SKALA PRZEDZIAŁOWA

oś liczbowa, skala termometru, skala czasowaz dowolnie obranym punktem zerowym.

SKALA STAPELA

Rodzaj s. postaw (—> skale postaw) zbudowanej na wielopozycyjnej —> ska-li nominalnej, składającej się z 10-11-stopniowych —> skal porządkowych,zwykle jednobiegunowych, ograniczonych z jednej strony najwyższą ocenąpozytywną lub negatywną. Służy do pomiaru zarówno kierunku, jak i...

SKALE PROSTE

Rodzaj najprostszych pojedynczych —> skal pomiarowych służących do iden-tyfikacji cech badanych obiektów. Wyróżnia się: —> skalę nominalną, —> skalęporządkową, —> skalę przedziałową (interwałową) i -» skalę ilorazową (stosun-kową).

 

Skale indyjskie

Wtargniecie do Indii Hindusów aryjskich w 1500 r. p.n.e. spowodowało powane zniszczenieindyjskiej krilury. Jednake najezdzcy przejeli i kontynuowali niektóre fonny tradycyjnegomuzykowania. Muzyka indyjska zwiazana była z. p;i.nujac<.i przez trzy tysiaclecia religiaBiaininow. Swiecka muzyka artystyczna pojawiła...

Stranska Skala

Sąsiednie stanowisko Stranska Skala IV, związane z kulturą epigrawecką i datowane na ok.

Apgar skala

-, Apgar scalę); ilościowa metoda ocern stanu klinicznego noworodka po urodzi niu, oparta na badaniach częstości pracy serca, oddychania, zabarwienia skóry, napięcia mięśniowego i reakcji na drażnienie nozdrzy cewnikami. Wynik badania podawany w skali cyfrowej 0 (zły)-10 (bardzo dobry) ma duże znaczenie...

Skala Apgar

Ocena według tego systemu polega na obserwacjizadanych cech zachowania się noworodkaw 1. i 5. minucie po porodzie. W szczególnychprzypadkach ocenę powtarza się jeszcze po 10i 15 minutach od urodzenia. Uzyskanie przezdziecko 8 i więcej punktów w 1. minucie świadczyo jego bardzo dobrym stanie. Wynik 0—2punkty...

Skala oceny zachowań noworodka

Skala oceny zachowań noworodka (NeonatalBehavioral Assessment Scalę — NBAS) [60],zaproponowana przez Brazeltona, pozwalaocenić badającemu zdolność dziecka do reakcjina bodźce zewnętrzne.

Korzyści skali. Siły aglomeracyjne

Skala przedsiębiorstw nie może rosnąć nieskończenie.

SKALA PROBLEMU

Samobójstwa nastolatków są poważnym problemem zdrowia publicznego oraz przyczyną co najmniej 100 000 zgonów rocznie w tej grupie wiekowej na całym świecie (WHO, 2002). W Stanach Zjednoczonych samobójstwo jest częstszą przyczyną zgonów wśród nastolatków niż wszystkie przyczyny naturalne razem wzięte:...

Organizacja opieki nad noworodkiem w skali regionalnej

Podstawowym założeniem w organizacji opieki nad noworodkiem jest podejście regionalne, to jest zamknięte w obrębie regionu• administracyjnego lub geograficznego, oraz perinataine, czyli obejmujące zarówno matkę, jak i dziecko.

Zgodnie z klasycznymi zasadami oddziały położnicze i noworodkowe dzieli się...