Piotr Skarga

Żeby te wszystkie cele osiągnąć, żeby Polskę moralnie odrodzić, pragnął Skarga, żeby jego pisma mogli czytać wszyscy, i właśnie dlatego troszczył się tak bardzo o piękno i jasność, a jednocześnie o prostotę swoich pism: jak Polska Polską, żaden inny - do dziś dnia - kaznodzieja nie zespolił tak doskonale piękna stylu i jas­ności wykładu z prostotą, jak żaden nie może się równać ze Skargą siłą uczucia i po­lotem kaznodziejskim.

Piotr Skarga - Kazania sejmowe

W kazaniu siódmym,  O prawach niesprawiedliwych, które stanowią piątą cho­robę Polski, Skarga rozwija tę samą myśl, którą uzasadnił już Modrzewski, że bez praw sprawiedliwych nie może być prawdziwej wolności i że się bez nich żadne państwo ostać nie może; po czym mówi o prawach niesprawiedliwych, do których oprócz prawa Neminem captivabimus, prócz zniesienia sądów biskupich, oprócz ...

Wymogi formalne skargi

Tryb wnoszenia skarg jest pośredni a mianowicie, skargę do sądu administracyjnego wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi.

Dopuszczalność skargi kasacyjnej do NSA

Z przyczyn podmiotowych, jeżeli skargę wniosła osoba nie mająca prawa do złożenia skargi kasacyjnej lub jeżeli skarga nie została sporządzona przez adwokata, radcę prawnego oraz w oznaczonym zakresie doradcę podatkowego lub rzecznika patentowego, chyba że przymus ten nie obowiązuje.

Niedopuszczalność skargi - przedmiotowa i podmiotowa

Z przyczyn podmiotowych skarga będzie niedopuszczalna: gdy została złożona przez podmiot nie mający legitymacji do złożenia skargi, a będzie to miało miejsce, gdy ze skargi wynika, że sprawa nie dotyczy interesu prawnego wnoszącego skargę; jeżeli jedna ze stron nie ma zdolności sądowej, albo jeżeli skarżący nie ma zdolności procesowej, a nie działa przez przedstawiciela albo jeżeli w składzie organów jednostki ...

Wznowienie postępowania sądowoadministracyjnego - Postępowanie w sprawie skargi o wznowienie postępowania

W razie uwzględnienia skargi sąd może : zmienić zaskarżony wyrok; uchyla wyrok i w zależności od ustaleń skarg do sądu administracyjnego odrzuca lub umarza postępowanie; -wyroki nieuwzględniające skargi o wznowienie postępowania.

Moc prawna skargi do sądu administracyjnego

Ustawa prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi szczegółowo reguluje wstrzymanie wykonania aktu lub czynności, przyznając w tym zakresie właściwość organowi, a następnie po przekazaniu skargi sądowi: w razie wniesienia skargi na decyzje lub postanowienie – organ, który wydał decyzje lub postanowienie, może wstrzymać z urzędu lub na wniosek skarżącego ich wykonanie w całości lub części, chyba że zachodzą przesłanki, od ...

Nadzór realizowany przez Regionalną Izbę Obrachunkową - Skarga na rozstrzygnięcie nadzorcze

98 ust 1 ustawy samorządowej stanowi, że skarga do NSA może być złożona tylko z powodu niezgodności z prawem, to objęcie skargą do NSA nadzorczych rozstrzygnięć w sprawach zleconych samorządowi, nasuwa pytanie o granice ingerencji NSA.

Dopuszczalność skargi do wojewódzkiego sądu administracyjnego

Ustawa o NSA przyjmowała 2 przesłanki dopuszczalności skargi: Wyczerpanie środków obrony na drodze przed organem wykonującym AP Pierwszeństwo drogi administracyjnej – nie można wnieść skargi do sądu, jeżeli toczy się postępowanie w celu zmiany, uchylenia lub stwierdzenia nieważności aktu lub innej czynności.

