Skarb Państwa

Czytaj Dalej

Skarb Państwa

Rola Skarbu Państwa W Polsce Skarb Państwa w zakresie ochrony majątku i interesów zastępuje "'Prokuratoria Generalna Skarbu Państwa, a w zakresie prywatyzacji "'Minister Skarbu Państwa.

MAJĄTEK SKARBU PAŃSTWA

Skarb Państwa ma obecnie swoje udziały w takich spółkach, jak: 1) narodowe fundusze inwestycyjne (NFI); 2) spółki portfelowe NFI; 3) spółki sprywatyzowane kapitałowo; 4) spółki, których akcje wniesiono do innych jednoosobowych spółek Skarbu Państwa; 5) spółki, w których miała miejsce konwersja wierzytelności na akcje; 6) jednoosobowe spółki Skarbu Państwa; 7) akcje i udziały, z ...

Jednoosobowa spółka skarbu państwa

P Skarbowi Państwa przysługują uprawnienia i obowiązki o charakterze majątkowym i korporacyjnym wobec spółki[3], „z tym że reprezentowana przez Skarb Państwa jako wspólnika wartość nominalna akcji (udziałów) odpowiada tylko wysokości kapitału zakładowego spółki.

Skarb Państwa

Państwo - działania władcze; Skarb Państwa - działania właścicielskie dominium Skarb Państwa działa przez Ministra Skarbu Państwa (gospodaruje mieniem Sk.

Wskaż na cechy specyficzne przedsiębiorstw Skarbu Państwa w gospodarce rynkowej

Są najczęściej organizowane w formie spółek akcyjnych, gdzie pakiet kontrolny akcji znajduje się w ręku Skarbu Państwa.

OBLIGACJE SKARBU PAŃSTWA

Obligacje skarbowe można podzielić na: aktywne i pasywne. Obligacje pasywne służą do regulacji istniejących zobowiązań Skarbu Państwa oraz stanowią formę zaciągnięcia nowych zobowiązań poza rynkiem finansowym bez przedstawiania oferty publicznej.

Omów instytucje przeniesienia własności rzeczy lub praw majątkowych na rzecz Skarbu państwa lub gminy

Przeniesienie następuje na wniosek podatnika na podstawie umowy zawartej w formie pisemnej za zgodą urzędu skarbowego między starostą wójtem, burmistrzem, zarządem powiatu lub województwa a podatnikiem. Starosta powiadamia właściwego naczelnika-urzędu skarbowego przesyłając kopie umowy.

WYDATKI NA OBSŁUGĘ DŁUGU SKARBU PAŃSTWA

Obejmują w szczególności wydatki budżetu państwa z tytułu oprocentowania i dyskonta od skarbowych papierów wartościowych, oprocentowania zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz wypłat związanych z udzielonymi przez Skarb Państwa poręczeniami i gwarancjami.

Minister Skarbu Państwa jako organ administracji gospodarczej

96 o zasadach wykonywania uprawnień przysługujących Skarbowi Państwa, zastąpił on dotychczas istniejące Ministerstwo Przemysłu i Handlu, M.

Obligacje, weksel, poręczenia i gwarancje udzielane przez skarb państwa

- kwity składowe – czeki, obligacje - kwity załadowcze – weksle, akcje - konosamenty – bony skarbowe Skarbowe papiery wartościowe zgodnie z art.

PAŃSTWO FRANKÓW - SKARB

Wszystkie dochody skarbowe były traktowane przez króla, jako jego osobista własność.

Powstanie styczniowe, sytuacja w państwach niemieckich w połowie XIX, zjednoczenie Włoch,wojna secesyjna

Powstanie styczniowe, powstanie narodowe przeciw Rosji, trwające od 22 I 1863 do wiosny 1864 i obejmujące swym zasięgiem Królestwo Polskie, Litwę i Białoruś, w mniejszym stopniu Ukrainę. Spowodowane nasilającym się rosyjskim uciskiem narodowym.

Przygotowania do powstania

Przygotowania do...

Państwo jako najwyższa wartość narodowa w widzeniu bohaterów literackich różnych epok

Państwo jako najwyższa wartość narodowa w widzeniu bohaterów literackich różnych epok

 

Pojęcie państwa , jego rola oraz zadania to problemy , które często pojawiały się u twórców różnych epok. Można by przytaczać tu wiele przykładów , ponieważ nie tylko w prozie ale także w poezji pojawiało...

„ANTYGONA” JAKO UTWÓR O PAŃSTWIE I WŁADZY

Kreon reprezentując losy państwa wydał zakaz pochowania Polinejkesa. Chciał pokazać, że jest władcą bezwzględnym dla innych. Kreon występował jako władca, który chciał przestrzec innych władców przed jakąkolwiek formą przeciwstawiania się władzy. Kreon nie zmienił decyzji za namową ludu, gdyż...

Dramat narodu bez państwa w wybranych utworach literatury polskiej.

Narodem bez państwa przez dłuższy czas byli Polacy. Polska utraciła niepodległość w 1795 roku, a odzyskała ją w 1918 roku. Likwidacja Księstwa Warszawskiego oraz potwierdzenie na Kongresie Wiedeńskim dominacji rosyjskiej nad Królestwem Polskim zmieniło w sposób zasadniczy warunki życia narodu. Odtąd...

“Państwo jako najwyższa wartość narodowa w widzeniu bohaterów literackich różnych epok”

Pojęcie państwa , jego rola oraz zadania to problemy , które często pojawiały się u twórców różnych epok. Można by przytaczać tu wiele przykładów , ponieważ nie tylko w prozie ale także w poezji pojawiało się państwo jako siła ściśle związana z życiem całego narodu. Zaczynając od antyku , a...

Ostatnie państwo babilońskie i państwo Dariusza I

Wspominaliśmy już o tym, jak Asyria stała się wielką potęgą militarną pod panowaniem Tiglat Pilesera III i uzurpatora Sargona II. Ten człowiek nie nazywał się pierwotnie Sargon; przyjął to imię, aby pochlebić podbitym Babilończykom, przypominając im owego założyciela państwa akkadyjskiego...

Państwo Aleksandra Wielkiego

Od 431 do 404 przed Chr. wojna peloponeska pustoszyła Grecję. Tymczasem na północ od Grecji pokrewna Macedonia z wolna wzrastała w siły i cywilizację. Macedończycy mówili językiem bardzo zbliżonym do greckiego i kilka razy macedońscy zawodnicy brali udział w igrzyskach olimpijskich. W r. 359 przed Chr...

Cesarstwo bizantyńskie i państwo Sassanidów

Wschodnia połowa cesarstwa rzymskiego, mówiąca po grecku, okazywała więcej wytrzymałości politycznej niż zachodnia. Oparła się klęskom V wieku, które ostatecznie złamały pierwotne łacińsko-rzymskie mocarstwo. Attyla wystąpił przeciw Teodozjuszowi II i posunął swe niszczycielskie najazdy aż pod...

Europejczycy zakładają nowe państwa w Azji i za oceanem

W chwili gdy  środkowa Europa była rozbita i pełna zamętu, zachodni Europejczycy, zwłaszcza Holendrzy, Skandynawowie, Hiszpanie, Portugalczycy, Francuzi i Anglicy, rozszerzyli pole swych sporów na morzu całego  świata. Wynalazek druku poddał idee polityczne Europy szerokiej i z początku nieokreślonej...