Sin Cara

Czytaj Dalej

Car Benefit

T think that the government in conjunction with car producers is capable of enforcing the installation of catalytic converters in all new produced vehicules. Every year 250,000 people are killed in car accidents and even more gets hurt and injured.

The advantages and disadvantages of travelling by car

Cars pollute the air more than trains. I prefer travelling by car to travelling by train or bus. I feel more free in my own car and I can move quickly from place to place.

Why do we need a car? (+/-)

When we go by car we can also be afraid about our health or life - there are many crashes on the roads and we should be very careful and sensible. In spite of the fact that there are so many disadvantages of having a car we realize, that our life would be much harder if we didn’t have a car.

CAR

poemat (1831) Puszkina; ofiara intryg swoich dwu bratowych, car Sałtan pozbawiony zostaje pięknej małżonki i syna Gwidona, ale po wielu przygodach na dalekich morzach oboje wracają szczęśliwie do cara, który wielkodusznie przebacża zawist-nym bratowym.

SZTUKA I NARÓD (SiN), konspiracyjny miesięcznik lit.

SZTUKA I NARÓD (SiN), konspiracyjny miesięcznik lit., wyd. w Warszawie od kwietnia 1942 do lipca 1944 przez grupę młodych polonistów, członków narodowo-radykalnej organizacji polit. Konfederacja Narodu, początkowo w postaci zeszytów powielanych, od jesieni 1943 drukiem (łącznie 16 nrów); stałe motto...

Rosja carów

Rosja carów - WAŻNIEJSZE DATY 1772-95 Rozbiory Polski dokonane przez Rosję, Austrię i Prusy 1812 Najazd Napoleona na Rosję 1815 Rosja zagarnia większość terenów Polski 1831 Powstanie listopadowe 1854-56 Wojna krymska 1861 Zniesienie poddaństwa 1863 Powstanie styczniowe w Polsce 1905-7 Rewolucja 1914 Początek I Wojny Światowej

Polityka wewnętrzna cara Iwana IV Groźnego

Ziemie państwa zostały podzielone na części: ziemszczyznę, podległą Dumie bojarskiej, w której zachowano dotychczasowy ustrój, oraz opriczninę, w której władzę absolutną sprawował car.

Reformy wewnętrzne cara Piotra I

Miał on takie kompetencje, jak: kontrola nad administracją i sądownictwem, publikacja i komentowanie carskich dekretów oraz zastępowanie cara podczas jego nieobecności. Car popierał politykę merkantylizmu.

Rządy cara Piotra III w Rosji

  Piotr III nowy car kontynuował wprawdzie politykę ustępstw na rzecz szlachty, wydając „Manifest o wolności szlacheckiej”, z drugiej jednak strony zanosił się na powrót „bironwszczyzny”.

CARESTIA, Cara cognatio

Rodzinne święto w religii rzym.obchodzone prywatnie 22 II, bezpośrednio po kilkudniowychuroczystościach zw. Feralia, poświęconych kultowi zmarłych.

Udział w uczcie podczas C. brali wyłącznie członkowie rodziny,krewni i powinowaci; przynosili oni z sobą potrawy i napoje; ucztę rozpoczynano ofiarą dla...

Piotr I Wielki- reformy potężnego cara po odbyciu

Na wzór Holandii car pragnął połączyć swój kraj siecią dróg wodnych i budował kanały śródlądowe. Obawiając się, że chce zagarnąć władzę, kazał go torturować i wskutek tego przyszły car zmarł w więzieniu w 1718 roku.

Advantages and disadvantages of driving a car in the town

In my opinion it is comfortable to have a car because it makes our life easier but let's not forger about going for walks and at the weekends let's give up using a car,save money,get more fresh air and relax,leave the stress at the roads behind.

Flying Car - "Skydriver"

After a while he get angry and he push a pink buttom at the right site of him and is telling loud the name od the street he want to get to, the car goes up and fly above other cars to the destination point.

KREML, najstarsza, ufortyfikowana część Moskwy, siedziba carów

Francuzi zamienili sobór Uspienski - miejsce spoczynku carów - w stajnię, w soborze Archangielskim założyli skład wina, a w soborze Błagowieszczeńskim ustawili kuźnie polowe, w których przetapiali zrabowane wyroby ze złota i srebra.

PAWEŁ I ROMANOW (1 X 1754 - 24 III 1801), car Rosji

Syn Piotra III i Katarzyny II, objął tron w XI 1796, dokonując natychmiast wielu zmian. Zlikwidował wprowadzone przez Katarzynę instytucje, wydał ukaz o dziedziczeniu tronu według prawa pierworództwa w linii męskiej, ograniczył pańszczyznę, zwolnił jeńców poi. Początkowo wielbiciel tradycji...

Batracobdellapaludosa (Car,)

Rodzina Glossiphoniidae. Niekiedy osiąga długość do 30 mm. Odżywia się krwią żab. Ciało ma miękkie. Brązowe albo zielonym odcieniem. Rzadki gatunek. Występuje w nizinnych wodach Stojących porośniętych roślinnością.