Skutki ogłoszenia upadłości.

SKUTKI OGŁOSZENIA UPADŁOŚCI Ogłoszenie upadłości podmiotu gospodarczego pociąga za sobą bardzo poważne skutki prawne. Wyłączenie, o którym mowa następuje na skutek postanowienia sędziego komisarza, na które służy zażalenie w myśl art.

Ujemne skutki działania izotopów promieniotwórczych

W szczególności promieniowanie może stymulować naprawę uprzednio uszkodzonych przez promieniowanie komórek i zmniejszyć skutki jego działania.

Skutki odejść pracowników

Odejście pracowników z podmiotu gospodarczego spowodowane jest przez: odejście z własnej woli, na skutek zwolnień, na skutek nieprzewidzianych zdarzeń losowych. Skutki Skutki odejść pracowników mogą być zarówno odczuwalne dla samych pracowników jak i pracodawców.

Nieważność decyzji a wzruszalność decyzji i ich skutki w postępowaniu administracyjnym

Wzruszalne zaś będą te decyzje, których skutki prawne są przez prawo uznane, ale które są pozbawiane zdolności do wywoływania skutków prawnych w przyszłości.

SKUTEK

Istnienie cze­goś jako skutku jest niezrozumiałe bez ist­nienia czegoś innego jako współmiernej z tym skutkiem przyczyny. /), i jest albo przyczyną wtórną, albo skutkiem, przy czym skutek może być z kolei przyczyną ja­kiegoś innego skutku.

SPOŁECZNE SKUTKI CHOROBY

Ze skutkami społecznymi niepełnosprawności wiążą się ściśle koszty wynikające z tworzenia miejsc pracy dla tej grupy osób, zapewnienia im stałych świadczeń socjalnych, rehabilitacyjnych i rentowych.

Skutki bezrobocia

Negatywne społeczne skutki bezrobocia są odczuwalne przez całe społeczeństwo. Skutki zdrowotne bezrobocia mogą być niejako natychmiastowe, bądź też odłożone w czasie.

Skutki prawne zawieszenia postępowania sądowoadministracyjnego

Skutki prawne zawieszenia postępowania to skutki dla biegu terminów i dopuszczalności podejmowania czynności procesowych. Czynności podejmowane przez strony, a nie dotyczące tych przedmiotów wywołują skutki dopiero od dnia podjęcia postępowania.

Jakie są skutki uboczne stosowania leków?

Nawet jeśli nowy produkt uzyska licencję, będzie początkowo używany tylko w szpitalach, gdzie skutki jego działania można badać z największą dokładnością w celu potwierdzania słuszności de­cyzji o przyznaniu licencji.

Jakie są skutki uboczne działania leków?

Każdy lek ma przynieść określone, pozy­tywne skutki w terapii, jednak często pojawiają się także efekty niepożądane, tak zwane skutki ubocz­ne.

Światowy kryzys gospodarczy (1929 – 1933) – przyczyny, przebieg oraz skutki społeczno - gospodarcze

Objawy depresji wszędzie były takie same jak w USA: katastrofalny spadek cen, początkowo w rolnictwie, później na inne towary, zwolnienia z pracy i bankructwa oraz – jako ich nieuchronny skutek – masowe bezrobocie.

Osteoporoza przyczyny i skutki

Statystyki na całym świecie wykazują, że skutkiem powikłań po takich złamaniach jest wysoka umieralność. Badania profilaktyczne przeprowadzone po raz pierwszy około 45 roku życia i okresowo powtarzane pozwala uchronić się przed osteoporozą i jej skutkami.

Wskaż na skutki uboczne w walce z patologiami systemu gospodarczego

Trudności wzrostu – skutek uboczny -> wzrost inflacji 6. Szkodliwa nierówność – skutki uboczne -> biurokratyzacja, deficyt.

Zawieszenie i umorzenie postępowania egzekucyjnego. Skutki zawieszenia i umorzenia postępowania egzekucyjnego

Skutki zawieszenia i umorzenia: Różnica pomiędzy zawieszeniem a umorzeniem - tkwi w skutkach prawnych obu instytucji.

Stres - skutki i przyczyny

Wśród wielu sposobów przeciwdziałania psychosomatycznym skutkom stresów bardzo skuteczne są treningi relaksacyjne. Na dłuższą metę nie da się uniknąć stresu, dlatego najlepszym wyjściem jest mieć nad nim kontrolę i umieć zaradzić jego skutkom.

Psychologiczne skutki bezrobocia

Zaburzenia dewiacyjne wśród młodzieży jako skutki bezrobocia. Badania potwierdziły hipotezę o poważnych negatywnych skutkach społecznych bezrobocia. Zaburzenia dewiacyjne wśród młodzieży jako skutki bezrobocia.

Skutki inwalidztwa

ślepota w przypadku uszkodzenia analizatora wzrokowego; b) skutki wtórne (pośrednie), odnoszące się do innych narządów i ich funkcji, np. W tym znaczeniu są to skutki subiektywne, które zależą od tego w jakim stopniu inwalidztwo dotknęło wartości szczególnie cenione przez jednostkę.

Późne skutki przerwania ciąży

Niepłodność powstaje na skutek zlepów fizrostów pozapalnych w jajowodach, uniemożliwiając kontakt komórki jajowej z plemnikami, lub na skutek uszkodzenia pozapalnego jajników, będącego przyczyną braku jajeczkowania.

Forma czynności prawnych i skutki niezachowania form szczególnych

SKUTKI NIEZACHOWANIE FORM SZCZEGÓLNYCH 1) AD SOLEMOITATEM – forma czynności prawnej zastrzeżona pod rygorem nieważności; niezachowanie tej formy powoduje bezwzględną nieważność, która nie wywołuje skutków prawnych 2) AD PROBATIONEM – forma czynności prawnej zastrzeżona dla celów dowodowych, konsekwencje niezachowania tej formy bezpośrednio przejawiają się Prawo cywilne część ogólna wyłącznie w płaszczyźnie ...

Przyczyny wybuchu, przebieg i skutki pierwszej wojny światowej

Dość ważnym krokiem w odbudowie Polski był 7 listopada 1917 roku - - czyli dzień obalenia rządu carskiego w Rosji na skutek rewolucji paśdziernikowej.