Simple Network Management Protocol

Czytaj Dalej

SNMP (Simple Network Management Protocol)

SNMP (Simple Network Management Protocol) - protokół komunikacyjny do zarządzania środowiskiem komputerowym w architekturze sieciowej wprowadzonej przez IBM w celu ujednolicenia połączeń komputerów z terminalami różnych firm.

IGPM (Internet Group Management Protocol)

IGPM (Internet Group Management Protocol) - podstawowy składnik protokołu rutowania rozsiewczego (rozgłoszeniowego) klasy IP multicast, działającego na grupę urządzeń połączonych przez sieć Internetu.

NMS (Network Management System)

NMS (Network Management System) - system aktywnego zarządzania siecią teleinformatyczną zawierający zestaw procedur, oprogramowania, sprzętu i działań - zapewniających skuteczne funkcjonowania sieci komunikacyjnej.

SMTP (Simple Mail Transfer Protocol)

SMTP (Simple Mail Transfer Protocol) - protokół wymiany poczty elektronicznej w sieci Internet, także w systemach Unix oraz w sieciach korzystających z protokołu TCP/IP. Jeden z trzech najczęściej spotykanych protokołów poczty elektronicznej (wraz z MHS i X.400). Realizuje połączenie między dwoma...

Lean Management

management informacyjny (od przejęcia zlecenia do dostawy Te trzy główne procesy powinny być rozpatrywane równolegle i tym Lean Management różni się od reengineeringu, który dopuszcza rozpatrywanie wybranego, pojedynczego procesu kluczowego, np.

Lean Management

Ogólną zasadą koncepcji Lean Management jest zintegrowana całościowa orientacja, która rozciąga się na cały majątek tworzenia wartości.

Total Quality Management (TQM)

 

Kompleksowe zarządzanie jakością TQM jest to strategiczne zaangażowanie najwyższego kierownictwa na rzecz zmiany całego podejścia do prowadzenia takiej działalności, która uczyniłaby jakość najważniejszym czynnikiem we wszystkich poczynaniach organizacji. W ciągu ostatnich 4 lat znaczne zmiany w...

Założenia koncepcji ciągłego doskonalenia procesu zarządzania tj. koncepcji lean management

Polega wytwarzaniu dóbr i usług i organizowaniu wszelkiej działalności przedsiębiorstwa akurat na dany czas – technika just in time production, just in time management.

Logistyczne koncepcje zarządzania przedsiębiorstwem - Koncepcja Lean Management

Koncentruje się ona przede wszystkim na przyspieszeniu przepływów materiałów, redukcji zbędnych funkcji i przechodzeniu do tzw. szczupłego przedsiębiorstwa.Wiele elementów różni koncepcję lean, tj. przedsiębiorstwo szczupłe od rozwiązań tradycyjnych. Dotyczą one technologii, organizacji produkcji...

CRM (customer Relationship Management; ang. zarządzanie relacjami z klientami)

System informatyczny do zarządzania kontaktami z klientami, łączący funkcję marketingu, analizy i automatyzacji sprzedaży. Rozumiany szerzej jest sposobem budowania strategii marketingowych na podstawie badań zadowolenia i lojalności klientów, co ma przynieść zwiększenie korzyści...

New Public Management

New Public Management) Stanowi ono próbę zastosowania zasad i modeli zarządzania znanych z działalności gospodarczej w administracji publicznej.

New Public Management - Model 1

Skierowany jest na zwiększenie efektywności administracji publicznej poprzez:

- nacisk na zarządzanie finansami: efektywność i rachunek kosztów;

- wyznaczenie celów i monitorowane wyników;

- bardziej elastyczny system płac, szczególnie dla kadry kierowniczej;

- odpowiedzialność dostarczyciela usług...

New Public Management - Model 2

Kojarzony jest z próbami zmniejszenia zakresu administracji publicznej w gospodarce, decentralizacji podejmowania decyzji oraz z dążeniem do stworzenia bardziej elastycznego systemu świadczenia usług publicznych

New Public Management - Model 3

Związane jest z kierunkiem dążenia do doskonałości w zarządzaniu i wskazuje na potrzebę nacisku na rozwój organizacji, kultury organizacyjnej, zarządzanie procesem zmiany, budowanie misji organizacji administracji publicznej

New Public Management - Model 4

Deklaruje bezpośrednio orientację na zapewnienie efektywnych usług publicznych poprzez m.in.:

- Osiągnięcie doskonałości w zakresie świadczenia usług publicznych

- Zainteresowanie potrzebami końcowego użytkowania w procesie świadczenia usług

- Przesunięcie władzy z organów mianowanych na...

Management Styles

Exchange, especially of thoughts and feelings" (management style developed by the authors) Management by Matrices (MBM): Managers study charted variables to discern their inter­relatedness, probable cause and effect, and available options.

Present Perfect Simple

Budowa: Zdanie twierdzące: podmiot + odpowiednia forma czasownika "to have" (have, has) + III forma czasownika; np. I have worked for this firm for a year.; He has worked for us for a week.

Zdanie pytające: Pytanie ogólne: forma "to have" + podmiot + III forma czasownika

Have you done your homework yet?;...

Present Simple

Używa się go wtedy, gdy chcemy poinformować o swoim zwyczaju, gdy mamy na myśli cechę, czynność powtarzającą się, często wykonywaną przez nas lub przez kogoś innego ...

Zdania twierdzące:

Po podmiocie wstawiamy I formę czasownika. W trzeciej osobie liczby pojedynczej dodaje się „s” na końcu...

Past Simple

Jest to czas przeszły dokonany. Coś zostało zrobione. Ważne w tym czasie jest to, kiedy dana czynność została wykonana.

Zdania twierdzące:

Używamy II formy czasownika głównego, natomiast jeżeli używamy czasownika regularnego, to dodajemy końcówkę „-d” lub „-ed”.

I drank her milk jesterday.

She put...

Cash management

Zadania systemu cash management Planowanie przepływów środków pieniężnych w krótkich okresach, Kontrolę spływu należności, Realizowanie bieżących płynności wierzycielom, Lokowanie nadwyżek środków pieniężnych, Poszukiwanie zewnętrznych źródeł finansowania, Ograniczenie ryzyka kursowego, Utrzymanie stosunków z bankami </div> Rodzaje systemów cash management w bankach Można wyróżnić trzy rodzaje systemów cash management, w zależności ...