Skala Mercallego

Czytaj Dalej

Co to jest skala Mercallego?

Skala Mercallego, nazwana tak od nazwiska włoskiego sejsmologa, Giuseppe Mercallego, pozwala szacować skutki trzęsienia ziemi.

Skala BARS

  Skala BARS jest jednym z najbardziej precyzyjnych narzędzi oceny pracowników, dającym możliwość dokonania rzetelniejszych ocen w porównaniu ze skalami punktowymi. Skala nie daje możliwości zawyżania, uśredniania i zaniżania oceny.

Minimalna skala efektywna

  Minimalna skala efektywna - wielkość produkcji, przy której krzywa długookresowych kosztów przeciętnych przestaje opadać (inaczej: wielkość produkcji, przy której długookresowe koszty przeciętne osiągają minimum)

Incremental scales - Skale progresji

 

Pomimo powszechnego przechodzenia do systemów wiążących płace z

performance

ciągle niektóre zachodnie organizacje, głównie w sektorze publicznym, stosują tzw. skale progresji. Są to struktury płacowe składające się z szeregu dyskretnych punktów, na poziomie których ustalone mogą być płace...

Skala mapy

skali wyrażonej w sposób graficzny w postaci odcin­ka prostej podzielonego na równe części i opisanego w metrach lub kilometrach: Skala mapy, niezależnie od formy jej zapisu, odnosi się do wymiarów liniowych.

Minerały i skały

Skorupa ziemska zbudowana jest z minerałów wchodzących w skład skał. Minerały to związki chemiczne lub pierwiastki o jednorodnej budowie fizycznej, powstające w skorupie ziemskiej w wyniku działania procesów geologicznych. Minerał jest ciałem stałym o krystalicznej budowie, tzn. ato­mach lub jonach...

Skały magmowe

Skały magmowe powstają w wyniku krzepnięcia magmy, czyli gorącego stopu krzemianów występującego w płaszczu górnym i lokalnie w skorupie ziemskiej. W magmie znajdują się również gazy - dwutlenek węgla, chlor, para wodna. Magma po wydostaniu się na powierzchnię Ziemi pozbawiona jest większości...

Skały osadowe

Skały osadowe mogą powstawać w bardzo różnorodnych warunkach, w wyniku działania różnych procesów. Ze względu na odmienny sposób powstawania, skały osadowe dzielimy na trzy grupy:

• okruchowe - powstające z okruchów skał starszych (już istniejących) mszczonych przez procesy zewnętrzne. W pierwszej...

Skały przeobrażone

Skały przeobrażone, zwane inaczej metamorficznymi, powstały w wyniku przekształcania skał magmowych lub osadowych. W przypadku gdy prze­obrażenie następuje pod wpływem wysokiej temperatury wynikającej z są­siedztwa ogniska magmy, mamy do czynienia z metamorfizmem kontak­towym. Jeśli przyczyną...

Skala tzw. dewiacyjnego ilorazu inteligencji - Rys historyczny pojęcia ilorazu inteligencji

Twórcy pierwszego testu inteligencji (A. Binet i T. Simon – 1905) traktowali inteligencję jako rozwijającą się z wiekiem. Zadania w ich teście dobrane były tak, by potrafiły się z nimi uporać dzieci o przeciętnym poziomie intelektualnym dla określonych przedziałów wiekowych, opartych po prostu na tzw...

Skala tzw. dewiacyjnego ilorazu inteligencji - Rozwiązanie Davida Wechslera: dewiacyjny iloraz

Fundamentalne założenie: cecha inteligencji ma w populacji homo sapiens rozkład normalny. A skoro tak, możemy – przy założeniu, że średnia owego rozkładu wynosi 100 (ukłon wobec tradycji; przypomnę: w formule Sterna właśnie iloraz inteligencji równy 100 oznaczał poziom intelektualny dokładnie...

Skala tzw. dewiacyjnego ilorazu inteligencji - Linie krytyki

Bardziej formalistyczno-czepliwe: a co to jest IQ=0?

Bardziej pragmatyczne: wskaźnik globalny typu IQ (w polskiej literaturze często II lub I.I.) jest mało użyteczny z tego względu, że nie oddaje różnic w strukturze i formie myślenia (patrz np. klasyfikowanie, ujmowanie relacji, wnioskowanie przez...

Skala tzw. dewiacyjnego ilorazu inteligencji - Linie obrony

Na zarzuty formalistyczno-czepliwe: każda skala ma jakieś ograniczenia (chociaż np.

Opisz pięciostopniową skalę Tennera, służącą do oceny wieku cech płciowych

Poszczególne stadia dojrzewania płciowego określamy zwykle według pięciostopniowej skali Tennera:

A. Stadia rozwoju piersi u dziewcząt (M-mamma):

M1 - faza dziecięca. Otoczka brodawki sutkowej b lada, płaska;

M2 – poszerzenie i uwypuklenie otoczki brodawki sutkowej, tzw. stadium pączka;

M3 –...

Gerontologia - Na czym polega skala wieku sprawnościowego

Skala wieku sprawnościowego - to miara starzenia się człowieka Wskaźnik wieku sprawnościowego (parametry wydolnościowe), bada się wtedy różne parametry wydolności organizmu Przyczyną utraty sprawności i przedwczesnej śmierci są zazwyczaj choroby przewlekłe.

Skały

Skorupa ziemska jest zbudowana ze skał, skały natomiast składają się z minerałów.

     Zespoły jednorodnych lub różnorodnych minerałów powstałych w określonym procesie geologicznym nazywa się skałami.

     Rodzaje skał:

1. Magmowe

a. głębinowe

b. wylewne

2. Osadowe

a. okruchowe

b...

Najważniejsze SKAŁY budujące skorupę ziemską

SKAŁA – zespół minerałów jednego lub kilku rodzajów utworzonych w określonych procesach geologicznych. Ze względu na ich genezę, dzielimy je na trzy typy:

a) SKAŁY MAGMOWE – powstają w wyniku zakrzepnięcia gorącego stopu krzemianowego, zwanego magmą, występującego lokalnie w obrębie skorupy...

Skały

Skupiska jednorodnych lub różnorodnych minerałów, powstałe w przyrodzie w wyniku procesu naturalnego. Przez skałę rozumie się zarówno utwory twarde i zbite, jak i luźne oraz plastyczne. Proces kształtowania skał rozpoczął się w momencie zastygania materii globu przy powierzchni. W skutek krystalizacji...

Skały – charakterystyka

Skały magmowe głębinowe - krzepną bardzo powoli, wszystkie minerały, maja czas na swobodna krystalizacje. Każdy minerał tworzy odrębny kryształ - jest widoczny gołym okiem. Są to skały jawnokrystaliczne. Wszystkie skały głębinowe zawierają dużo kwarcu, maja wiec jaśniejsze barwy, niezbyt duży...

Skale temperaturowe

Do najważniejszych skal temperatur stosowanych obecnie należą: skala Kelvina, Celsjusza, Fahrenheita oraz mniej znane lub nie stosowane już skale: Rankine'a, Réaumura oraz Międzynarodowa Praktyczna Skala Temperatur.