Skarga na bezczynność – podstawy skargi i podmioty legitymowane do jej wniesienia

Skarga na bezczynność uzupełnia zatem skargę o stwierdzenie nieważności, ponieważ jest skierowane przeciwko niezgodnym z prawem zachowaniom instytucji wspólnotowych, które to zachowanie mogą przyjmować formę działania lub zaniechania.

Piotr Skarga (1536-1612)

"Kazania sejmowe" Skargi są najszlachetniejszym dziełem polskiej literatury politycznej XVI wieku. W zakresie formy wypowiedzi Skarga nawiązuje do stylu Starego Testamentu, w którym zapowiada się upadek Jerozolimy i zgubę grzesznego narodu izraelskiego.

Sąd odrzuca skargę...

Sąd odrzuci skargę: jeżeli sprawa nie należy do właściwości sądu administracyjnego; wniesiona została po upływie terminu do jej wniesienia; gdy nie uzupełniono w wyznaczonym terminie braków formalnych skargi; jeżeli sprawa objęta skargą pomiędzy tymi samymi stronami jest w toku lub została już osądzona; jeżeli jedna ze stron nie ma zdolności sądowej albo jeżeli skarżący nie ma zdolności procesowej, a nie ...

Przedmiot i podstawy skargi kasacyjnej

od postanowienia o odrzuceniu skargi kasacyjnej służy zażalenie, ale na postanowienie o umorzeniu postępowania służy skarga kasacyjna. Podstawy skargi kasacyjnej.

Tryby nadzwyczajne a skarga

Nie powoduje jednak odrzucenia skargi, jedynie zawieszenie postępowania sądowoadm. Strona skarżąca będzie mogła dokonać wyboru drogi weryfikacji przez cofnięcie skargi lub żądania umorzenia nadzwyczajnego trybu postępowania ze względu na złożenie skargi do sądu adm.

Postępowanie Administracyjne ogólne - Skargi i wnioski

Załatwianie skarg i wniosków uregulowane jest specjalnymi przepisami kodeksu postępowania administracyjnego. Skarga jest, więc skierowana przeciwko określonym aktom, sytuacjom lub zjawiskom.

Skarga na niewykonanie wyroku WSA

Skarga na niewykonanie wyroku wojewódzkiego sądu administracyjnego. Szczególnym rodzajem skarg do sądu administracyjnego jest skarga na niewykonanie wyroku.

Orzeczenie NSA w sprawie skargi kasacyjnej

NSA po rozpoznaniu skargi kasacyjnej wydaje: wyrok oddalający skargę kasacyjną, jeżeli nie ma usprawiedliwionych podstaw albo jeżeli zaskarżone orzeczenie mimo błędnego uzasadnienia odpowiada prawu; wyrok uwzględniający skargę kasacyjną.

Skutki złożenia skargi do WSA

Sad odrzuci skargę, jeżeli wniesiono ja po upływie terminu i nie uległ on przywróceniu lub z innych przyczyn skarga jest niedopuszczalna, np.

Konstytucyjne prawo petycji, wniosków i skarg a skarga konstytucyjna

Skarga konstytucyjna jest to szczególny środek prawny pozwalający jednostce na zwrócenie się do Sądu Konstytucyjnego o zweryfikowanie ostatecznych rozstrzygnięć władz publicznych, o ile rozstrzygnięcia te naruszają konstytucyjnie zagwarantowane prawa bądź wolności (jednostki) skarżącego.

Prawo skargi do sądu administracyjnego a prawo do odwołania w KPA

Na podstawie tego kryterium można wyróżnić: 1) legitymację do złożenia skargi na podstawie ochrony interesu prawnego (indywidualnego), 2) legitymację opartą na podstawie ochrony interesu publicznego, 3) legitymację opartą na ochronie interesu społecznego, 4) legitymację do złożenia skargi, której konstrukcja nie jest oparta na ochronie żadnego z wywiedzionych w przepisach prawa interesów indywidualnych, publicznych, społecznych.