Skargi odszkodowawcze i penalne

- Actiones rei pesecutoriae (skargi odszkodowawcze) celem ich było pokrycie poniesionej szkody; - Actiones poenales ( skargi penalne ) służyły do wymierzania kary prywatnej; - Actiones mixtae (skargi mieszane ) miały na celu zarówno uzyskanie odszkodowania jak i ukaranie sprawcy.

Co należy do zadań NSA i kiedy możemy wnieść do niego skargę?

Skargę można wnieść również wtedy, gdy organ administracyjny nie wydał decyzji w terminie określonym prawem (skarga za bezczynność organizacji administracyjnych).

Czym jest skarga konstytucyjna i kto może zwrócić się do Trybunału Konstytucyjnego?

Teraz więc każdy, kogo konstytucyjne prawa lub wolności zostały naruszone może po wyczerpaniu drogi instancyjnej wnieść skargę do TK w sprawie zgodności z konstytucją ustawy lub innego aktu, na podstawie którego sąd lub organ administracji publicznej orzekł ostatecznie o jego wolnościach lub prawach, albo o jego obowiązkach określonych w konstytucji.

OBRAZ ZANIEDBAŃ SPRAW PUBLICZNYCH I WIZJA NAPRAWY - „KAZANIA SEJMOWE” PIOTR SKARGA

Piotr Skarga był doradcą króla i kaznodzieją królewskim. Skarga zaleca podnieść rangę Senatu oraz umocnić centralną władzę.

Projekt reform dla Polski przedstawiony w renesansowej publicystyce (Modrzewski, Skarga).

Piotr Skarga, jezuita, nadworny kaznodzieja Zygmunta III Wazy, był pisarzem, krasomówcą, ideologiem polskiej kontrreformacji i wybitnym przedstawicielem XVI-wiecznej publicystyki.

Patriotyczne i chrześcijańskie walory „Kazań Sejmowych” Piotra Skargi

W tym kazaniu Skarga zastosował emocjonalny styl, oraz logiczną formę wypowiedzi ( obraz konania Polski, wskazanie przyczyn jej śmierci, ukazanie jej zasług i oddanie głosu umierającej).

Obywatelstwo europejskie: Prawa obywateli - Prawo skargi do Rzecznika Praw Obywatelskich

Powód skargi nie musi dotyczyć skarżącego, a skarga musi być wniesiona w ciągu 2 lat od momentu dowiedzenia się o nieprawidłowościach.

Legitymacja do złożenia skargi ze względu na ochrone interesu prawnego

Prawne; jednostki organizacyjne; gmina lub związek gmin; powiat lub związek powiatów; województwo; Rzecznik Praw Obywatelskich, któremu przysługuje skarga ochraniająca prawa i wolności człowieka i obywatela.

Wznowienie postępowania sądowoadministracyjnego - Termin wniesienia skargi o wznowienie postępowania

Jeżeli przyczyną, na której oparto skargę o wznowienie postępowania jest orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego, skargę o wznowienie postępowania wnosi się w terminie miesiąca od dnia wejścia w życie orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego.

Wznowienie postępowania sądowoadministracyjnego - Moc skargi o wznowienie postępowania

Skarga ma moc względnie suspensywną. Wniesienie skargi o wznowienie postępowania nie tamuje wykonania zaskarżonego orzeczenia.

Skarga na decyzje administracyjne

Niewykorzystanie prawa odwołania powoduje niedopuszczalność skargi. Przesłanka ta nie obowiązuje gdy skargę wnosi prokurator lub RPO.

SKARGA NA INNE AKTY I CZYNNOŚCI

Przesłanką  dopuszczalności skargi na inne akty lub czynności z zakresu AP jest wezwanie na piśmie właściwego organu w terminie 14 dni do usunięcia naruszenia prawa.

Skutki wniesienia skargi do NSA

38: „organ, którego działanie lub bezczynność zaskarżono, może uwzględnić skargę w całości do dnia wyznaczenia przez Sąd terminu rozprawy” (może to uczynić organ właściwy do uchylenia decyzji na podstawie kpa)-jest tu kilka nieścisłości.

Skarga windykacyjna

Treścią skargi był zwrot rzeczy, lecz posiadacz w złej wierze musiał oddać także wszystkie pożytki, a od czasów justyniańskich posiadacz w dobrej wierze pożytki nie zużyte.

Skarga pauliańska (działanie na szkodę wierzycieli)

Skarga pauliańska (actio Pauliana) powstała w czasach justyniańskich. Skarga ta miła zastosowanie wobec osób które odniosły korzyści na skutek defraudacji majątku, jakiej dopuszczał się dłużnik.

SKARGA UMIERAJĄCEGO, Żale umierającego, wiersz polski bezim.

SKARGA UMIERAJĄCEGO, Żale umierającego (inc. jest liryczna skarga na nicość świata i życia ziemskiego, utrzymana w duchu średniow.

Treści patriotyczne w utworach Jana Kochanowskiego i kazaniach Piotra Skargi

Do grona twórców epoki renesansu, którym na sercu leżało prawdziwie pojmowane dobro kraju, należy zaliczyć Piotra Skargę - wielkiego patriotę i znakomitego pisarza, autora nieśmiertelnych "Kazań sejmowych".

Skarga na akty prawa miejscowego

Przesłanką dopuszczalności skargi do sądu administracyjnego na akty prawa miejscowego jest wezwanie organu do usunięcia naruszenia prawa.

Postępowanie sądowoadministracyjne w sprawie skargi na akty nadzoru nad działalnością samorządu

l ustawy o samorządzie województwa sąd administracyjny jest właściwy do rozpoznawania skarg na rozstrzygnięcia nadzorcze dotyczące województwa.

Zniewaga - treść, rozwój historyczny skargi

Rozwój historyczny stworzył później skargę actio iniuriarum aestimatoria dostępną dla poszkodowanego.