodu często sięgamy do naszej historii w nadziei, że popełnione błędy zmienią nasze postępowanie, że wyciągniemy z nich wnioski. Taki cel...

SAMUEL ZBOROWSKI, dramat w 5 aktach wierszem J. Słowackiego

SAMUEL ZBOROWSKI, dramat w 5 aktach wierszem J. Słowackiego, powst. zapewne 1845 (wg S. Witkowskiego i J. Kleinera 1844/45), fragmenty ogł. 1884, całość rkpsu 1901 w „Słowie" (A. Górski), wyd. os. 1903 (H. Biegeleisen), pierwsze wyd. kryt. 1928 (S. Cywiński); zachowany w autografie bez pocz. i...