Wniosek a skarga w postępowaniu sądowoadministracyjnym

Ustawa o NSA przyjmowała 2 przesłanki dopuszczalności skargi: Wyczerpanie środków obrony na drodze przed organem wykonującym AP Pierwszeństwo drogi administracyjnej – nie można wnieść skargi do sądu, jeżeli toczy się postępowanie w celu zmiany, uchylenia lub stwierdzenia nieważności aktu lub innej czynności.

Skarga na czynności egzekucyjne

Ustawa nie zawiera terminu na wniesienie skargi. Zasadne jest twierdzenie, że skargi można wnosić w trakcie postępowania. Organ po rozpatrzeniu skargi wydaje postanowienie, na które przysługuje zażalenie.

Podmioty uprawnione do wniesienia skargi do NSA

Uczestnikiem postępowania może /nie musi/ być prokurator, jeżeli wniósł skargę lub zgłosił swój udział. Nie można wnieść skargi do NSA, gdy przed organem administracji publicznej toczy się jeszcze postępowanie.

POSTACI SKARGI KONSTYTUCYJNEJ

Skarga ta najczęściej występuje w postaci: - jednostka ma prawo skargi po wyczerpaniu toku instancji, gdy stwierdzi, że akt prawny w oparciu o który nastąpiło wydanie orzeczenia jest niezgodny z konstytucją, a ściślej mówiąc z prawami przysługującymi tej jednostce na mocy praw.

Wymogi formalne skargi do NSA

Gdy skarga ma braki, NSA wyznacza termin do ich skorygowania, jeżeli to nie nastąpi skarga zostanie odrzucona.

Tryb wnoszenia skargi do NSA

Skargę wnosi się w terminie 30 dni od dnia doręczenia rozstrzygnięcia w sprawie, gdy przed wniesieniem skargi należało zwrócić się do właściwego organu z wezwaniem do usunięcia naruszenia prawa, skarga może być wniesiona po upływie 30 dni od dnia doręczenia wezwania.

Podstawowe reguły postępowania w sprawach skarg i wniosków (właściwość organów, forma załatwienia skargi, kwalifikacja skargi w warunkach określonych w art. 233 - 235 k.p.a.)

Jeżeli skarga taka pochodzi od innej osoby – może spowodować wszczęcie postępowania z urzędu ( chyba, że przepisy wymagają do wszczęcia postępowania żądania strony) 2) W sprawie, w której toczy się postępowanie administracyjne – skarga złożona przez stronę podlega rozpatrzeniu w toku postępowania, zgodnie z k.

Skarga na czynności organu egzekucyjnego i egzekutora

Formą załatwienia zarówno skargi na czynności egzekucyjne, jak i skargi na przewlekłość postępowania egzekucyjnego jest postanowienie, które wydaje organ nadzoru.

Środki zaskarżenia orzeczeń sądowych: apelacja, zażalenie zwyczajne i nadzwyczajne, skarga kasacyjna, skarga o wznowienie postępowania cywilnego

W sprawach zakończonych prawomocnym orzeczeniem wydanym na skutek skargi o wznowienie postępowania: dotyczy to także postępowania nieprocesowego W postępowaniu nieprocesowym skarga o wznowienie postępowania jest dopuszczalna w razie zakończenia postępowania prawomocnym postanowieniem orzekającym co do istoty sprawy.

Skarga odszkodowawcza przeciwko Wspólnocie (skarga z tytułu odpowiedzialności pozaumownej)

  Artykuł 235 TWE powierza sądom wspólnotowym wyłączną kompetencję rozpoznania skarg dotyczących odpowiedzialności pozaumownej Wspólnoty. Skarga powinna być skierowana przeciwko instytucjom wspólnotowym, które spowodowały szkodę.

Kształtowanie się postaw obywatelskich w okresie renesansu (Rej, Kochanowski, Modrzewski, Skarga)

Skarga pytań retorycznych, powołuje się na Boga, który matkę czcić rozkazał, wymienia dobrodziejstwa otrzymane od matki ojczyzny i kończy słowami : „Sama tylko matka mało ma”. Skarga nawołuje do opamiętania, do zaprzestania wyzysku chłopów, do życia zgodnego z Ewangelią.

Kazania Piotra Skargi

Brak tej zgody szczególnie na sejmach budzi u Skargi lęk o przyszłość ojczyzny. Kazanie VI "O monarchii i królestwie" - Skarga uważa, że najlepszą formą rządu jest jednowładztwo, którego nie można jednak utożsamiać z absolutnym samowładztwem.

ŻYWOTY ŚWIĘTYCH starego i nowego Zakonu, dzieło hagiograficzne P. Skargi

Całość, zręcznie przystosowana do celów toczącej się walki z reformacją, prezentowała równocześnie poglądy wypowiadane przez Skargę (m. " Piotra Skargi, w: Z historii polskiej literatury i kultury, W.

Kontrreformacja wobec problematyki władzy państwowej – poglądy Piotra Skargi

Wizerunek Skargi jako natchnionego narodowego kaznodziei utrwalili romantycy przede wszystkim Mickiewicz i Norwid, a także malarz Jan Matejko (Kazanie Skargi).

Skarga do sądu administracyjnego a środki zaskarżenia w postępowaniu administracyjnym

Wszczęcie ogólnego postępowania sądowoadministracyjnego oparte jest na zasadzie skargowości, może być bowiem wszczęte wyłącznie na podstawie złożonej przez legitymowany podmiot skargi jednak jeżeli ustawy tak stanowią, postępowanie sądowe wszczyna się na wniosek.

Postępowanie uproszczone (rozpoznanie skargi w trybie uproszczonym postępowania sadowoadm.)

Postępowanie uproszczone jest dopuszczalne jeżeli: decyzja lub postanowienie są dotknięte wada nieważności albo wydane zostały z naruszeniem prawa dającym podstawę do wznowienia postępowania; strona zgłosi wniosek o skierowanie sprawy do rozpoznania w trybie uproszczonym a żadna z pozostałych stron w terminie 14 dni od zawiadomienia o złożeniu wniosku nie zażąda przeprowadzenia rozprawy; organ nie przekazał sądowi skargi mimo wymierzenia ...

Skarga na bezczynność organu wykonującego administrację publiczną

W przypadku bezczynności w zakresie wydania innego aktu lub niepodjęcia czynności z zakresu administracji publicznej przesłanką dopuszczalności skargi jest wezwanie do usunięcia naruszenia prawa.

Legitymacja do złożenia skargi oparta na ochronie interesu publicznego i społecznego

1) legitymacja oparta na ochronie interesu publicznego W oparciu o ochronę interesu publicznego legitymację do złożenia skargi do sądu administracyjnego ma: prokurator – wnosi on skargę ze względu na potrzebę ochrony porządku prawnego, więc powinien wskazać naruszenie prawa; organ nadzoru nad organem j.

Zakres rozpoznawalności skargi przez wojewodzki sąd admin.

Rozpoznanie skargi przez WSA na podstawie stanu faktycznego, istniejącego w dniu podjęcia aktu lub czynności, nie oznacza, że nie powinien on brać pod uwagę nowych faktów lub nowych dowodów, które istniały w dniu podjęcia aktu lub czynności, a nie były znane organowi.

Skargi in rem, in personam - pojęcie, znaczenie, różnice

Prototypem tych powództw były skargi z prawa własności i z praw na rzeczy cudzej. Actiones in personam były to wszystkie skargi o wykonanie zobowiązania.