Sinaloa (gmina)

Sinaloa (gmina)

Czytaj Dalej

„Miłosierdzie gminy. Kartka z Höttingen”

Nowela ukazała się w 1891 r. na łamach „Kraju”, następnie włączona do zbiorku „Ludzie i rzeczy”. Pomysł fabularny utworu (wrażenia osobiste Konopnickiej z częstych pobytów w Szwajcarii i wspomnienia z lektury korespondencji nadsyłanych do „Świtu” przez T. T. Jeża) przedstawiony został w ramach bardzo...

"Miłosierdzie gminy"

Okrutny szwajcarski zwyczaj wystawiania biedaków na publiczną licytację:

- zwyczaj kupowania człowieka pod pozorem miłosierdzia jako akt niby to "dobroczynnej" działalności ludzi bogatych; zwykle oddawano starych ludzi pod opiekę farmerom, za dopłatą, ustalaną w drodze licytacji i starano się, aby...

PRZEPISY PORZĄDKOWE W GMINIE

 

Na podstawie upoważnień ustawowych gminie przysługuje prawo stanowienia aktów prawa miejscowego obowiązujących na obszarze gminy.

W zakresie nieuregulowanym w odrębnych ustawach lub innych przepisach powszechnie obowiązujących rada gminy może wydawać przepisy porządkowe, jeżeli jest to...

Struktura i organizacja władz gminy

 

Ustawa o samorządzie gminnym w rozdziale 3 noszącym tytuł „Władze gminy” w art. 11, ust. 1 stanowi, że mieszkańcy gminy podejmują rozstrzygnięcia w głosowaniu powszechnym (poprzez wybory i referendum) lub za pośrednictwem organów gminy”. Ponadto Konstytucja RP z 1997 r. (art. 4) traktuje demokrację...

Wybory do rady gminy

 

Zgodnie z ordynacją wyborczą wybory do rady gminy są bezpośrednie, równe powszechne i odbywające się w głosowaniu tajnym.

Zasada powszechności daje możliwość uczestnictwa w wyborach wszystkim obywatelom posiadającym czynne i bierne prawo wyborcze zamieszkującym na terenie działania rady. Prawo...

Organy gminy

 

Konstytucja RP w art. 169, ust. l stanowi, że jednostka samorządu terytorialnego (w tym przypadku gmina) wykonuje swoje zadania za pośrednictwem organów stanowiących i wykonawczych. W świetle obowiązującego ustawodawstwa w zakresie samorządu terytorialnego, rada gminy jest najwyższym organem...

Dochody gminy

 

Wszystkim jednostkom samorzą­du terytorialnego zapewniony został udział w dochodach publicznych odpo­wiednio do przypadających im zadań.

Dochodami gminy są:

- wpływy z podatków (od nieruchomości, rolnego, leśnego, od środków transportowych, od działalności gospodarczej osób fizycznych pobiera­nego...

Samorząd terytorialny - GMINA

Gmina jest - zgodnie z art. 1 ustawy o samorządzie gminnym - wspólnotą samorządową oraz odpowiednim terytorium. Przez pojęcie wspólnoty samorządowej należy rozumieć prawnie zorganizowany, terytorialny związek osób. Gminy tworzy, łączy, znosi i ustala ich granice Rada Ministrów w formie rozporządzenia...

Federalizm – gminy, kantony, federacja – stosunki między nimi (Szwajcaria)

Gminy 

• ok. 3000 silnie zróżnicowanych ustrojowo, obszarowo, ilościowo i ekonomicznie:

gminy ogólne (polityczne) – dominują,

gminy specjalne – kościelna, szkolna, ubogich,

gmina obywatelska – korporacja osób posiadających obywatelstwo

•autonomia gmin jest zagwarantowana zgodnie z prawem...

Kompetencje gminy

Gmina wykonuje zadania publiczne we własnym imieniu i na własną odpowiedzialność.

Do zakresu jej działania należą wszystkie sprawy publiczne o znaczeniu lokalnym, nie zastrzeżone ustawami na rzecz innych podmiotów

Zadania własne, zlecone i powierzone.

