Sincil Bank

Sincil Bank

Czytaj Dalej

Banki państwowe

W szczególności nie mogą być członkami zarządu lub rady nadzorczej innego banku, chyba że bank państwowy jest akcjonariuszem tego banku. Prezes zarządu banku państwowego reprezentuje bank, przewodniczy zarządowi banku oraz organizuje działalność banku.

Banki spółdzielcze

  Bank spółdzielczy może być utworzony - z zachowaniem trybu określonego przepisami ustawy - Prawo spółdzielcze - na podstawie zezwolenia Komisji Nadzoru Bankowego, wydanego w uzgodnieniu z Ministrem Finansów, na wniosek założycieli, z uwzględnieniem zasad określonych ustawą z dnia 24 czerwca 1994 r.

Banki w formie spółki akcyjnej

Osoba nabywająca albo zamierzająca nabyć lub objąć akcje bądź prawa z akcji banku jest obowiązana:   1) o fakcie nabycia lub objęcia akcji bądź praw z akcji powiadomić bank, którego akcje lub prawa z akcji nabyła lub objęła, jeżeli będą one wraz z akcjami lub prawami z akcji będącymi w jej dyspozycji stanowić pakiet uprawniający do wykonywania ponad 5% głosów podczas walnego zgromadzenia akcjonariuszy ...

Bank a marketing

  Marketing usług bankowych można określić jako zintegrowane działania banku  mające na celu identyfikowanie, przewidywanie i zaspokajanie potrzeb nabywców usług bankowych oraz prowadzące do osiągnięcia przez bank zysku na odpowiednim poziomie.

Bank uniwersalny

  Bank jest samodzielnym i samofinansującym się przedsiębiorstwem, działającym w oparciu o prawo bankowe i własny statut.

Bank Hipoteczny

  Poza wyżej wymienionymi czynnościami banki hipoteczne mogą wykonywać następujące czynności: Przyjmowanie lokat terminowych, Zaciąganie kredytów i pożyczek, Emitowanie obligacji, Przechowywanie papierów wartościowych, Nabywanie i obejmowanie akcji lub udziałów innych podmiotów, których forma prawna zapewnia ograniczenie odpowiedzialności banku hipotecznego do wysokości ...

Bank centralny Polski

Pełniąc funkcję banku banków, sprawuje on kontrolę nad działalnością banków komercyjnych, a w szczególności nad przestrzeganiem przepisów prawa bankowego.

SCHARAKTERYZUJ OPERACJĘ OTWARTEGO RYNKU, POLITYK STOPY DYSKONTOWEJ W ROLI ŚRODKÓW KONTROLI SPRAWOWANEJ PRZEZ BANK CENTRALNY

Refinsowanie banków polega na udzielaniu kredytów przez bank centralny (emisyjny) pozostałym bankom, które w ten sposób mogą upłynnić swoje aktywa.

Banki komercyjne

  Banki komercyjne to instytucje bankowe które Działają z nastawieniem na zysk obsługują ludność i przedsiębiorstwa świadcząc usługi (udzielając kredytu lub przechowując depozyty.

Unia Gospodarcza i Walutowa: Instytucje działające w ramach Unii Gospodarczej i Walutowej - Europejski Bank Centralny (EBC)

- Rada Ogólna EBC – tworzą ją prezes i wiceprezes EBC oraz prezesi narodowych banków centralnych wszystkich państw UE. Jest niezależny w wykonywaniu swoich zadań, nie przyjmuje zatem żadnych instrukcji ani od rządów ani od banków centralnych.

Instytucje finansowe - Bank państwowy

Bank państwowy nie podlega wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego. Prezes zarządu banku państwowego reprezentuje bank, przewodniczy zarządowi banku oraz organizuje działalność banku.

Instytucje finansowe - Bank spółdzielczy

Może być utworzony na podstawie zezwolenia Komisji Nadzoru Bankowego wydanego w uzgodnieniu z Ministrem Finansów, na wniosek założycieli (min. Statut banku spółdzielczego pod rygorem nieważności powinien być sporządzony w formie aktu notarialnego.

Instytucje finansowe - Bank w formie spółki akcyjnej

Zarząd banku składa się co najmniej z 3 osób. Bank w formie spółki akcyjnej może być utworzony przez osoby zagraniczne albo z udziałem osób zagranicznych.

Instytucje finansowe - Narodowy Bank Polski

Prezes NBP przewodniczy Radzie Polityki Pieniężnej, Zarządowi NBP, Komisji Nadzoru Bankowego, reprezentuje NBP na zewnątrz.

Banki w formie spółek akcyjnych

Do utworzenia i działalności banku w formie spółki akcyjnej stosuje się przepisy KSH o ile prawo bankowe nie stanowi inaczej .

Zasady udzielania kredytów i pożyczek przez banki - Umowa kredytowa

Sensu largo, mogą być też wykonywane przez inne podmioty, ale gdy wykonuje je bank to są one nazywane czynnościami bankowymi. Pożyczki mogą być udzielane przez każdy podmiot, a gdy są udzielane przez bank to są to czynności bankowe.

Zasady udzielania kredytów i pożyczek przez banki - Zdolność kredytowa

Prawodawca przewiduje wyjątki: Bank może udzielić kredytu, gdy podmiot nie posiada zdolności kredytowej ale musi spełnić dodatkowe kryteria 1)podmiot musi posiadać ustanowiony szczególny sposób zabezpieczenia 2)przedstawić program naprawczy.

Zasady udzielania kredytów i pożyczek przez banki - Formy zabezpieczania kredytów

KNB może udzielić bankowi niższy limit niż 800% lub bank może też chcieć niższy art.