PODSTAWOWE DECYZJE LOGISTYCZNE DOTYCZĄCE SKŁADÓW

Należy tu zaliczyć następujące decyzje:

a)liczby składów i ich wielkości,

b)formy własności,

c)lokalizacji składów,

d)wewnętrznej organizacji składów.

Ważnym zadaniem menedżera logistycznego jest określenie liczby składów i ich wielkości w systemie logistycznym przedsiębiorstwa. Zazwyczaj w...

Umowa składu

Charakterystyka

Umowa Składu - przez tą umowę przedsiębiorstwo składowe zobowiązuje się do przechowania za wynagrodzeniem przyjętych na skład towarów.

Stroną przyjmującą może być jedynie przedsiębiorstwo składowe, stroną składającą towar może być każdy prawa, zarówno fizyczna, jak i...

PODSTAWOWE FUNKCJE LOGISTYCZNE SKŁADÓW

Do funkcji składów świadczonych na rzecz użytkownika należy zaliczyć:

a)utrzymanie zapasów

b)konsolidację ładunków

c)dekonsolidację ładunków

d)konfekcjonowanie

Utrzymanie zapasów ma na celu skoordynowanie różnic w popycie i podaży . Składy ponadto zapewniają ochronę zapasów, świadcząc w...

Wymień i omów etapy podejmowania decyzji lokalizacyjnej składu

W konfiguracji sieci obiektów logistycznych wykorzystywana jest metoda Schmennera, nazywana metodą ośmiu kroków w wyborze punktów modalnych tej sieci.

Są to następujące kroki:

1. Kierownictwo przedsiębiorstwa decyduje się na poszukiwanie miejsca lokalizacji nowego zakładu produkcyjnego na podstawie...

Płatnik składek

Ogólne informacje

Składki na ubezpieczenie społeczne są co miesiąc obliczane, pobierane i po dokonaniu przewidzianych prawem potrąceń przekazywane do ZUS przez osobę lub jednostkę organizacyjną zwana płatnikiem składek.

Płatnicy składek pracodawca - dla pracowników i jednostka organizacyjna lub...

Skład i kompetencje Rady Ministrów w Rzeczypospolitej Polskiej.

Rada Ministrów jako drugi obok Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej organ państwa w zakresie władzy wykonawczej wyodrębniony organizacyjnie funkcjonalnie i kompetencyjnie. W art.146 ust 2 Ustawy Zasadniczej z kwietnia 1997 roku zawarto zasadę domniemania właściwości Rady Ministrów w dziedzinie polityki państwa. Jeśli powstaje wątpliwość w gestii jakiego organu leży dane zadanie, a postanowienia prawne dotyczące organów administracji rządowej i samorządu terytorialnego go ...

Składy orzekające TK

Trybunał orzeka w pełnym składzie (co najmniej 9 sędziów) w sprawach:

sporów kompetencyjnych pomiędzy centralnymi konstytucyjnymi organami państwa,

o stwierdzenie przeszkody w sprawowaniu urzędu przez Prezydenta RP oraz powierzeniu Marszałkowi Sejmu tymczasowego wykonywania obowiązków...

Wpływ mastitis na skład fizykochemiczny mleka surowego

Skład mleka jest miarą jego normalności i zależy od stanu fizjologicznego wymienia, a dokładniej - od prawidłowego funkcjonowania komórek mlekotwór-czych. Wszelkie zaburzenia fizjologii laktacji dają bowiem natychmiast zauważalne zmiany w składzie mleka, a co za tym idzie - także jego przydatności...

Konstytucyjna regulacja zmian w składzie Rady Ministrów

Skład RM ma charakter zamknięty i nie ma możliwości powołania do jej składu osoby, która nie zajmuje jednego z czterech stanowisk wymienionych w art. 147. Jeżeli chce się wprowadzić do rządu osobę zajmującą inne stanowisko, to jedna drogą jest powołanie go jako ministra, wypełniającego zadania...

Skład i struktura Rady Ministrów

Rada Ministrów jest organem kolegialnym , gdyż jej skład ma charakter wieloosobowy, a podstawową formą działania są posiedzenia.

Art. 147 stanowi :

RM składa się z prezesa RM i ministrów

W skład RM mogą być powoływani wiceprezesi RM

Prezes i wiceprezes RM mogą pełnić także funkcje...

Skład granulometryczny i jego oznaczania.