Zadania i kompetencje...

Najważniejsze zadania własne gminy

Zadania własne – zadania publiczne służące zaspokajaniu potrzeb wspólnoty samorządowej wykonywane przez jednostkę samorządu terytorialnego (konstytucja)

Wszystkie sprawy publiczne o znaczeniu lokalnym, niezastrzeżone ustawami dla innych podmiotów

Zaspokajanie zbiorowych potrzeb w...

Zadania zlecone gminy

Zadania zlecone- inne zadania publiczne wynikające z uzasadnionych potrzeb państwa ustawowo zlecone do wykonania jednostkom samorządu terytorialnego. Są:

a) przekazywane na mocy regulacji ustawowej

b) przekazywane w drodze porozumień między jednostką samorządu terytorialnego a administracją...

Samorząd terytorialny w Niemczech - Gmina

Gmina w państwie niemieckim stanowi najmniejsza jednostkę podziału administracyjnego i terytorialnego państwa, oraz podstawowa społeczną i polityczna organizacje ludności zamieszkującej jej terytorium. Gmina niemiecka, jako korporacja terytorialna swą autonomie opiera na autonomii terytorialnej i...

Samorząd terytorialny w Niemczech - Organy Gminy

Organy Gminy można podzielić na uchwałodawcze i wykonawcze, przy czym uchwałodawczym powoływanym w każdej gminie jest Rada (bądź w zależności od kraju- landu, w którym pełni funkcje – Przedstawicielstwo Gminne), natomiast wykonawczym burmistrz ( dyrektor gminy lub magistrat).

Samorząd terytorialny w Niemczech - Zadania gminy

Zadania gmin to przede wszystkim zadania o charakterze publicznym, związane z potrzebami miejscowych społeczności, a zwłaszcza zadania związane z rozbudowaną strukturą administracyjną państwa federacyjnego.

Zadania gmin można sklasyfikować następująco:

1. Zadania samorządowe – wykonuje je gmina...

POJĘCIE GMINY

Gmina jest wzorcem i punktem wyjścia dla wszystkich rozwiązań samorządowych. Początkowo uważana była za pierwotną wspólnotę o charakterze przedpaństwowym, opierającą swój byt na naturalnym prawie lokalnych zbiorowości ludzkich do decydowania o własnych sprawach.

Takie ujęcie gminy...

WŁĄDZE GMINY

W ustawie o samorządzie gminnym używa się pojęcia „władze gminy” dla określenia podmiotów upoważnionych do rozstrzygania w sprawach gminy.

Pierwotnym adresatem norm kompetencyjnych jest w gminie wspólnota samorządowa, którą z mocy prawa tworzą mieszkańcy gminy.

Wspólnota samorządowa...

Rada gminy

Artykuł 18 ustawy gminnej przyjmuje zasadę domniemania właściwości rady, przekazując jej wszystkie sprawy z zakresu działania gminy, jeżeli ustawy nie stanowią inaczej.

Ponadto ustawa ta określa katalog najważniejszych spraw gminy, gdzie rada ma właściwość wyłączną. Są to...

Organy w pomocniczych jednostkach podziału gminy

Gmina jest podzielona terytorialnie na jednostki pomocnicze, jakie jak sołectwa na obszarach wiejskich, dzielnice czy osiedla w miastach, wreszcie miasta na terenie gminy.

Są one tworzone na podstawie art. 5 ustawy gminnej, w drodze uchwały rady gminy, z urzędu, po przeprowadzeniu konsultacji z...

Organy w pomocniczych jednostkach podziału gminy - Sołectwo

Organem ustawodawczym w sołectwie jest zebranie wiejskie, w którym mogą uczestniczyć z głosem rozstrzygającym wszyscy obywatele gminy, zamieszkali na terenie sołectwa. Zebranie wiejskiej jest tradycyjna formą samorządową, instytucją demokracji bezpośredniej. Można przyjąć, że zebranie...