Simonetta Jung

Czytaj Dalej

FILOZOFIE XX LECIA MIĘDZYWOJENNEGO - KAROL JUNG

Kształtował strefę zwaną podświadomością. Uważał, ze tam skrywane są u człowieka pragnienia, działania, których nie można odkryć. Dwie odmiany podświadomości:

1.  indywidualna

>

PSYCHOLOGIA ANALITYCZNA C.G. JUNGA

Pisząc o genezie Ego Jung stwierdza, że   “…wyłania się ono zrazu ze zderzenia czynnika somatycznego ze środowiskiem a kiedy pojawi się już jako podmiot, rozwija się dzięki dalszym zderzeniom za­równo ze środowiskiem, jak i ze światem wewnętrznym” (Jung, 1981, s.

Typy psychologiczne wyróżnione przez Junga

Ekstrawersja i introwersja to 2 ogólne typy postaw, które będąc zakotwiczone w biologicznym wyposażeniu człowieka, wyrażają kierunek w jakim zmierza libido, czyli ogólna energia psychiczna.

Ekstrawersja i introwersja ujawniają się w 4 podstawowych funkcjach psychicznych (wrażeniach...

Analityczna teoria C. G. Junga

Uwarunkowania teorii analitycznej Junga (wpływy naukowe) Jung był współpracownikiem Freuda, ale patrzył on na człowieka pod innym kątem. Jung rozwinął freudowskie pojęcie nieświadomości przyjmując dodatkowo istnienie podświadomości zbiorowej.

Jaką teorię typów osobowości stworzył Carl Jung?

W latach dwudziestych i trzydziestych Carl Jung, szwajcarski psycholog, stworzył kolejną teorię typów osobowości.

Co to jest teoria Carla Junga?

Mimo to zarówno Jung, jak i Freud pobudzili naukowców do prowadzenia badań nad ludzkim umysłem, a terapia psycho­analityczna jest dziś stosowana na całym świecie.

POGLĄDY JUNGA NA RELIGIĘ

Jung był zainteresowany religią głównie z powodu jej wartości terapeutycznej: „ historia religii jest skarbnicą form archetypowych, na podstawie których lekarz może odnaleźć pomocne paralele i rozjaśniające przykłady, nadające się do uspokojenia i oczyszczenia niespokojnej świadomości”.

Carl Gustav Jung

Jung bardzo się interesował postępami współczesnej nauki, zwłaszcza zaś fizyki współczesnej z jej teorią względności, w której dostrzegał fizykalną analogię do tego, co sam dokonał w dziedzinie psychologii. Ze współczesnych mu najwięcej zaczerpnął od Freuda który to stworzył mocne fundamenty na których Jung oparł swój system.

Między Sacrum a Techno. O próbie filozoficznej rewindykacji kultury w poezji Dawida Junga.

Do głębszej refleksji Jung przekonuje nas w wierszu ‘Tłum na peronie”, gdzie bystry podróżnik dostrzec może, jeśli na moment przystanie i rozejrzy się wkoło, nadchodzącego, apokaliptycznego Antychrysta: „może wśród nich/ dorasta młody agitator i w chwili obecnej/ myśli o kapitulacji podziemnych umocnień raju”.

Teoria Carla Gustawa Junga

Wg Junga źródłem osobowości są doświadczenia całego gatunku ludzkiego, a „życie jednostki określają zarówno cele, jak i przyczyny” I Struktura osobowości - na całości osobowości lub psychiki wg Junga składają się liczne, lecz współdziałające ze sobą struktury.