1. Właściwości fizyczne gleby: · Podstawowe – wynikają z jakości materiału glebowego i jego stosunku do zajmowanej przestrzeni, zalicza się do nich skład granulometryczny gleby, gęstość, porowatość, konsystencję, strukturę, lepkość, zwięzłość i inne. · Wtórne wypływają z podstawowych właściwości fizycznych- stanowią niejako ich funkcję i warunkują właściwości gleby jako środowiska i substratu dla świata roślinnego. Zalicza się do nich właściwości ...

Zmienność składu mięśni jako uwarunkowanie aktywności ruchowej

Skład włókien mięśniowych (jednostek ruchowych) znajdujących się w mięśniu wiąże się z typem jego aktywności, np. udział w ruchach tonicznych lub fazowych. Skład mięśni jest przyczyną nie tylko znacznych różnic międzygatunko-wych, ale także ich zróżnicowania pomiędzy mięśniami u tego samego...

Rada Ministrów (skład)

O RM, jej składzie i kompetencjach stanowi Konstytucja, a zwłaszcza jej rozdział „Rada Ministrów i administracja Rządowa” oraz ustawy zwykłe. Organizację i tryb pracy RM oraz zakres działania ministrów reguluje ustawa z 8 sierpnia 1996r. o organizacji i trybie pracy RM oraz zakresie działania ministrów.

W...

Skład Rady Unii Europejskiej

Skład rady Rada składa się z przedstawicieli rządów wszystkich państw członkowskich UE. Każdy członek rady działa zgodnie z instrukcjami i za upoważnieniem swojego rządu. Skład rady zależy od konkretnej dziedziny rozpatrywanych spraw. Na przykład, kiedy rada dyskutuje o problemach rolnictwa, to składa się z krajowych ministrów rolnictwa, jeżeli będą to sprawy związane z transportem, to będzie złożona z krajowych ministrów odpowiedzialnych za transport, jeżeli ...

Jaką rolę odgrywa układ pozapiramidowy i co wchodzi w jego skład?

Nazwa układu pozap i ram ido wego bywa używana w różnym znaczeniu. Dawniej zaliczano do niego wszystkie zaangażowane w motorykę struktury mózgowe i rdzenia kręgowego, z wyjątkiem ośrodków i dróg piramidowyeh. Obecnie nazwy tej używa się przeważnie w odniesieniu do określonej grupy ośrodków...

Pochodzenie, rozwój i skład fauny środkowoeuropejskiej

W Europie Środkowej żyje obecnie około 40 tysięcy gatunków zwierząt. Korzystne położenie geograficzne (środkowa część kontynentu europejskiego), znaczne pionowe zróżnicowanie terenu (od nizin do wysokich gór), przeróżne biotopy (wody, brzegi wód, łąki, pola, lasy itp.) są niewątpliwie...

Skład chemiczny mikroorganizmów

Skład chemiczny drobnoustrojów jest zbliżony do składu chemicznego innych organizmów. Około 80% stanowi woda, która z jednej strony jest środowiskiem wewnętrznym komórki, w którym przebiega szereg reakcji chemicznych, a z drugiej odgrywa czynną rolę w tych reakcjach. Do innych bardzo ważnych związków...

Skład chemiczny mleka surowego

Mleko jest substancjąbardzo złożoną, w której skład wchodzi około 250 składników. Najważniejsze z nich to tłuszcz, białko, laktoza i sole mineralne. Skład chemiczny mleka jest wypadkową działania wielu czynników, takich jak: rasowe, osobnicze, fizjologiczne, żywieniowe i zdrowotne.

Różnice w...

Komisja Europejska - skład i kompetencje

Skład i kompetencje KE opisuje Art. 17 Traktatu o Unii Europejskiej.

Komisja Europejska jest głównym organem wykonawczym Unii Europejskiej, zajmuje się wszystkimi bieżącymi zagadnieniami dotyczącymi funkcjonowania Unii, a także prowadzi bieżące negocjacje z krajami kandydującymi do Unii.

Do kompetencji...

Skład Komitetu Integracji Europejskiej

Został on utworzony w celu programowania i koordynowania polityki w sprawach związanych z integracją Polski z UE i działań dostosowawczych Polski do standardów europejskich (w zakresie prawnym, w sferze gosp i społecznej), zajmuje się oceną tych procesów

W skład jego wchodzą:...