Simple Mail Transfer Protocol

Czytaj Dalej

SMTP (Simple Mail Transfer Protocol)

SMTP (Simple Mail Transfer Protocol) - protokół wymiany poczty elektronicznej w sieci Internet, także w systemach Unix oraz w sieciach korzystających z protokołu TCP/IP.

FTP (File Transfer Protocol)

FTP (File Transfer Protocol) - program używany standardowo w Internecie do kopiowania plików między komputerami, korzystając z protokołu TCP/IP, także służy do zdalnego ściągania plików serwerowych do komputera klienta.

HTTP (Hypertext Transfer Protocol)

HTTP (Hypertext Transfer Protocol) - prosty bezpołączeniowy protokół do obsługi stron webowych.

HTTP-ng (Hypertext Transfer Protocol - Next Generation)

HTTP-ng (Hypertext Transfer Protocol - Next Generation) - wersja protokołu HTTP, której celem jest  poprawa wydajności obsługi stron webowych przez wprowa- dzenie mechanizmów ochrony (S-HTTP) i innych narzędzi poprawiających efektywność działania.

SNMP (Simple Network Management Protocol)

SNMP (Simple Network Management Protocol) - protokół komunikacyjny do zarządzania środowiskiem komputerowym w architekturze sieciowej wprowadzonej przez IBM w celu ujednolicenia połączeń komputerów z terminalami różnych firm. Protokół rozszerzony, z uwzględnieniem komunikacji przez sieć Internet, jest...

Wykaż prawdziwość sądu, że przeżycia osobiste pisarza mają wpływ na jego twórczość artystyczną.

Twórczość artystyczna człowieka to uzewnętrznienie jego wewnętrznego piękna i bogactwa duszy. Każde dzieło literackie ma korzenie swojego powstania w bodźcu doznanym przez autora, czyli przeżyciu osobistym. Większość poczynań człowieka jest spowodowana i kierowana jego własnymi odczuciami i...

Jakie uzasadnienie filozoficzne mają w „Granicy” różne opinie o głównym bohaterze powieści? O jakich jeszcze granicach jest mowa w utworze?

Nałkowską jako pisarkę interesowała problematyka filozoficzna, czyli odnosząca się do analizy praw rządzących rozwojem przyrody, społeczeństwa, człowieka, myślenia. Tym zagadnieniom poświęciła swą powieść „Granica”. Aby podkreślić wagę rozważań o charakterze społecznym, moralnym i...

Transfer technologii

Postęp techniczny w aspekcie ekonomicznym jest, gdy pojawiają się: Nowe metody wytwarzania danego produktu, skutkiem jest wzrost efektywności czynników produkcji – innowacyjność wytwarzania Jakościowo lepsze lub nowe produkty – innowacyjność produktu Wiedza techniczna jest utożsamiana z technologią Technologia: ujęcie węższe-informacja techniczna zawarta w patentach lub dokumentacji technicznej, która odnosi się do konkretnego ...

Wpływ czynników poprzedzających uczenie się – transfer. Rodzaje transferu i czynników nań wpływające

Taki transfer nazwiemy transferem pozytywnym. Taki transfer kiedy oba rodzaje zadań czynności jakich uczymy się są do siebie podobne, nazywa się transferem specyficznym.

Teorie uzasadniające zasadę prymatu - TEORIA TRANSFERU SUWERENNOŚCI

Koncepcja transferu suwerenności to najczęściej używany przez ETS sposób w procesie wyjaśniania zagadnień supremacji. Transfer suwerenności ma charakter trwały i jest nieodwracalny.

Straż Praw i Komisje Wielkie w Konstytucji 3 Maja 1791 r.

Kraj podzielono na 8 – podległych Komisji –wydziałów politycznych, zwanych „intendencjami”, na których czele stali intendenci policji, mając do pomocy strażników.

Konstytucja 3 maja - postanowienia i znaczenie

Konstytucja 3 maja miała ogromne znaczenie ponieważ zniesiono wolną elekcję, a po śmierci Stanisława Augusta tron miał być dziedziczny, tylko w razie wymarcia rodziny królewskiej szlachta miała wybierać nową dynastię.

KONSTYTUCJE POLSKI - Konstytucja 3 maja

Pierwsza w Europie nowoczesna ustawa zasadnicza uchwalona 1791 na Sejmie Czteroletnim; pozostawiła ustrój stanowy, osłabiając pozycję magnaterii; zmniejszyła rolę senatu, zniosła liberum veto, wolną elekcję, zakazała tworzenia konfederacji, wzmocniła władzę wykonawczą, wprowadziła odpowiedzialność...

Wojna w obronie Konstytucji 3 maja

W maju wkroczyła do Rz. Na majątki miasta nałożono kontrybucję.

Present Perfect Simple

Budowa: Zdanie twierdzące: podmiot + odpowiednia forma czasownika "to have" (have, has) + III forma czasownika; np. I have worked for this firm for a year.; He has worked for us for a week.

Zdanie pytające: Pytanie ogólne: forma "to have" + podmiot + III forma czasownika

Have you done your homework yet?;...

Present Simple

Używa się go wtedy, gdy chcemy poinformować o swoim zwyczaju, gdy mamy na myśli cechę, czynność powtarzającą się, często wykonywaną przez nas lub przez kogoś innego ...

Zdania twierdzące:

Po podmiocie wstawiamy I formę czasownika. W trzeciej osobie liczby pojedynczej dodaje się „s” na końcu...

Past Simple

Jest to czas przeszły dokonany. Coś zostało zrobione. Ważne w tym czasie jest to, kiedy dana czynność została wykonana.

Zdania twierdzące:

Używamy II formy czasownika głównego, natomiast jeżeli używamy czasownika regularnego, to dodajemy końcówkę „-d” lub „-ed”.

I drank her milk jesterday.

She put...

NA CZYM POLEGAJĄ: BŁĄD CO DO PRAWA I BŁĄD CO DO KONTRATYPU. JAKI WPŁYW MAJĄ ONE NA OKREŚLENIE ODPWIEDZIALNOŚCI KARNEJ?

BŁĄD CO DO PRAWA – dotyczy nie jednego ze znamion przestępstwa, lecz całościowej prawnej oceny czynu. Ma on w praktyce miejsce w odniesieniu do mniej znanych typów przestępstw, bo trudno sobie wyobrazić, że ktoś nie wie że przestępstwem jest np. kradzież. Nie ma błędu w rozumieniu tego przepisu...

NA CZYM POLEGA RÓŻNICA MIĘDZY RECYDYWĄ SPECJALNĄ ZWYKŁĄ A RECYDYWĄ SPECJALNĄ WIELOKROTNĄ? CZY OBOSTRZENIA WYNIKAJĄCE Z PRZEPISÓW O RECYDYWIE SPECJALNEJ WIELOKROTNEJ MAJĄ ZASTOSOWANIE JESZCZE W INNYM PRZYPADKU?

Przepisy o wymiarze wobec multirecydywistów stosuje się także do sprawcy, który popełnił przestępstwo działając w zorganizowanej grupie lub związku mającym na celu popełnianie przestępstw, a także do sprawcy przestępstwa o charakterze terrorystycznym (art.

Ochrona pracownika w związku ze zmianą pracodawcy (transfer przedsiębiorstwa) w europejskim prawie pracy

Ważnym elementem jest to, że za każdym razem nie zależnie od tego czy pracownicy mają swojego przedstawiciela czy nie, muszą być z należytym wyprzedzeniem poinformowani o danej sytuacji.