Marketing mix w zakresie usług non-profit

Najczęściej wykorzystywane przez organizacje non-profit formy marketingu bezpośredniego to: sprzedaż wysyłkowa - adresowanie przesyłek dostosowanych do konkretnego odbiorcy; telemarketing - najpopularniejszą jego formą w sektorze non - profit jest odbieranie sygnałów od klientów, tak donatorów jak i beneficjentów, z wykorzystaniem darmowej infolinii; domokrążcy - zdobywanie funduszy za pomocą akwizycji i sprzedaży obnośnej popularne szczególnie wśród ...

Organizacja non-profit

Organizacje non - profit wg ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r o działalności pożytku publicznego i wolontariacie w Polsce Wprowadzono definicję organizacji pozarządowej.

AWICENNA, Ibn Sina

Abu Ali Ibn Sina, Wwa 1953; Gilson-Böhner 187-208; S.

CLEMENS NON PAPA JACOBUS

Właśc. Jacques Clément, ur. ok. 1510, zm. ok. 1556 w Diksmuide (Belgia), flamandzki kompozytor.

Działał w Brugii oraz 's-Hertogenbosch, był jednym z czołowych reprezentantów polifonicznego stylu a cappella w okresie między J. des Près a G.P. da Palestriną. Główną zasługą C. (obok N. Gomberta) był...

CONTRARJJS QUIBUSCUMQUE NON OBSTANTTBUS

Klauzula apost. zamykająca papieski dokument; uchyla moc wiążącą przepisów prawa lub zwyczajów, które są przeciwne treści zawartej w dokumencie pap.;

uchylenie może być całkowite lub częściowe, zależnie od sprzeczności pomiędzy dawnym i nowym prawem.

 

Hove II 352-353; E. Magnin, DDC I 118; P...

DEI FIDE, QUA VIVIMUS

Hymn tercji niedziel i dni powszednich wielkiego postu (od 1971), znany od VIII w.; zawiera wezwanie do uwielbiania Chrystusa za jego zbawczą śmierć na krzyżu oraz prośbę o uchronienie odkupionych przed postępowaniem niezgodnym z duchem ewangelicznym.

 

PL 18, 1197; AH LI 64; Chev 4323; LH II 33.

FACIENTI QUOD IN SE BONUM EST DEUS NON DENEGAT GRATIAM

( ł a c. Bóg nie odmawia łaski temu,k t o wykonuje działanie samo w sobie d o b r e ) , aforyzm wskazującyna relację między —» naturą i łaską w człowieku; wyrażapogląd, że ten, kto wykonuje czyn dobry, osiąga w sobiedyspozycję sprzyjającą udzieleniu mu przez Boga łaski.

FULGET DIES in QUA QUIES

Anonimowa sekwencjao św. —» Jadwidze Śląskiej, odnaleziona w rękopiśmiennymmszale z Nysy z XV w. Mówi o wielkiej wierze Jadwigi, poświadczonejczynami, modlitwą, wstrzemięźliwością orazpocieszaniem uciśnionych, biednych i płaczących; wspominatakże o wyrzeczeniu się przez Świętą życia światowego...

HAEC EST DIES, QUA CANDIDAE, Tereso, Boga zwiastunko

Hymn w nieszporach o św. —> Teresie Wielkiej (wLG część hymnu na jutrznię), którego autorstwo przypisywanejest pap. Urbanowi V I I I ; do LH wprowadzony 1971 (LHIV 1205-1206; LG IV 1270);

występował wcześniej w brewiarzachwat. (1920), karmelitańskich (1938), benedyktyńskich(1940) i domin. (1962). Autor...

IAM SURGIT HORA TERTIA, qua Christus ascendit crucem, W godzinie męki Chrystusa podjętej dla nas na krzyżu

Hymn Ambrożego w modlitwie przedpołudniowej (dawniejtercja) okresu wielkanocnego, zamieszczony w LH (II424, 734; LG II 427-428, 733; tekst także w PL 16,1473; AHL 12), napisany w dymetrach jambicznych (zawiera I, II i IVzwrotkę 8-zwrotkowego oryginału oraz — doksologię).

Hymn wzywa wiernych do zerwania z...

Non finito

Technika umyślnego niewykańczaniarzeźby w całości lub poszczególnych partiach dlauzyskania określonego efektu artyst; n.f. stosowalinp. Michał Anioł i A. Rodin.

(wł. 'nie skończone')

TERTIUM NON DATUR

  TERTIUM NON DATUR <łc.

Organizacje non profit

Konstytucja utrwaliła w ten sposób stan prawny tworzenia i działania w Polsce organizacji typu non profit.

Brand or non-brand clothing?

In my opinion buying brand clothing is better then buying non – brand ones.

PRIMUM NON NOCERE

Łac. - przede wszystkim nie szkodzić - jedna z podstawowych zasadetycznych medycyny przypisywana -> HIPOKRATESOWI. Współcześnie uważasię, że zasada ta jest za mało dynamiczna, nie wystarczy już bowiem, abymedycyna stawiała sobie tak ograniczone zadanie. Wysuwa się bardziejwszechstronną zasadę ->...

NRZ (Non Return to Zero)

NRZ (Non Return to Zero) - najprostszy liniowy kod transmisyjny (bez powrotu do zera), używający jedynie dwóch poziomów napięcia, do przedstawienia wartości binarnych ciągu informacji.

NRZI (Non Return to Zero lnverting)

NRZI (Non Return to Zero lnverting) - inwersyjny liniowy kod transmisyjny w stosunku do NRZ (z powrotem do zera), w którym reprezentacja bitu 0 nie powoduje zmiany poziomu sygnału w linii i jest bliska zerowemu poziomowi napięcia, natomiast wartość bitu 1 zawsze zmienia poziom sygnału (zgodnie z zegarem generatora czasu).

NUMA (Non Uniform Memory Access)

NUMA (Non Uniform Memory Access) - architektura serwerów wieloprocesorowych łącząca zalety wieloprocesorowej architektury serwerów symetrycznego przetwarzania wieloprocesorowego SMP z techniką gron (inaczej klastrów komputerowych) o regulowanej mocy obliczeniowej.

NOEL (ang. Non Observable Effect Level – poziom bez obserwowanego działania)

Ilość subst. przeliczonej na kg masy ciała/dzień,którą organizm zwierzęcia doświadczalnego może pobierać w ciągu całego życia bez obawy wystąpienia widocznych zaburzeń. Na podstawie NOEL określa się wartość ADI.